- reklama -
Strona głównaTechnologieSMS PGE o wyłączeniu prądu....

SMS PGE o wyłączeniu prądu. Sprawdź, zanim zapłacisz

Klienci dosta­ją od PGE SMS o zapla­no­wa­nym odłą­cze­niu ener­gii elek­trycz­nej. Niekiedy jest poda­na kwo­ta – nie­wiel­ka zale­głość, wyso­ko­ści kil­ku zło­tych. Termin zapła­ty jest bar­dzo krót­ki. Zanim jed­nak zapła­ci­my, war­to pocze­kać i spraw­dzić, czy to przy­pad­kiem nie oszustwo.

Fałszywy SMS od Polskiej Grupy Energetycznej może nie­jed­ne­go klien­ta wypro­wa­dzić z rów­no­wa­gi. Tak było z naszą czy­tel­nicz­ką, któ­ra ran­kiem dosta­ła wia­do­mość o pla­no­wa­nym wyłą­cze­niu prą­du. Zdziwiła ją kwo­ta zale­gło­ści, ponie­waż nasza czy­tel­nicz­ka regu­lu­je rachun­ki regu­lar­nie, poprzez pole­ce­nie zapła­ty z banku. 

Czytaj tak­że: Jak się nie dać nabrać na popu­lar­ne cyberprzestępstwa

Zdenerwowana już mia­ła pła­cić, jed­nak w ostat­niej chwi­li zawa­ha­ła się i swo­imi wąt­pli­wo­ścia­mi podzie­li­ła się z redak­cją Ecoreporters. W ten spo­sób unik­nę­ła nie tyl­ko stra­ty pie­nię­dzy, ale też praw­do­po­dob­nie wła­ma­nia na kon­to. SMS PGE wyglą­dał bar­dzo wia­ry­god­nie, jed­nak było to kla­sycz­ne oszustwo. 

Fałszywy SMS: PGE i policja ostrzegają

Komunikat ostrze­ga­ją­cy przed cybe­ro­szu­sta­mi wyda­ła w lutym spół­ka PGE – głów­ny dostaw­ca prą­du w cen­tral­nej i wschod­niej Polsce, któ­ry ma 5,5 mln klientów.

Fałszywe SMS‑y kie­ro­wa­ne są w ostat­nich dniach zarów­no do Klientów, jak i do osób nie­bę­dą­cych Klientami PGE. Informują o pla­no­wa­nym wyłą­cze­niu ener­gii w przy­pad­ku nie­ure­gu­lo­wa­nia rze­ko­mych należ­no­ści. Fałszywe powia­do­mie­nia SMS zawie­ra­ją tak­że komu­ni­kat o moż­li­wo­ści opła­ce­nia należ­no­ści bez­po­śred­nio poprzez link, szyb­ki prze­lew lub BLIK.

PGE Obrót

To jed­nak nie wszyst­ko, bo w mar­cu oszu­ści przy­stą­pi­li do kolej­nej fali ata­ków. Tym razem jest to zwy­kła wia­do­mość „od PGE“. Do nas przy­szły z nume­rów: 789 904 994 oraz 451 197 065, ran­kiem 29 mar­ca. Planowane wyłą­cze­nie prą­du mia­ło­by nastą­pić już następ­ne­go dnia. 

Ważne, by nie dać się nabrać i nie klik­nąć w link „od PGE“. SMS może być pró­bą wyłu­dze­nia danych, dostę­pu do kon­ta i w efek­cie może pro­wa­dzić do stra­ty pieniędzy. 

O oszu­stwach infor­mu­je tak­że Policja. Spółka PGE na swo­jej stro­nie zapew­nia nato­miast, że wery­fi­ku­je wszyst­kie przy­pad­ki fał­szy­wych wia­do­mo­ści i na bie­żą­co bli­ku­je stro­ny zawie­ra­ją­ce fał­szy­we linki.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
5 KOMENTARZE
  1. Jednak jest to dener­wu­ją­ce, kie­dy odbie­rasz wia­do­mość że wnucz­ko­wi łeb odpadł a ty nie posia­dasz dzie­ci Dzisiejszy sms o nie­do­pła­cie i zapla­no­wa­nym odłą­cze­niu prą­du z nume­ru +48571574818 Link tak głu­pi ‚że szko­da pisać

  2. mnie to znaj­dą w cią­gu 10 minut, a takich gnoi nie potra­fią wyeli­mi­no­wać z prze­strze­ni mie­sią­ca­mi i doty­czy to wie­lu oszustw, głów­nie smso­wych, zamiast ści­gać kie­row­ców za prze­kro­ze­nie pręd­ko­ści o 10 km, pano­wie do robo­ty, z tego moż być nie­zła kasa do budżetu

  3. Dzis otrzy­ma­lem, ze mi prąd wyl, a ja mam nad­pla­te. Glupich szu­ka­ja. 502704034 z tego nr pisali.

  4. Mi wła­śnie dzi­siaj doszedł taki SMS 8 maj 2022 z nume­ru 514295834 z załą­czo­nym linkiem 😁😂

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...