- reklama -
Strona głównaŚwiatWodorowy magazyn energii

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogni­wach pali­wo­wych o mocy 1 MW. Montaż gene­ra­to­ra wodo­ro­we­go roz­po­czął się tego lata, a cała insta­la­cja zosta­nie odda­na do użyt­ku przed koń­cem roku.

Toyota Motor North America dołą­czy­ła do pro­jek­tu Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE). Celem tego pro­jek­tu jest prze­te­sto­wa­nie, jak funk­cjo­nu­je wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii o prze­my­sło­wej ska­li. System wyko­rzy­sta gene­ra­tor na ogni­wa pali­wo­we Toyoty o mocy 1 MW oraz elek­tro­li­zer wody o mocy 1,25 MW. W ten spo­sób powsta­nie maga­zyn na 600 kg wodo­ru, pod­łą­czo­ny do sie­ci energetycznej.

Przełomowy projekt w Kolorado

Instalacja powsta­je na przed­mie­ściach Denver w sta­nie Kolorado. Energii do pro­duk­cji wodo­ru dostar­czą odna­wial­ne źró­dła, któ­re zasi­lą elek­tro­li­zer typu PEM (pro­ton exchan­ge mem­bra­ne). Wodorowy gene­ra­tor połą­czy wie­le modu­łów ogniw pali­wo­wych Toyoty w więk­szy system.

Czytaj tak­że: Wodór zamiast gazu w domu? Lepiej to przemyśleć

Toyota wypró­bo­wa­ła przez lata ogni­wa pali­wo­we w pojaz­dach oraz innych urzą­dze­niach. Mają zasto­so­wa­nie w samo­cho­dach oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych, auto­bu­sach, jach­tach i gene­ra­to­rach sta­cjo­nar­nych w róż­nych gałę­ziach przemysłu. 

Osiągnięcie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej wyma­ga od nas wszyst­kich poszu­ki­wa­nia nowych zasto­so­wań dla bez­e­mi­syj­nych tech­no­lo­gii wodo­ro­wych, w tym ich inte­gra­cji z inny­mi rozwiązaniami.

Christopher Yang, wice­pre­zes Toyoty ds. tech­no­lo­gii ogniw pali­wo­wych i roz­wo­ju biznesu

Jeszcze większy magazyn energii

W ramach wcze­śniej­szej współ­pra­cy NREL zade­mon­stro­wał wyko­rzy­sta­nie samo­cho­do­we­go sys­te­mu ogniw pali­wo­wych do dostar­cza­nia bez­e­mi­syj­nej ener­gii do cen­trum danych. Ten nowy sys­tem jest na znacz­nie więk­szą ska­lę, ponie­waż wyge­ne­ru­je oko­ło 15 razy wię­cej mocy. Ponadto będzie zdol­ny do wytwa­rza­nia prą­du sta­łe­go i przemiennego.

Będziemy badać moż­li­wo­ści ska­lo­wa­nia sys­te­mów ogniw pali­wo­wych do sta­cjo­nar­ne­go wytwa­rza­nia ener­gii na dużą ska­lę, aby spraw­dzić, jakie pro­ble­my mogą się poja­wić w takich kwe­stiach jak wydaj­ność, trwa­łość czy inte­gra­cja systemu 

Daniel Leighton, szef pro­jek­tu i pra­cow­nik nauko­wy NREL

Współpraca Toyoty i NREL ma trwać trzy lata. Wartość pro­jek­tu czę­ścio­wo finan­so­wa­ne­go przez róż­ne agen­cje Departamentu Energii wyno­si 6,5 milio­na dola­rów. Po uru­cho­mie­niu pro­to­ty­po­we­go sys­te­mu naukow­cy NREL będą go moni­to­ro­wać pod kątem utrzy­ma­nia wydaj­no­ści pod­czas dłuż­szej eks­plo­ata­cji oraz spraw­no­ści dzia­ła­nia po zin­te­gro­wa­niu z inny­mi maga­zy­na­mi ener­gii oraz z OZE.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...