- reklama -
Strona głównaEcoLifeNie tylko IT. Ten zawód...

Nie tylko IT. Ten zawód zyskuje na atrakcyjności

Fachowcy od napra­wy sprzę­tu są w cenie. Gdy zepsu­je nam się małe AGD, a nawet lodów­ka, pral­ka, zmy­war­ka czy kom­pu­ter, woli­my kupić nowe urzą­dze­nia niż napra­wiać. To dro­ga na skróty. 

Często zepsu­te urzą­dze­nia moż­na napra­wić. Ile razy zda­rzy­ło się wam, że skar­pet­ka czy jakaś nie­wiel­ka część bie­li­zny zapcha­ła rurę odpły­wo­wą w pral­ce? Przepalił się bez­piecz­nik? Nie potra­fi­my jed­nak oce­nić, czy war­to dzwo­nić po ser­wi­san­ta. Połowa ankie­to­wa­nych osób w bada­niu na zle­ce­nie fir­my Tauron, nie potra­fi­ła powie­dzieć, czy war­to napra­wić zepsu­ty sprzęt AGD/​RTV.

Własny serwis AGD

Pomocny jest tak napraw­dę facho­wiec, do któ­re­go mamy zaufa­nie, pole­co­ny przez zna­jo­mych. Serwisy napra­wia­ją­ce w Polsce to w 90 proc. małe i mikro­przed­się­bior­stwa, jak wyka­zu­ją bada­nia APPLiA Polska z ostat­nich lat – 80 proc. wła­ści­cie­li punk­tów ser­wi­so­wych jako naj­więk­sze wyzwa­nie wska­zu­je brak odpo­wied­nich spe­cja­li­stów oraz sta­rze­ją­cą się kadrę. Ponad 30 proc. zatrud­nio­nych tech­ni­ków ma 50 i wię­cej lat. 

Czytaj: Naprawiamy czy wyrzucamy?

Większość Polaków jest prze­ko­na­nych, że trud­no zna­leźć dobre­go fachow­ca. Tak sądzi nie­mal co pią­ty ankie­to­wa­ny w rapor­cie Taurona. Ponad trzy czwar­te przy­zna­ło, że nie ma duże­go zaufa­nia do ser­wi­san­tów z inter­ne­tu. Nic więc dziw­ne­go, że usłu­gi pomo­cy w razie domo­wych awa­rii zaczę­ły ofe­ro­wać fir­my ener­ge­tycz­ne. W ofer­tach mają nie tyl­ko elek­try­ków, ale też ślu­sa­rzy, ser­wi­san­tów AGD, urzą­dzeń gazo­wych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. To trend, któ­ry popu­lar­ny jest też w innych kra­jach euro­pej­skich. Naturalnym sta­je się, że sprze­daw­cy ener­gii świad­czą coraz wię­cej usług.

Coraz bardziej atrakcyjny zawód 

Sama bran­ża jest świa­do­ma, że czas wyszko­lić nowe poko­le­nie tech­ni­ków AGD. 

Czytaj: Zepsuta pral­ka? Sprawdź, co możesz zrobić

- Nasze szko­le­nia mają poka­zać, że wyko­ny­wa­nie zawo­du tech­ni­ka urzą­dzeń AGD jest zaję­ciem cie­ka­wym, wyma­ga­ją­cym wie­dzy z wie­lu dzie­dzin. Już daw­no do ser­wi­su urzą­dzeń nie cho­dzi się jedy­nie z przy­sło­wio­wym młot­kiem. W sprzę­cie jest coraz wię­cej elek­tro­ni­ki, inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych,  wcho­dzi on w zakres Inteligentnego Domu (Smart Home). Atrakcyjność tego zawo­du zwięk­sza się – mówi por­ta­lo­wi Ecoreporters Robert Uklański z Instytutu Rynku Elektronicznego.

Większość uczniów to męż­czyź­ni, ale w szko­le­niach uczest­ni­czą też cza­sa­mi dziewczyny. 

Co cie­ka­we, w fir­mach elek­tro­nicz­nych, pro­du­ku­ją­cych sprzęt kobie­ty sta­no­wią czę­sto prze­wa­ża­ją­cą gru­pę ponie­waż są dokład­ne i skrupulatne.

Szkolenia w ramach „Programu dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści nowo­cze­sne­go tech­ni­ka AGD” będą pro­wa­dzo­ne w szko­łach (tech­ni­kach) oraz inter­ne­to­wo – dla ser­wi­san­tów, któ­rzy się zapi­szą. Przewidujemy, że wystar­tu­je­my jesie­nią. Obecnie opra­co­wy­wa­ne są pro­gra­my szko­leń ( w tym on-​line) oraz obszer­ny „Podręcznik nowo­cze­sne­go tech­ni­ka AGD”. Projekt uzy­skał finan­so­wa­nie z „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...