- reklama -
Strona głównaŚwiatBestia zasila wyspę prądem z...

Bestia zasila wyspę prądem z fotowoltaiki

Popularny youtu­ber speł­ni marze­nie miesz­kań­ców jed­nej z bied­nych wysp w Ameryce Łacińskiej. Dostarczył elek­trycz­ność i inter­net dla ponad 250 miesz­kań­ców. Akcje zwra­ca uwa­gę na to, ile osób na świe­cie nie ma jesz­cze sta­łe­go dostę­pu do ener­gii elektrycznej.

MrBeast, czy­li Jimmy Donaldson, jest naj­bar­dziej popu­lar­nym youtu­be­rem na świe­cie. Jego głów­ny kanał ma 168 mln sub­skry­ben­tów, al oprócz tego pro­wa­dzi jesz­cze kil­ka innych kana­łów, w tym Mr Beast Philantrophy. Tam wła­śnie może­my obej­rzeć film o kolum­bij­skiej wyspie Renacer, gdzie miesz­kań­cy mie­li ogra­ni­czo­ny dostęp do elek­trycz­no­ści i do inter­ne­tu. Z pomo­cą ruszył MrBeast i spon­so­rzy, w tym fir­ma Give Power, któ­ra zain­sta­lo­wa­ła pane­le foto­wol­ta­icz­ne i ante­nę sate­li­tar­ną z WiFi. Dzięki tym inwe­sty­cjom los miesz­kań­ców może się polep­szyć. Prąd z foto­wol­ta­iki zasi­la mię­dzy inny­mi pie­kar­nię, gdzie pra­cę zna­la­zły kobie­ty, któ­re przed­tem mia­ły bar­dzo ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści zarobku.

W podob­nych warun­kach, jak na wyspie Renacer, miesz­ka­ją set­ki milio­nów ludzi na świe­cie. Wiadomość o tym, że ktoś żyje bez prą­du i inter­ne­tu może szo­ko­wać wie­lu Amerykanów i Europejczyków, ale nie miesz­kań­ców Globalnego Południa. Na świe­cie oko­ło 775 mln ludzi żyje bez dostę­pu do elektryczności.

Prawie 800 mln osób na świecie żyje bez prądu

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii – IEA licz­ba ludzi na całym świe­cie żyją­cych bez elek­trycz­no­ści wzro­sła o pra­wie 20 milio­nów w 2022 roku. To pierw­sza taka sytu­acja, odkąd IEA zaczę­ła śle­dzić postęp elek­try­fi­ka­cji 20 lat temu. Kryzys ener­ge­tycz­ny ude­rza w najbiedniejszych

Powodem takiej sytu­acji były wyso­kie ceny paliw. Oprócz rosną­cej licz­by osób pozba­wio­nych nie­za­wod­nej i przy­stęp­nej ceno­wo ener­gii, wzro­sła licz­ba osób cier­pią­cych na chro­nicz­ny głód. 

W ubie­głym roku mie­li­śmy gwał­tow­ny wzrost cen, co naj­bar­dziej ude­rzy­ło w ubo­gie kra­je. Samo przy­łą­cze­nie do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej jest trud­ne, a nie­kie­dy nie­moż­li­we. Rozwiązaniem jest więc pro­duk­cja ener­gii poza sie­cią (off-​grid), ale tu tak­że ceny klu­czo­wych kom­po­nen­tów uży­wa­nych do pro­duk­cji modu­łów foto­wol­ta­icz­nych, bate­rii i falow­ni­ków gwał­tow­nie wzro­sły. Dodatkowo lokal­ne walu­ty tra­ci­ły, na sku­tek infla­cji, na war­to­ści w sto­sun­ku do dola­ra. Koszt mini-​sieci sło­necz­nych i hybry­do­wych wzrósł o co naj­mniej 20 proc. w 2022 r. w sto­sun­ku do pozio­mu sprzed pandemii.

Kraje, gdzie najwięcej osób nie ma elektryczności 

Wzrost licz­by osób bez prą­du doty­czy głów­nie Afryki Subsaharyjskiej. W „czar­nej“ Afryce na Południe od Sahary licz­ba ta wró­ci­ła do war­to­ści szczy­to­wej z 2013 r.

W nie­któ­rych kra­jach licz­ba lud­no­ści bez dostę­pu do ener­gii elek­trycz­nej rośnie. Trend ten przy­spie­szy w Demokratycznej Republice Konga, Etiopii i na Madagaskarze – prze­wi­du­je IEA. W Mozambiku, Senegalu i Kenii przy­rost osób bez dostę­pu do prą­du nadal będzie postę­po­wał, choć już wol­niej niż obecnie. 

Czytaj tak­że: Zielona ener­gia Taurona zasi­li gigan­tycz­ne fabryki

W Azji Bangladesz odpo­wia­da za pra­wie 10 proc. lud­no­ści bez dostę­pu do elektryczności.

IEA w World Energy Outlook 2022 prze­wi­du­je, że w 2030 r. – zgod­nie z obec­nie pro­wa­dzo­ną poli­ty­ką – 660 milio­nów ludzi nadal nie będzie mia­ło dostę­pu do ener­gii elek­trycz­nej, z cze­go 85 proc. miesz­kań­ców Afryki Subsaharyjskiej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...