- reklama -
Strona głównaEcoLifeNie tylko IT. Ten zawód...

Nie tylko IT. Ten zawód zyskuje na atrakcyjności

Fachowcy od napra­wy sprzę­tu są w cenie. Gdy zepsu­je nam się małe AGD, a nawet lodów­ka, pral­ka, zmy­war­ka czy kom­pu­ter, woli­my kupić nowe urzą­dze­nia niż napra­wiać. To dro­ga na skróty. 

Często zepsu­te urzą­dze­nia moż­na napra­wić. Ile razy zda­rzy­ło się wam, że skar­pet­ka czy jakaś nie­wiel­ka część bie­li­zny zapcha­ła rurę odpły­wo­wą w pral­ce? Przepalił się bez­piecz­nik? Nie potra­fi­my jed­nak oce­nić, czy war­to dzwo­nić po ser­wi­san­ta. Połowa ankie­to­wa­nych osób w bada­niu na zle­ce­nie fir­my Tauron, nie potra­fi­ła powie­dzieć, czy war­to napra­wić zepsu­ty sprzęt AGD/​RTV.

Własny serwis AGD

Pomocny jest tak napraw­dę facho­wiec, do któ­re­go mamy zaufa­nie, pole­co­ny przez zna­jo­mych. Serwisy napra­wia­ją­ce w Polsce to w 90 proc. małe i mikro­przed­się­bior­stwa, jak wyka­zu­ją bada­nia APPLiA Polska z ostat­nich lat – 80 proc. wła­ści­cie­li punk­tów ser­wi­so­wych jako naj­więk­sze wyzwa­nie wska­zu­je brak odpo­wied­nich spe­cja­li­stów oraz sta­rze­ją­cą się kadrę. Ponad 30 proc. zatrud­nio­nych tech­ni­ków ma 50 i wię­cej lat. 

Czytaj: Naprawiamy czy wyrzucamy?

Większość Polaków jest prze­ko­na­nych, że trud­no zna­leźć dobre­go fachow­ca. Tak sądzi nie­mal co pią­ty ankie­to­wa­ny w rapor­cie Taurona. Ponad trzy czwar­te przy­zna­ło, że nie ma duże­go zaufa­nia do ser­wi­san­tów z inter­ne­tu. Nic więc dziw­ne­go, że usłu­gi pomo­cy w razie domo­wych awa­rii zaczę­ły ofe­ro­wać fir­my ener­ge­tycz­ne. W ofer­tach mają nie tyl­ko elek­try­ków, ale też ślu­sa­rzy, ser­wi­san­tów AGD, urzą­dzeń gazo­wych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. To trend, któ­ry popu­lar­ny jest też w innych kra­jach euro­pej­skich. Naturalnym sta­je się, że sprze­daw­cy ener­gii świad­czą coraz wię­cej usług.

Coraz bardziej atrakcyjny zawód 

Sama bran­ża jest świa­do­ma, że czas wyszko­lić nowe poko­le­nie tech­ni­ków AGD. 

Czytaj: Zepsuta pral­ka? Sprawdź, co możesz zrobić

- Nasze szko­le­nia mają poka­zać, że wyko­ny­wa­nie zawo­du tech­ni­ka urzą­dzeń AGD jest zaję­ciem cie­ka­wym, wyma­ga­ją­cym wie­dzy z wie­lu dzie­dzin. Już daw­no do ser­wi­su urzą­dzeń nie cho­dzi się jedy­nie z przy­sło­wio­wym młot­kiem. W sprzę­cie jest coraz wię­cej elek­tro­ni­ki, inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych,  wcho­dzi on w zakres Inteligentnego Domu (Smart Home). Atrakcyjność tego zawo­du zwięk­sza się – mówi por­ta­lo­wi Ecoreporters Robert Uklański z Instytutu Rynku Elektronicznego.

Większość uczniów to męż­czyź­ni, ale w szko­le­niach uczest­ni­czą też cza­sa­mi dziewczyny. 

Co cie­ka­we, w fir­mach elek­tro­nicz­nych, pro­du­ku­ją­cych sprzęt kobie­ty sta­no­wią czę­sto prze­wa­ża­ją­cą gru­pę ponie­waż są dokład­ne i skrupulatne.

Szkolenia w ramach „Programu dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści nowo­cze­sne­go tech­ni­ka AGD” będą pro­wa­dzo­ne w szko­łach (tech­ni­kach) oraz inter­ne­to­wo – dla ser­wi­san­tów, któ­rzy się zapi­szą. Przewidujemy, że wystar­tu­je­my jesie­nią. Obecnie opra­co­wy­wa­ne są pro­gra­my szko­leń ( w tym on-​line) oraz obszer­ny „Podręcznik nowo­cze­sne­go tech­ni­ka AGD”. Projekt uzy­skał finan­so­wa­nie z „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...