Płyńcie bezpiecznie

- autopromocja -

do swych przystani.

Sezon wystar­to­wał, w wia­do­mo­ściach poja­wi­ły się pierw­sze uto­nię­cia, zde­rze­nia żagló­wek z motorówkami…

Jadąc nad wodę nawet na ryby pamię­taj­cie te nume­ry: 601 100 100 lub 984.

Jezioro Bełdany jest czę­ścią popu­lar­nej „jach­to­stra­dy“ mazur­skiej i wraz z jezio­rem Mikołajskim sta­no­wi bez­po­śred­nie wod­ne połą­cze­nie mię­dzy Mikołajkami a Rucianem. Z tego wzglę­du w sezo­nie jest jed­nym z naj­bar­dziej uczęsz­cza­nych i zatło­czo­nych mazur­skich jezior. (za wikipedia)

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem