- reklama -
Strona głównaEnergiaZakaz dla kotłów na pellet...

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tyl­ko węgiel jest nie­mi­le widzia­ny w uchwa­łach anty­smo­go­wych. Jak się oka­zu­je, tak­że pie­ce na pel­let mogą dostać zakaz wyko­rzy­sty­wa­nia. Duży pol­ski pro­du­cent kotłów na pel­let pro­te­stu­je prze­ciw­ko pro­mo­wa­niu ogrze­wa­nia gazo­we­go. Czy uda mu się zmie­nić pro­jekt uchwa­ły, jaką wła­śnie przy­go­to­wał sej­mik Warmii i Mazur?

Zakaz dla pie­ców na pel­let to pro­po­zy­cja, nad któ­rą w lutym pochy­lą się rad­ni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pomysł jest taki, że każ­dy dom i miesz­ka­nie w zasię­gu sie­ci cie­płow­ni­czej i gazo­wej muszą z pale­nia w pie­cu zre­zy­gno­wać. Zakaz dla kop­ciu­chów miał­by wejść w życie 1 sierp­nia 2027 roku w mia­stach i w 2029 roku na obsza­rach poza mia­sta­mi. Dłuższy czas dosta­ną kotły kla­sy 3. i 4 – do 1 sierp­nia 2029 roku w mia­stach i do 2032 roku – poza miastami. 

Natomiast kotły kla­sy 5. były­by zaka­za­ne od 2030 r., a 2035 r. – poza mia­sta­mi. Nie wyzna­czo­no daty odej­ścia od bio­ma­sy dla kotłów 5. kla­sy, ale po wyłą­cze­niu z eks­plo­ata­cji kotłów kla­sy 5. trze­ba będzie sto­so­wać:
– pali­wa gazo­we,       
– gaz płyn­ny LPG,                   
– lek­ki olej opałowy.

Te trzy pali­wa będą obo­wiąz­ko­we w przy­pad­ku domów, któ­re po wej­ściu w życie uchwa­ły dosta­ły pozwo­le­nie na budo­wę. Można więc, jak czy­ta­my w pro­jek­cie uchwały:

  • pod­łą­czyć się do sie­ci cie­płow­ni­czej lub
  • zamon­to­wać i użyt­ko­wać wyłącz­nie insta­la­cję gazo­wą lub ole­jo­wą na ww. pali­wa lub
  • sto­so­wać odna­wial­ne źró­dła ener­gii. np. pom­py cie­pła, fotowoltaikę.

Projekt nadal jest kon­sul­to­wa­ny, ponie­waż zapi­sy doty­czą­ce bio­ma­sy, a więc w prak­ty­ce drew­na i pel­le­tu, budzą opór.

Kotły na pellet dostaną zakaz?

Firma Kostrzewa, któ­ra okre­śla się jako lider kotłów na pel­let, zapro­te­sto­wa­ła prze­ciw­ko przy­mu­sza­nia miesz­kań­ców do sto­so­wa­nia gazu i ole­ju opa­ło­we­go – czy­li paliw kopal­nych.

Mieszkańcom miast – mamy tu na myśli szcze­gól­nie osie­dla domów jed­no­ro­dzin­nych, powin­no się pozo­sta­wić moż­li­wość wybo­ru czy­stej i bez­piecz­nej meto­dy ogrze­wa­nia domów, jaką jest sto­so­wa­nie kotłów c.o. na bio­ma­sę drzew­ną z cer­ty­fi­ka­tem ekoprojektu

Kostrzewa w uwa­gach do uchwa­ły pyta: Czy Członkowie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego czu­ją się zobo­wią­za­ni do koniecz­no­ści ogra­ni­cza­nia emi­sji CO2? i Od razu odpo­wia­da: Proponowany kształt uchwał anty­smo­go­wych wyraź­nie temu prze­czy. Jak zauwa­ża słusz­nie, spa­la­nie drew­na pozwa­la osią­gać cele kli­ma­tycz­ne. Rzeczywiście uzna­wa­ne jest za zero­emi­syj­ne, choć tu eko­lo­dzy mają swo­je odręb­ne zdanie.

Producent kotłów się­ga też po argu­ment ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go, by prze­ko­nać do pel­le­tu i drew­na. Co cie­ka­we, po ten sam argu­ment nie­rzad­ko się­ga­li sprze­daw­cy węgla. Dwa róż­ne zupeł­nie pali­wa, ale jeden rynek – domy jed­no­ro­dzin­ne i wie­lo­ro­dzin­ne Polaków. 

Kiedy zapadnie uchwała antysmogowa?

Już tyl­ko dwa woje­wódz­twa nie przy­ję­ły anty­smo­go­wych uchwał – war­miń­sko-mazur­skie oraz pod­la­skie. W Olsztynie dys­ku­sja nad uchwa­łą ma odbyć się w tym miesiącu. 

Teraz ter­min na wpro­wa­dze­nie jakich­kol­wiek ogra­ni­czeń doty­czą­cych ener­gii, w tym cie­pła, jest wyjąt­ko­wo nie­for­tun­ny. Przy dro­że­ją­cych nośni­kach ener­gii się­gnię­cie po argu­ment ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go jest aż nad­to oczywisty. 

- autopromocja -
Podziel się
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadejściem lata powracają problemy z falami upałów, suszami i ulewnymi deszczami. Często latem temperatura w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, należąca do polskiego przedsiębiorstwa TF Kable Group, otrzymał finansowanie na budowę nowoczesnej fabryki kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powstaje w Cambois, niedaleko...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Nad morzem

Nad morzem jest...
energetycznie

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł