Dwie wieże

- autopromocja -

Są na tym świe­cie miej­sca, któ­re trze­ba zoba­czyć. Elektrownia Ostrołęka to jed­no z nich. Z miej­scem tym wią­że się dłu­ga historia.

Elektrownia Ostrołęka nale­ży do spół­ki Energa. Energa razem z inną pań­stwo­wą spół­ką – Eneą, mia­ły zbu­do­wać blok C o mocy 1000 MW. Jednak ener­ge­ty­ka opar­ta na węglu jest w odwro­cie. Projekt węglo­wy upadł, ale teraz poja­wił się nowy pomysł – elek­trow­nia gazo­wa. Do niej jed­nak nie są już potrzeb­ne dwa wyso­kie na 120 metrów pylo­ny oraz komin chłod­ni i zosta­ną roze­bra­ne. Budowa nowej elek­trow­ni kosz­to­wa­ła do tej pory oko­ło 1,5 miliar­da zło­tych. Rozbiórka pochło­nie kolej­ne kil­ka milionów…

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem