- reklama -
Strona głównaTechnologieElektryczna ciężarówka już jedzie

Elektryczna ciężarówka już jedzie

Transport dro­go­wy pozo­sta­je głów­ną meto­dą prze­wo­zu towa­rów w ramach logi­sty­ki kra­jo­wej i jest nie­zwy­kle istot­ny w han­dlu mię­dzy­na­ro­do­wym. Sektor ten ma jed­nak znacz­ny udział w emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Przyszłością są zero­emi­syj­ne samo­cho­dy cię­ża­ro­we – czy­ta­my w rapor­cie spe­cjal­nym EFL.

Polska jest lide­rem trans­por­tu mię­dzy­na­ro­do­we­go w Unii Europejskiej – ponad jed­ną pią­tą prze­wo­zów mię­dzy kra­ja­mi wspól­no­ty reali­zu­ją wła­śnie pol­scy prze­woź­ni­cy. Sektor trans­por­tu i maga­zy­no­wa­nia w naszym kra­ju gene­ru­je 5,7 proc. PKB, a w sze­ro­ko poję­tej spe­dy­cji i logi­sty­ce znaj­du­je zatrud­nie­nie bli­sko milion osób. 

Aktualna sytu­acja na świe­cie spra­wi­ła jed­nak, że rynek ten musi mie­rzyć się z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi, taki­mi jak zerwa­nie łań­cu­cha dostaw, infla­cja oraz wzrost cen ener­gii i pali­wa. Jednocześnie wyzwa­niem są wpro­wa­dza­ne przez UE regu­la­cje, w tym te doty­czą­ce dekar­bo­ni­za­cji transportu.

Koniec pojazdów spalinowych? Zmiany coraz bliżej

Całkowity zakaz sprze­da­ży nowych samo­cho­dów spa­li­no­wych w UE miał nastą­pić w 2035 r. dla pojaz­dów o masie poni­żej 3,5 t oraz 5 lat póź­niej dla cięż­szych. W mar­cu tego roku zatwier­dzo­no nowe prze­pi­sy, jed­nak nie będą one tak restryk­cyj­ne, jak począt­ko­wo zakładano. 

Czytaj tak­że: Paliwa syn­te­tycz­ne ura­tu­ją sil­ni­ki spalinowe?

W przy­go­to­wa­niu jest pro­jekt, któ­ry pozwo­li na dal­szą sprze­daż samo­cho­dów spa­li­no­wych, ale zasi­la­nych wyłącz­nie eko­lo­gicz­ny­mi pali­wa­mi syn­te­tycz­ny­mi (np. HVO100 i Bio-​LNG). Przewiduje on tak­że wpro­wa­dze­nie od 2035 r. w nowych pojaz­dach sys­te­mu roz­po­zna­wa­nia pali­wa, któ­ry miał­by unie­ru­cha­miać samo­chód w przy­pad­ku napeł­nie­nia baku innym pali­wem niż ekologiczne.

W przy­szło­ści dekar­bo­ni­za­cja będzie wyzwa­niem dla bran­ży trans­por­to­wej. Rada UE zatwier­dzi­ła już osta­tecz­nie prze­pi­sy o peł­nej reduk­cji emi­sji CO2 w nowych samo­cho­dach oso­bo­wych i lek­kich dostaw­czych od 2035 roku, kolej­no przyj­dzie czas na pojaz­dy cię­ża­ro­we. Dla firm trans­por­to­wych klu­czo­wa będzie cena pojaz­dów, kosz­ty utrzy­ma­nia oraz dostęp­na infra­struk­tu­ra, np. sta­cje ładowania.

Katarzyna Podusowska, Market Product Manager w EFL.

Elektryczne ciężarówki to wiele korzyści

Z badań fir­my dorad­czej TNO wyni­ka, że do 2035 r. ponad 99 proc. nowych elek­trycz­nych cię­ża­ró­wek będzie tań­szych w eks­plo­ata­cji od tych z sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym. Ponadto kie­row­cy nie muszą oba­wiać się o ich ogra­ni­czo­ny zasięg. Według sta­ty­styk 97 proc. samo­cho­dów cię­ża­ro­wych w Europie prze­mie­rza nie wię­cej niż 800 km dzien­nie, a naj­now­sze aku­mu­la­to­ry elek­trycz­ne pozwa­la­ją bez pro­ble­mu poko­nać taką odle­głość, o ile są pra­wi­dło­wo łado­wa­ne pod­czas przerw.

Europejski Zielony Ład, któ­ry zawie­ra plan dzia­ła­nia na rzecz eli­mi­na­cji zanie­czysz­czeń wody, powie­trza i gle­by, wska­zu­je na koniecz­ność więk­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia trans­por­tu kole­jo­we­go i wod­ne­go śród­lą­do­we­go. Jednak prze­wi­dy­wa­nia eks­per­tów Komisji Europejskiej poka­zu­ją, że w dłu­go­ter­mi­no­wym uję­ciu rola trans­por­tu dro­go­we­go pozo­sta­nie sta­bil­na – w 2050 r. w Polsce ma on odpo­wia­dać za oko­ło trzy czwar­te cał­ko­wi­te­go trans­por­tu towa­ro­we­go, czy­li podob­nie jak obecnie. 

Inwestowanie w czy­ste pojaz­dy cięż­kie przy­czy­ni się do uno­wo­cze­śnie­nia i odmło­dze­nia flo­ty w naszym kra­ju. To bar­dzo istot­ne, ponie­waż za ponad poło­wę prze­jaz­dów pol­skich prze­woź­ni­ków odpo­wia­da­ły pojaz­dy star­sze niż 10 lat.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...