- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweFotowoltaika w bloku się opłaci?...

Fotowoltaika w bloku się opłaci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może grant OZE, któ­ry pla­nu­je rząd. Unijne dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2022 r. mogą otrzy­mać wła­ści­cie­le budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we, wspól­no­ty, TBS. Najwyższe dota­cje przy­słu­gu­ją w przy­pad­ku budyn­ków komunalnych.

Wyższe dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki i ter­mo­mo­der­ni­za­cji ma zachę­cić wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji. Pieniądze na pro­gram pocho­dzą z Krajowego Planu Odbudowy, któ­ry jako jeden z warun­ków do wypła­ty unij­nych fun­du­szy wymie­nia popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków miesz­ka­nio­wych w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dosta­ło z KPO 855 mln euro. Szacuje więc, że na popra­wę warun­ków miesz­ka­nio­wych Polaków pój­dzie oko­ło 4 mld zł. 

Rząd prze­wi­du­je szyb­kie wdro­że­nie prze­pi­sów – już następ­ne­go dnia po opu­bli­ko­wa­niu w Dzienniku Ustaw. Najpierw jed­nak usta­wą musi się zająć Sejm. 

Grant OZE do 50 proc. kosztów

Rząd przy­jął 12 lip­ca pro­jekt usta­wy o zmia­nie nie­któ­rych ustaw wspie­ra­ją­cych popra­wę warun­ków miesz­ka­nio­wych, któ­ry prze­wi­du­je m.in. wyż­sze dota­cje do foto­wol­ta­iki oraz wyż­sze pre­mie ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne. Ustawa wpro­wa­dzi grant OZE na pokry­cie 50 proc. kosz­tów insta­la­cji odna­wial­ne­go źró­dła ener­gii w budyn­kach wielorodzinnych. 

W prak­ty­ce będzie to foto­wol­ta­ika w blo­kach i domach wie­lo­ro­dzin­nych w mia­stach i na wsiach, choć oczy­wi­ście mogą to być też inne źró­dła, np. kolek­to­ry sło­necz­ne. Wsparcie obej­mie ist­nie­ją­ce budyn­ki, ale towa­rzy­stwa budow­nic­twa spo­łecz­ne­go (TBS) i spo­łecz­ne ini­cja­ty­wy miesz­ka­nio­we (SIM) mogą dostać grant OZE tak­że na eta­pie budo­wy. Można będzie tak­że dostać dofi­nan­so­wa­nie na zwięk­sze­nie mocy insta­la­cji o 25 proc. Co waż­ne, nie ma ogra­ni­czeń, jeśli cho­dzi o moc instalacji. 

Czytaj tak­że: Co się zmie­ni w roz­li­cza­niu foto­wol­ta­iki od 1 lipca?

Dofinansowanie będzie wypła­cał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środ­ków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wnioski po reali­za­cji inwe­sty­cji będą mogli skła­dać wła­ści­cie­le i zarząd­cy budyn­ków do 30 czerw­ca 2026 r. Natomiast nie ma jesz­cze ter­mi­nu, kie­dy ruszy program.

Dotacje do fotowoltaiki w premii termomodernizacyjnej

Wzrośnie też dofi­nan­so­wa­nie foto­wol­ta­iki przy­słu­gu­ją­ce wraz z pre­mią ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną. To tak­że pomoc z BGK, ale w tym przy­pad­ku potrzeb­ny jest kre­dyt w ban­ku, któ­ry musi pokryć co naj­mniej poło­wę kosz­tów prac ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych. Co waż­ne, o te pre­mie mogą sta­rać się zarów­no wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych, jak i wielorodzinnych. 

Premia wzro­śnie po zmia­nie usta­wy o 10 punk­tów pro­cen­to­wych. W przy­pad­ku połą­cze­nia ter­mo­mo­der­ni­za­cji i foto­wol­ta­iki wynie­sie 31 proc. kosz­tów. Jednocześnie koszt zaku­pu, mon­ta­żu, budo­wy lub moder­ni­za­cji OZE musi sta­no­wić co naj­mniej 10 proc. łącz­nych kosz­tów przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go oraz zaku­pu, mon­ta­żu, budo­wy lub moder­ni­za­cji OZE. Moc insta­la­cji liczy się od 1 kW w przy­pad­ku domu jed­no­ro­dzin­ne­go i 6 kW przy domach wielorodzinnych. 

Fotowoltaika w bloku u prosumentów zbiorowych

Warto przy­po­mnieć, że w tym roku zaczę­ły obo­wią­zy­wać prze­pi­sy o pro­su­men­cie zbio­ro­wym. W ten spo­sób foto­wol­ta­ika w blo­ku będzie mogła dostar­czyć ener­gię nie tyl­ko na potrze­by budyn­ku, ale też miesz­kań­ców. To nowe prze­pi­sy, więc trud­no oce­nić, jakie jest zain­te­re­so­wa­nie wspól­not i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych taki­mi rozwiązaniami. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł