- reklama -
Strona głównaEnergiaZakaz dla kotłów na pellet...

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tyl­ko węgiel jest nie­mi­le widzia­ny w uchwa­łach anty­smo­go­wych. Jak się oka­zu­je, tak­że pie­ce na pel­let mogą dostać zakaz wyko­rzy­sty­wa­nia. Duży pol­ski pro­du­cent kotłów na pel­let pro­te­stu­je prze­ciw­ko pro­mo­wa­niu ogrze­wa­nia gazo­we­go. Czy uda mu się zmie­nić pro­jekt uchwa­ły, jaką wła­śnie przy­go­to­wał sej­mik Warmii i Mazur?

Zakaz dla pie­ców na pel­let to pro­po­zy­cja, nad któ­rą w lutym pochy­lą się rad­ni Sejmiku Województwa Warmińsko-​Mazurskiego. Pomysł jest taki, że każ­dy dom i miesz­ka­nie w zasię­gu sie­ci cie­płow­ni­czej i gazo­wej muszą z pale­nia w pie­cu zre­zy­gno­wać. Zakaz dla kop­ciu­chów miał­by wejść w życie 1 sierp­nia 2027 roku w mia­stach i w 2029 roku na obsza­rach poza mia­sta­mi. Dłuższy czas dosta­ną kotły kla­sy 3. i 4 – do 1 sierp­nia 2029 roku w mia­stach i do 2032 roku – poza miastami. 

Natomiast kotły kla­sy 5. były­by zaka­za­ne od 2030 r., a 2035 r. – poza mia­sta­mi. Nie wyzna­czo­no daty odej­ścia od bio­ma­sy dla kotłów 5. kla­sy, ale po wyłą­cze­niu z eks­plo­ata­cji kotłów kla­sy 5. trze­ba będzie sto­so­wać:
- pali­wa gazo­we,       
- gaz płyn­ny LPG,                   
- lek­ki olej opałowy.

Te trzy pali­wa będą obo­wiąz­ko­we w przy­pad­ku domów, któ­re po wej­ściu w życie uchwa­ły dosta­ły pozwo­le­nie na budo­wę. Można więc, jak czy­ta­my w pro­jek­cie uchwały:

  • pod­łą­czyć się do sie­ci cie­płow­ni­czej lub
  • zamon­to­wać i użyt­ko­wać wyłącz­nie insta­la­cję gazo­wą lub ole­jo­wą na ww. pali­wa lub
  • sto­so­wać odna­wial­ne źró­dła ener­gii. np. pom­py cie­pła, fotowoltaikę.

Projekt nadal jest kon­sul­to­wa­ny, ponie­waż zapi­sy doty­czą­ce bio­ma­sy, a więc w prak­ty­ce drew­na i pel­le­tu, budzą opór.

Kotły na pellet dostaną zakaz?

Firma Kostrzewa, któ­ra okre­śla się jako lider kotłów na pel­let, zapro­te­sto­wa­ła prze­ciw­ko przy­mu­sza­nia miesz­kań­ców do sto­so­wa­nia gazu i ole­ju opa­ło­we­go – czy­li paliw kopal­nych.

Mieszkańcom miast – mamy tu na myśli szcze­gól­nie osie­dla domów jed­no­ro­dzin­nych, powin­no się pozo­sta­wić moż­li­wość wybo­ru czy­stej i bez­piecz­nej meto­dy ogrze­wa­nia domów, jaką jest sto­so­wa­nie kotłów c.o. na bio­ma­sę drzew­ną z cer­ty­fi­ka­tem ekoprojektu

Kostrzewa w uwa­gach do uchwa­ły pyta: Czy Członkowie Samorządu Województwa Warmińsko-​Mazurskiego czu­ją się zobo­wią­za­ni do koniecz­no­ści ogra­ni­cza­nia emi­sji CO2? i Od razu odpo­wia­da: Proponowany kształt uchwał anty­smo­go­wych wyraź­nie temu prze­czy. Jak zauwa­ża słusz­nie, spa­la­nie drew­na pozwa­la osią­gać cele kli­ma­tycz­ne. Rzeczywiście uzna­wa­ne jest za zero­emi­syj­ne, choć tu eko­lo­dzy mają swo­je odręb­ne zdanie.

Producent kotłów się­ga też po argu­ment ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go, by prze­ko­nać do pel­le­tu i drew­na. Co cie­ka­we, po ten sam argu­ment nie­rzad­ko się­ga­li sprze­daw­cy węgla. Dwa róż­ne zupeł­nie pali­wa, ale jeden rynek – domy jed­no­ro­dzin­ne i wie­lo­ro­dzin­ne Polaków. 

Kiedy zapadnie uchwała antysmogowa?

Już tyl­ko dwa woje­wódz­twa nie przy­ję­ły anty­smo­go­wych uchwał – warmińsko-​mazurskie oraz pod­la­skie. W Olsztynie dys­ku­sja nad uchwa­łą ma odbyć się w tym miesiącu. 

Teraz ter­min na wpro­wa­dze­nie jakich­kol­wiek ogra­ni­czeń doty­czą­cych ener­gii, w tym cie­pła, jest wyjąt­ko­wo nie­for­tun­ny. Przy dro­że­ją­cych nośni­kach ener­gii się­gnię­cie po argu­ment ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go jest aż nad­to oczywisty. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...