- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiCzy pompa ciepła zapewni dobre...

Czy pompa ciepła zapewni dobre ogrzewanie?

Źródło:Columbus Energy

Znacząco niż­sze kosz­ty ogrze­wa­nia, pro­ste i wygod­ne użyt­ko­wa­nie, a tak­że bez­e­mi­syj­ność i eko­lo­gicz­ność – to zapew­nia pom­pa cie­pła. W ostat­nim cza­sie w Polsce nastą­pił duży wzrost popu­lar­no­ści tego typu urzą­dzeń, któ­re mogą zapew­nić cał­kiem dobre ogrze­wa­nie zarów­no w nowych jak i w sta­rych domach.

Jak to działa?

Jest jed­nym z naj­tań­szych w eks­plo­ata­cji źró­deł ciepła.Ogrzewa pomiesz­cze­nia i wodę, a latem może peł­nić tak­że funk­cję chło­dze­nia. Do dzia­ła­nia potrze­bu­je ener­gii odna­wial­nej z powie­trza, wody lub zie­mi oraz pod­łą­cze­nia do prą­du. Z 1kWh pobra­nej ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza nawet 5kWh ener­gii ciepl­nej. To roz­wią­za­nie bar­dziej eko­no­micz­ne niż ogrze­wa­nie węglem, gazem czy inny­mi paliwami. 

Jeszcze więk­sze oszczęd­no­ści moż­na uzy­skać łącząc pom­pę cie­pła z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną. Przy dobrze dobra­nej insta­la­cji PV, wypro­du­ko­wa­na zosta­nie dokład­nie taka ilość prą­du, jaka wystar­czy na ogrza­nie całe­go budynku,a dom osią­gnie zero­wy bilans ener­gii elektrycznej–tłumaczy Michał Kopyść,ekspert z fir­my Columbus Energy.

Dobre ogrzewanie jest eko

Pompa nie wyma­ga tak­że spe­cjal­nej obsłu­gi. Wystarczy jedy­nie usta­wić regu­la­tor i dosto­so­wać pra­cę insta­la­cji do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Powietrzna pom­pa cie­pła jest nie­wy­ma­ga­ją­ca od stro­ny ser­wi­so­wej – dzię­ki pro­stej budo­wie rzad­ko ule­ga awa­rii. Jest ste­ro­wa­na w peł­ni auto­ma­tycz­nie, tak­że zdal­nie. Do jej dzia­ła­nia nie jest potrzeb­na żad­na spe­cjal­na infra­struk­tu­ra, dodat­ko­we pomiesz­cze­nie czy komin, jak w przy­pad­ku kotłów paliwowych.

W star­szych domach pom­pę moż­na pod­łą­czyć do ist­nie­ją­cych insta­la­cji grzej­ni­ko­wych, jed­nak takie roz­wią­za­nie jest mniej wydaj­ne niż w połą­cze­niu z ogrze­wa­niem pod­ło­go­wym, ścien­nym lub sufitowym.

Jeśli zosta­nie połą­czo­na z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną, jej pra­ca może odby­wać się cał­ko­wi­cie bez wyko­rzy­sta­nia paliw kopal­nych. Prąd potrzeb­ny do uru­cho­mie­nia urzą­dze­nia będzie powsta­wał z ener­gii sło­necz­nej, zaś ogrze­wa­nie lub chło­dze­nie będzie gene­ro­wa­ne z ener­gii pobie­ra­nej z powie­trza – tłu­ma­czy eks­pert Columbus.

Dotacja z Czystego Powietrza 

W ramach pro­gra­mu „Czyste Powietrze” moż­li­we jest uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia, trze­ba jed­nak wymie­nić sta­ry piec i nie doty­czy to pie­ca gazo­we­go tyl­ko takie­go na węgiel czy drew­no. Wyższe dota­cje do eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia daje Warszawa – nawet 40 tys. zł.

Czytaj: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2021 r.

Oprócz tego, wydat­ki ponie­sio­ne na zakup i mon­taż pom­py cie­pła moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Maksymalna kwo­ta to 53 000 zł.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...