- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiDomy w Polsce mogą być...

Domy w Polsce mogą być ekologiczne i tanie

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści spo­sób budo­wa­nia domów znacz­nie się zmie­ni. Ekologiczne domy będą ener­go­osz­częd­ne, wyko­rzy­sta­ją desz­czów­kę i będą też tań­sze w budo­wie i użyt­ko­wa­niu. Tylko czy ten tani dom speł­ni nasze oczekiwania? 

Tradycyjna budo­wa pochła­nia masę ener­gii, wyma­ga duże­go nakła­du pra­cy i mate­ria­łów. Potem codzien­ne użyt­ko­wa­nie takich domów gene­ru­je wyso­kie kosz­ty, dla­te­go coraz czę­ściej się­ga się po pre­fa­bry­ko­wa­ne ele­men­ty lub goto­we moduły.

Tani dom 2 D i 3D

Domy w tech­no­lo­gii 2D, czy­li budyn­ki pre­fa­bry­ko­wa­ne, mon­tu­je się na pla­cu budo­wy z przy­go­to­wa­nych wcze­śniej kom­po­nen­tów – jak ścia­ny i stro­py. To zde­cy­do­wa­nie przy­śpie­sza budo­wę. Jednocześnie od wzglę­dem trwa­ło­ści i wytrzy­ma­ło­ści takie domy nie ustę­pu­ją budyn­kom sta­wia­nym tra­dy­cyj­ną metodą.

Z kolei domy w tech­no­lo­gii 3D to budyn­ki modu­ło­we. Sekcje modu­ły budyn­ku są trans­por­to­wa­ne i łączo­ne w doce­lo­wej loka­li­za­cji. Można zamó­wić modu­ły z wykoń­cze­niem wewnętrz­nym, łącz­nie z wyposażeniem.

Ekologiczny dom z recyklingu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofi­nan­su­je czte­ry pro­jek­ty demon­stra­cyj­ne: 2 domy jed­no­ro­dzin­ne, budy­nek senio­ral­ny i spo­łecz­ny. Te pro­jek­ty poka­żą nowe budownictwo. 

Drewniane domy i wieżowce

Materiały będą pocho­dzić m.in. z recy­klin­gu. Chodzi tu głów­nie o kon­struk­cję nośną obiek­tów (np. stal, kru­szy­wo, gruz, mate­ria­ły drew­no­po­chod­ne) oraz izo­la­cję (np. weł­na mine­ral­na, sty­ro­pian). W ten spo­sób ele­men­ty z odzy­sku będą sta­no­wi­ły nawet oko­ło 30–40 proc. budynków. 

Zasilanie z sie­ci będzie potrzeb­ny tyl­ko w sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych, np. przy awa­rii. Dom będzie zasi­la­ny źró­dłem odna­wial­nej energii. 

Woda do użyt­ku ma w jak naj­więk­szym stop­niu (nawet ponad 80 proc. dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na miesz­kań­ca) pocho­dzić z desz­czów­ki i odzy­ska­nej tzw. wody sza­rej. Projekty mają sta­wiać na nowo­cze­sny design i funk­cjo­nal­ność, a ich reali­za­cja obni­ży ślad węglo­wy w trak­cie całe­go cyklu życia domu.

Chcemy opra­co­wać tech­no­lo­gię budo­wa­nia domów i miesz­kań, któ­re będą gene­ro­wać pozy­tyw­ny rocz­ny bilans zuży­cia ener­gii. Równocześnie muszą być kon­ku­ren­cyj­ne kosz­to­wo w pro­duk­cji i eks­plo­ata­cji – Wojciech Kamieniecki, dyrek­tor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt „Budownictwo efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie i pro­ce­so­wo” jest finan­so­wa­ny z fun­du­szy UE.

Energetyczne wampiry

Jednocześnie w Polsce ponad 65 proc. gospo­darstw domo­wych jest ogrze­wa­nych poprzez spa­la­nie węgla lub drew­na, co powo­du­je wyso­kie zanie­czysz­cze­nie powie­trza i smog.

Nie tyl­ko to, czym ogrze­wa­my, jest pro­ble­mem, ale też to, ile ener­gii jest zuży­wa­ne przez budy­nek. A pod tym wzglę­dem więk­szość budyn­ków to tzw. wam­pi­ry ener­ge­tycz­ne. Budowane w nowo­cze­sny spo­sób domy zuży­wa­ją mniej ener­gii pod­czas codzien­ne­go użytkowania.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...