13 C
Polska

Karolina Kozmana

Mieszkam w Londynie i pra­cu­ję dla jed­nej z firm „big tech“. Studiowałam Gender, Development & Globalisation na London School of Economics & Political Science. W Warszawie ukoń­czy­łam Kulturoznawstwo i Polonistykę, współ­pra­co­wa­łam z fun­da­cją Culture Shock i pisa­łam do mie­sięcz­ni­ka UW/​ażaj. Interesuje mnie, jak nowe spo­łe­czeń­stwo budu­je rela­cje ze środowiskiem.

Wegański ser nie jest namiastką „prawdziwego“ sera

Producenci wegań­skich pro­duk­tów są w sta­nie woj­ny z prze­my­słem mlecz­nym. Przepisy unij­ne zabra­nia­ją uży­wa­nia nazw takich jak mle­ko, ser czy jogurt i nie­daw­no niemal…

Czy szampon w kostce sprawdza się lepiej od tradycyjnego?

Taki pre­zent dosta­łam w tym roku na Walentynki: szam­pon w kost­ce. A nawet w dwóch kost­kach, bo ponoć kie­dy­kol­wiek kul­to­wa bry­tyj­ska dro­ge­ria Lush uzupełnia…

Życie w Londynie zostało odwołane

Niedziela, godzi­na osiem­na­sta. Cały dzień prze­sie­dzia­łam na wybe­to­no­wa­nym kawał­ku zie­mi z wido­kiem na tył sąsied­nie­go budyn­ku. Tutaj nazy­wa się to ogro­dem i jest obiektem…

Wróciłam z Australii. To raj dla nielicznych

Wróciłam z Australii. Chcę tam wró­cić. Czas i pie­nią­dze znaj­dą się zawsze, ale znik­nąć może płaszcz­ka pod molem i lasy eukaliptusowe

Po kropelce: przewodnik po oszczędzaniu wody

Globalna odpo­wie­dzial­ność eko­lo­gicz­na czy oszczęd­ność finan­so­wa – nie­waż­ne, z jakich pobu­dek, waż­ne jak to zro­bić, żeby wody nie trwo­nić. Poniżej czte­ry spraw­dzo­ne pomy­sły, jak oszczę­dzać wodę.

Organiczne? Niekonieczne. Ale umyte

Mamy nie­zły wybór bez­piecz­nych warzyw i owo­ców, któ­re nie naru­sza­ją ani zdro­wia, ani kie­sze­ni. Jednak jeśli nie wyobra­ża­my sobie ani życia bez pomi­do­ra, ani pła­ce­nia za pomi­do­ra eko­lo­gicz­ne­go, to nale­ży pamię­tać o jed­nym. Warzyw mycie wydłu­ża życie!

Czekolada nam się kończy

Dobra cze­ko­la­da? Jak ją kupić? Cztery naj­więk­sze kon­cer­ny sto­ją obec­nie za poło­wą wszyst­kich sprze­da­wa­nych cze­ko­la­do­wych pro­duk­tów. Czas przyj­rzeć się ich słod­kim zyskom i kupować…

Poczytaj sobie

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilo­wa­to­go­dzin prą­du rocz­nie zuży­wa­ją śred­nio miesz­kań­cy dużych pol­skich miast, a ponad 60 pro­cent klien­tów TAURONA nie prze­kra­cza rocz­nie zuży­cia 2000 kilo­wa­to­go­dzin prą­du –  wyni­ka z danych ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W…

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierp­nia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obo­wią­zy­wał zakaz wpro­wa­dza­nia na rynek popu­lar­nych podłuż­nych lamp T5 i T8. Oświetlenie flu­ore­scen­cyj­ne zawie­ra rtęć.…