- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweFotowoltaika w bloku się opłaci?...

Fotowoltaika w bloku się opłaci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może grant OZE, któ­ry pla­nu­je rząd. Unijne dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2022 r. mogą otrzy­mać wła­ści­cie­le budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we, wspól­no­ty, TBS. Najwyższe dota­cje przy­słu­gu­ją w przy­pad­ku budyn­ków komunalnych.

Wyższe dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki i ter­mo­mo­der­ni­za­cji ma zachę­cić wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji. Pieniądze na pro­gram pocho­dzą z Krajowego Planu Odbudowy, któ­ry jako jeden z warun­ków do wypła­ty unij­nych fun­du­szy wymie­nia popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków miesz­ka­nio­wych w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dosta­ło z KPO 855 mln euro. Szacuje więc, że na popra­wę warun­ków miesz­ka­nio­wych Polaków pój­dzie oko­ło 4 mld zł. 

Rząd prze­wi­du­je szyb­kie wdro­że­nie prze­pi­sów – już następ­ne­go dnia po opu­bli­ko­wa­niu w Dzienniku Ustaw. Najpierw jed­nak usta­wą musi się zająć Sejm. 

Grant OZE do 50 proc. kosztów

Rząd przy­jął 12 lip­ca pro­jekt usta­wy o zmia­nie nie­któ­rych ustaw wspie­ra­ją­cych popra­wę warun­ków miesz­ka­nio­wych, któ­ry prze­wi­du­je m.in. wyż­sze dota­cje do foto­wol­ta­iki oraz wyż­sze pre­mie ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne. Ustawa wpro­wa­dzi grant OZE na pokry­cie 50 proc. kosz­tów insta­la­cji odna­wial­ne­go źró­dła ener­gii w budyn­kach wielorodzinnych. 

W prak­ty­ce będzie to foto­wol­ta­ika w blo­kach i domach wie­lo­ro­dzin­nych w mia­stach i na wsiach, choć oczy­wi­ście mogą to być też inne źró­dła, np. kolek­to­ry sło­necz­ne. Wsparcie obej­mie ist­nie­ją­ce budyn­ki, ale towa­rzy­stwa budow­nic­twa spo­łecz­ne­go (TBS) i spo­łecz­ne ini­cja­ty­wy miesz­ka­nio­we (SIM) mogą dostać grant OZE tak­że na eta­pie budo­wy. Można będzie tak­że dostać dofi­nan­so­wa­nie na zwięk­sze­nie mocy insta­la­cji o 25 proc. Co waż­ne, nie ma ogra­ni­czeń, jeśli cho­dzi o moc instalacji. 

Czytaj tak­że: Co się zmie­ni w roz­li­cza­niu foto­wol­ta­iki od 1 lipca?

Dofinansowanie będzie wypła­cał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środ­ków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wnioski po reali­za­cji inwe­sty­cji będą mogli skła­dać wła­ści­cie­le i zarząd­cy budyn­ków do 30 czerw­ca 2026 r. Natomiast nie ma jesz­cze ter­mi­nu, kie­dy ruszy program.

Dotacje do fotowoltaiki w premii termomodernizacyjnej

Wzrośnie też dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki przy­słu­gu­ją­ce wraz z pre­mią ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną. To tak­że pomoc z BGK, ale w tym przy­pad­ku potrzeb­ny jest kre­dyt w ban­ku, któ­ry musi pokryć co naj­mniej poło­wę kosz­tów prac ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych. Co waż­ne, o te pre­mie mogą sta­rać się zarów­no wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych, jak i wielorodzinnych. 

Premia wzro­śnie po zmia­nie usta­wy o 10 punk­tów pro­cen­to­wych. W przy­pad­ku połą­cze­nia ter­mo­mo­der­ni­za­cji i foto­wol­ta­iki wynie­sie 31 proc. kosz­tów. Jednocześnie koszt zaku­pu, mon­ta­żu, budo­wy lub moder­ni­za­cji OZE musi sta­no­wić co naj­mniej 10 proc. łącz­nych kosz­tów przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go oraz zaku­pu, mon­ta­żu, budo­wy lub moder­ni­za­cji OZE. Moc insta­la­cji liczy się od 1 kW w przy­pad­ku domu jed­no­ro­dzin­ne­go i 6 kW przy domach wielorodzinnych. 

Fotowoltaika w bloku u prosumentów zbiorowych

Warto przy­po­mnieć, że w tym roku zaczę­ły obo­wią­zy­wać prze­pi­sy o pro­su­men­cie zbio­ro­wym. W ten spo­sób foto­wol­ta­ika w blo­ku będzie mogła dostar­czyć ener­gię nie tyl­ko na potrze­by budyn­ku, ale też miesz­kań­ców. To nowe prze­pi­sy, więc trud­no oce­nić, jakie jest zain­te­re­so­wa­nie wspól­not i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych taki­mi rozwiązaniami. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...