Karolina Kozmana

Mieszkam w Londynie i pra­cu­ję dla jed­nej z firm "big tech". Studiowałam Gender, Development & Globalisation na London School of Economics & Political Science. W Warszawie ukoń­czy­łam Kulturoznawstwo i Polonistykę, współ­pra­co­wa­łam z fun­da­cją Culture Shock i pisa­łam do mie­sięcz­ni­ka UW/​ażaj. Interesuje mnie, jak nowe spo­łe­czeń­stwo budu­je rela­cje ze środowiskiem.

Wegański ser nie jest namiastką “prawdziwego” sera

Producenci wegań­skich pro­duk­tów są w sta­nie woj­ny z prze­my­słem mlecz­nym. Przepisy unij­ne zabra­nia­ją uży­wa­nia nazw takich jak mle­ko, ser czy jogurt i nie­daw­no niemal...

Czy szampon w kostce sprawdza się lepiej od tradycyjnego?

Taki pre­zent dosta­łam w tym roku na Walentynki: szam­pon w kost­ce. A nawet w dwóch kost­kach, bo ponoć kie­dy­kol­wiek kul­to­wa bry­tyj­ska dro­ge­ria Lush uzupełnia...

Życie w Londynie zostało odwołane

Niedziela, godzi­na osiem­na­sta. Cały dzień prze­sie­dzia­łam na wybe­to­no­wa­nym kawał­ku zie­mi z wido­kiem na tył sąsied­nie­go budyn­ku. Tutaj nazy­wa się to ogro­dem i jest obiektem...

Wróciłam z Australii. To raj dla nielicznych

Wróciłam z Australii. Chcę tam wró­cić. Czas i pie­nią­dze znaj­dą się zawsze, ale znik­nąć może płaszcz­ka pod molem i lasy eukaliptusowe

Po kropelce: przewodnik po oszczędzaniu wody

Globalna odpo­wie­dzial­ność eko­lo­gicz­na czy oszczęd­ność finan­so­wa – nie­waż­ne, z jakich pobu­dek, waż­ne jak to zro­bić, żeby wody nie trwo­nić. Poniżej czte­ry spraw­dzo­ne pomy­sły, jak oszczę­dzać wodę.

Organiczne? Niekonieczne. Ale umyte

Mamy nie­zły wybór bez­piecz­nych warzyw i owo­ców, któ­re nie naru­sza­ją ani zdro­wia, ani kie­sze­ni. Jednak jeśli nie wyobra­ża­my sobie ani życia bez pomi­do­ra, ani pła­ce­nia za pomi­do­ra eko­lo­gicz­ne­go, to nale­ży pamię­tać o jed­nym. Warzyw mycie wydłu­ża życie!

Czekolada nam się kończy

Dobra cze­ko­la­da? Jak ją kupić? Cztery naj­więk­sze kon­cer­ny sto­ją obec­nie za poło­wą wszyst­kich sprze­da­wa­nych cze­ko­la­do­wych pro­duk­tów. Czas przyj­rzeć się ich słod­kim zyskom i kupować...

Poczytaj sobie

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen - dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie pro­du­ko­wał. Urbino...

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W ponie­dzia­łek w nocy 26.09.2022, ciśnie­nie w jed­nej z rur pod­mor­skie­go gazo­cią­gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spa­dło z 105 do 7...

Mapa promieniowania w Polsce w nowej odsłonie

Monitoring radia­cyj­ny onli­ne zapew­nia szyb­kie reago­wa­nie na ska­że­nia pro­mie­nio­twór­cze. Każdy może spraw­dzić, jakie jest pro­mie­nio­wa­nie w Polsce. Nowa mapa pro­mie­nio­wa­nia w pro­sty spo­sób pokazuje...