- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweFotowoltaika w bloku się opłaci?...

Fotowoltaika w bloku się opłaci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może grant OZE, któ­ry pla­nu­je rząd. Unijne dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2022 r. mogą otrzy­mać wła­ści­cie­le budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we, wspól­no­ty, TBS. Najwyższe dota­cje przy­słu­gu­ją w przy­pad­ku budyn­ków komunalnych.

Wyższe dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki i ter­mo­mo­der­ni­za­cji ma zachę­cić wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji. Pieniądze na pro­gram pocho­dzą z Krajowego Planu Odbudowy, któ­ry jako jeden z warun­ków do wypła­ty unij­nych fun­du­szy wymie­nia popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków miesz­ka­nio­wych w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dosta­ło z KPO 855 mln euro. Szacuje więc, że na popra­wę warun­ków miesz­ka­nio­wych Polaków pój­dzie oko­ło 4 mld zł. 

Rząd prze­wi­du­je szyb­kie wdro­że­nie prze­pi­sów – już następ­ne­go dnia po opu­bli­ko­wa­niu w Dzienniku Ustaw. Najpierw jed­nak usta­wą musi się zająć Sejm. 

Grant OZE do 50 proc. kosztów

Rząd przy­jął 12 lip­ca pro­jekt usta­wy o zmia­nie nie­któ­rych ustaw wspie­ra­ją­cych popra­wę warun­ków miesz­ka­nio­wych, któ­ry prze­wi­du­je m.in. wyż­sze dota­cje do foto­wol­ta­iki oraz wyż­sze pre­mie ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne. Ustawa wpro­wa­dzi grant OZE na pokry­cie 50 proc. kosz­tów insta­la­cji odna­wial­ne­go źró­dła ener­gii w budyn­kach wielorodzinnych. 

W prak­ty­ce będzie to foto­wol­ta­ika w blo­kach i domach wie­lo­ro­dzin­nych w mia­stach i na wsiach, choć oczy­wi­ście mogą to być też inne źró­dła, np. kolek­to­ry sło­necz­ne. Wsparcie obej­mie ist­nie­ją­ce budyn­ki, ale towa­rzy­stwa budow­nic­twa spo­łecz­ne­go (TBS) i spo­łecz­ne ini­cja­ty­wy miesz­ka­nio­we (SIM) mogą dostać grant OZE tak­że na eta­pie budo­wy. Można będzie tak­że dostać dofi­nan­so­wa­nie na zwięk­sze­nie mocy insta­la­cji o 25 proc. Co waż­ne, nie ma ogra­ni­czeń, jeśli cho­dzi o moc instalacji. 

Czytaj tak­że: Co się zmie­ni w roz­li­cza­niu foto­wol­ta­iki od 1 lipca?

Dofinansowanie będzie wypła­cał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środ­ków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wnioski po reali­za­cji inwe­sty­cji będą mogli skła­dać wła­ści­cie­le i zarząd­cy budyn­ków do 30 czerw­ca 2026 r. Natomiast nie ma jesz­cze ter­mi­nu, kie­dy ruszy program.

Dotacje do fotowoltaiki w premii termomodernizacyjnej

Wzrośnie też dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki przy­słu­gu­ją­ce wraz z pre­mią ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną. To tak­że pomoc z BGK, ale w tym przy­pad­ku potrzeb­ny jest kre­dyt w ban­ku, któ­ry musi pokryć co naj­mniej poło­wę kosz­tów prac ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych. Co waż­ne, o te pre­mie mogą sta­rać się zarów­no wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych, jak i wielorodzinnych. 

Premia wzro­śnie po zmia­nie usta­wy o 10 punk­tów pro­cen­to­wych. W przy­pad­ku połą­cze­nia ter­mo­mo­der­ni­za­cji i foto­wol­ta­iki wynie­sie 31 proc. kosz­tów. Jednocześnie koszt zaku­pu, mon­ta­żu, budo­wy lub moder­ni­za­cji OZE musi sta­no­wić co naj­mniej 10 proc. łącz­nych kosz­tów przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go oraz zaku­pu, mon­ta­żu, budo­wy lub moder­ni­za­cji OZE. Moc insta­la­cji liczy się od 1 kW w przy­pad­ku domu jed­no­ro­dzin­ne­go i 6 kW przy domach wielorodzinnych. 

Fotowoltaika w bloku u prosumentów zbiorowych

Warto przy­po­mnieć, że w tym roku zaczę­ły obo­wią­zy­wać prze­pi­sy o pro­su­men­cie zbio­ro­wym. W ten spo­sób foto­wol­ta­ika w blo­ku będzie mogła dostar­czyć ener­gię nie tyl­ko na potrze­by budyn­ku, ale też miesz­kań­ców. To nowe prze­pi­sy, więc trud­no oce­nić, jakie jest zain­te­re­so­wa­nie wspól­not i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych taki­mi rozwiązaniami. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...