- reklama -
Strona głównaEnergiaZielona energia w każdej godzinie

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spół­ka kon­tro­lo­wa­na przez Dominikę Kulczyk, chwa­li się, że dostar­czy klien­tom indy­wi­du­al­nym i biz­ne­so­wym ener­gię elek­trycz­ną z odna­wial­nych źró­deł. Certyfikat TÜV SÜD potwier­dza, że rze­czy­wi­ście odbior­cy dosta­ją cał­ko­wi­cie zie­lo­ną ener­gię w każ­dej godzi­nie poboru.

Zieloną ener­gię elek­trycz­ną Polenergia pro­du­ku­je w swo­ich far­mach wia­tro­wych i foto­wol­ta­icz­nych. Spółka ruszy­ła z ofer­tą Energia 2051 czerw­cu ubie­głe­go roku, jed­nak dopie­ro teraz audyt nie­za­leż­nych eks­per­tów TÜV SÜD przy­znał na tę ener­gię certyfikat. 

Zielona energia obniża ślad węglowy w firmie

Z punk­tu widze­nia przed­się­bior­ców, któ­rzy coraz czę­ściej muszą się liczyć ze swo­im śla­dem węglo­wym, taki cer­ty­fi­kat może być bar­dzo waż­ny i pomoc­ny. Klient otrzy­mu­je od Polenergii , dowód potwier­dza­ją­cy zakup czy­stej ener­gii. Jest to kolej­ne uła­twie­nie dla firm, zobli­go­wa­nych do rapor­to­wa­nia gene­ro­wa­ne­go śla­du węglo­we­go – pod­kre­śla spółka. 

TÜV SÜD Polska od ponad 10 lat cer­ty­fi­ku­je klien­tów korzy­sta­ją­cych z odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Polsce.

Spełnianie warun­ków zgod­no­ści z kra­jo­wy­mi i mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nor­ma­mi oraz two­rze­nie naj­ko­rzyst­niej­szej i w 100 proc. opar­tej na źró­dłach OZE ofer­ty na pro­duk­ty ener­ge­tycz­ne było naszym celem od same­go począt­ku ist­nie­nia spółki. 

Marcin Frączak, Polenergia Sprzedaż. 

Umowy PPA z farm wiatrowych 

Polenergia Sprzedaż nie jest jedy­ną spół­ką ofe­ru­ją­cą zie­lo­ną ener­gię dla gospo­darstw domo­wych i biz­ne­su. Taką ofer­tę ma też Tauron, któ­ry tak­że daje cer­ty­fi­kat TÜV SÜD Polska. Co cie­ka­we, spół­ka z Katowic wysta­wia w tym przy­pad­ku wyłącz­nie e‑faktury, ponie­waż w ten spo­sób odbior­ca dba dodat­ko­wo o środowisko. 

Czytaj tak­że: Zielona ener­gia nie koń­czy się na wła­snej fotowoltaice

Firmy mogą znacz­nie łatwiej uzy­skać gwa­ran­cje, że czer­pią ener­gię z OZE. Duzi odbior­cy pod­pi­su­ją wie­lo­let­nie umo­wy typu PPA – power pur­cha­se agre­ement – z kon­kret­ny­mi far­ma­mi sło­necz­ny­mi albo wia­tro­wy­mi. Ostatni rok przy­niósł praw­dzi­wy wysyp takich kon­tak­tów. Przykładem może być Axpo Polska, któ­ra takie kon­trak­ty poma­ga obsłu­gi­wać i świad­czy usłu­gi dla 15 tys. tych firm w Polsce. 

Widzimy duże zain­te­re­so­wa­nie inwe­sto­rów i wytwór­ców zie­lo­nej ener­gii w Polsce pozy­ska­niem odpo­wied­nich nabyw­ców dla wytwa­rza­nej przez nich ener­gii elektrycznej.

Grzegorz Biliński, Axpo Polska. 

Niedawno Axpo pod­pi­sa­ło umo­wę z Green Investment Group doty­czą­cą far­my wia­tro­wej Ścieki o mocy 22 MW. Ta elek­trow­ni wia­tro­wa na Mazowszu dzia­ła ponad 8 lat i poma­ga kom­pen­so­wać pro­duk­cję śred­nio 39 tys. ton CO2 rocz­nie. W ramach wir­tu­al­nej umo­wy (VPPA) GIG sprze­da­je zie­lo­ną ener­gię do fir­my Air Products. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
A jeszcze lepsze jest to...