- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiCzy pompa ciepła zapewni dobre...

Czy pompa ciepła zapewni dobre ogrzewanie?

Źródło:Columbus Energy

Znacząco niż­sze kosz­ty ogrze­wa­nia, pro­ste i wygod­ne użyt­ko­wa­nie, a tak­że bez­e­mi­syj­ność i eko­lo­gicz­ność – to zapew­nia pom­pa cie­pła. W ostat­nim cza­sie w Polsce nastą­pił duży wzrost popu­lar­no­ści tego typu urzą­dzeń, któ­re mogą zapew­nić cał­kiem dobre ogrze­wa­nie zarów­no w nowych jak i w sta­rych domach.

Jak to działa?

Jest jed­nym z naj­tań­szych w eks­plo­ata­cji źró­deł ciepła.Ogrzewa pomiesz­cze­nia i wodę, a latem może peł­nić tak­że funk­cję chło­dze­nia. Do dzia­ła­nia potrze­bu­je ener­gii odna­wial­nej z powie­trza, wody lub zie­mi oraz pod­łą­cze­nia do prą­du. Z 1kWh pobra­nej ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza nawet 5kWh ener­gii ciepl­nej. To roz­wią­za­nie bar­dziej eko­no­micz­ne niż ogrze­wa­nie węglem, gazem czy inny­mi paliwami. 

Jeszcze więk­sze oszczęd­no­ści moż­na uzy­skać łącząc pom­pę cie­pła z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną. Przy dobrze dobra­nej insta­la­cji PV, wypro­du­ko­wa­na zosta­nie dokład­nie taka ilość prą­du, jaka wystar­czy na ogrza­nie całe­go budynku,a dom osią­gnie zero­wy bilans ener­gii elektrycznej–tłumaczy Michał Kopyść,ekspert z fir­my Columbus Energy.

Dobre ogrzewanie jest eko

Pompa nie wyma­ga tak­że spe­cjal­nej obsłu­gi. Wystarczy jedy­nie usta­wić regu­la­tor i dosto­so­wać pra­cę insta­la­cji do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Powietrzna pom­pa cie­pła jest nie­wy­ma­ga­ją­ca od stro­ny ser­wi­so­wej – dzię­ki pro­stej budo­wie rzad­ko ule­ga awa­rii. Jest ste­ro­wa­na w peł­ni auto­ma­tycz­nie, tak­że zdal­nie. Do jej dzia­ła­nia nie jest potrzeb­na żad­na spe­cjal­na infra­struk­tu­ra, dodat­ko­we pomiesz­cze­nie czy komin, jak w przy­pad­ku kotłów paliwowych.

W star­szych domach pom­pę moż­na pod­łą­czyć do ist­nie­ją­cych insta­la­cji grzej­ni­ko­wych, jed­nak takie roz­wią­za­nie jest mniej wydaj­ne niż w połą­cze­niu z ogrze­wa­niem pod­ło­go­wym, ścien­nym lub sufitowym.

Jeśli zosta­nie połą­czo­na z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną, jej pra­ca może odby­wać się cał­ko­wi­cie bez wyko­rzy­sta­nia paliw kopal­nych. Prąd potrzeb­ny do uru­cho­mie­nia urzą­dze­nia będzie powsta­wał z ener­gii sło­necz­nej, zaś ogrze­wa­nie lub chło­dze­nie będzie gene­ro­wa­ne z ener­gii pobie­ra­nej z powie­trza – tłu­ma­czy eks­pert Columbus.

Dotacja z Czystego Powietrza 

W ramach pro­gra­mu „Czyste Powietrze” moż­li­we jest uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia, trze­ba jed­nak wymie­nić sta­ry piec i nie doty­czy to pie­ca gazo­we­go tyl­ko takie­go na węgiel czy drew­no. Wyższe dota­cje do eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia daje Warszawa – nawet 40 tys. zł.

Czytaj: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 r.

Oprócz tego, wydat­ki ponie­sio­ne na zakup i mon­taż pom­py cie­pła moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Maksymalna kwo­ta to 53 000 zł.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...