- reklama -
Strona głównaPoradnikGdzie wyrzucić karton po mleku....

Gdzie wyrzucić karton po mleku. Czyli jak segregować

Zdecydowana więk­szość Polaków uwa­ża, że segre­ga­cja odpa­dów ma sens i nie­mal wszy­scy dekla­ru­je­my, że segre­gu­je­my śmie­ci. Jednocześnie sys­tem segre­ga­cji śmie­ci w Polsce nie spraw­dza się i jest nie­efek­tyw­ny. A efek­tem tego są rosną­ce ceny za odbiór śmieci. 

Mamy pro­ble­my z tym, do jakie­go kosza wyrzu­cić papier, żyw­ność czy kar­ton po mle­ku. Producenci rzad­ko nam to uła­twia­ją. Źle pose­gre­go­wa­ne odpa­dy to też pro­blem dla recy­kle­rów. Z takim śmie­ciem wie­le potem nie da się zrobić.

Kłopotliwa segregacja śmieci

Ponad 96 proc. Polaków dekla­ru­je, że regu­lar­nie segre­gu­je odpa­dy – wyni­ka z naj­now­szych badań rzą­du. Jest to zde­cy­do­wa­nie naj­wyż­szy wynik ze wszyst­kich edy­cji tego bada­nia. Nic dziw­ne­go. Segregacja odpa­dów jest obo­wiąz­ko­wa według usta­wy o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach. Kto nie segre­gu­je – pła­ci staw­ki za odbiór śmie­ci nawet czte­ro­krot­nie wyższe.

Niektórych stać jed­nak i na takie kary. Nieliczni przy­zna­ją się do nie­se­gre­go­wa­nia śmie­ci w ogó­le. Usprawiedliwiają się bra­kiem miej­sca na dodat­ko­wy kosz w domu i bra­kiem odpo­wied­nich pojem­ni­ków w okolicy.

Jak segregować odpady?

Polacy teo­re­tycz­nie wie­dzą, do jakie­go kosz­ta wyrzu­cić poszcze­gól­ne odpa­dy. W prak­ty­ce poja­wia­ją się jed­nak trudności. 

Z tego powo­du Warszawa uru­cho­mi­ła stro­nę, na któ­rej moż­na spraw­dzić, do jakie­go kubła wrzu­cić dany śmieć. Jak się oka­zu­je, zapy­ta­nia pły­ną z całej Polski. 

Najwięcej zapy­tań doty­czy­ło opa­ko­wa­nia po mle­ku, któ­re powin­no tra­fić do two­rzyw sztucz­nych, czy­li wor­ka w kolo­rze żół­tym. Podobnie pla­sti­ko­we butel­ki po ole­ju, opa­ko­wa­nia po jogur­cie (śmie­ta­nie, kefi­rze), czy­sty sty­ro­pian opakowaniowy.

Problemem są bli­stry po lekach. Aluminiowe moż­na wrzu­cić do two­rzyw, ale aluminiowo-​foliowe powin­ny tra­fić do wor­ka ze śmie­cia­mi zmieszanymi. 

Maseczkę wyrzuć do zmieszanych

Maseczki ochron­ne powin­ni­śmy wrzu­cić do wor­ka z odpa­da­mi zmieszanymi.

Do nie­bie­skich wor­ków z papie­rem tra­fia­ją błęd­nie np. zatłusz­czo­ne pudeł­ka po piz­zy czy brud­ne ręcz­ni­ki papie­ro­we. Powinny zna­leźć się w pojem­ni­ku na odpa­dy zmieszane. 

Podobnie reszt­ki z mię­sa, błęd­nie wyrzu­ca­ne do odpa­dów BIO, trze­ba wyrzu­cić do śmie­ci mie­sza­nych. Do bio nie wrzu­ca­my resz­tek pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Ale jest też wyją­tek – sko­rup­ki od jajek. 

Zatłuszczone sty­ro­pia­no­we opa­ko­wa­nia po żyw­no­ści na wynos koja­rzo­ne z odpa­da­mi z two­rzyw sztucz­nych pra­wi­dło­wo powin­ny tra­fić tak­że do odpa­dów zmieszanych.

Czytaj wię­cej: Maseczki, opa­ko­wa­nia, ubra­nia to góra plastiku

Niestety, nadal dość dużo osób decy­du­je się na oddzie­la­nie od sie­bie tyl­ko nie­któ­rych rodza­jów odpa­dów – głów­nie szkła i two­rzy­wa – wyni­ka z badań reali­zo­wa­nych na potrze­by kam­pa­nii #rePETujemy.

Odpowiedzialność producenta

Być może nie było­by takich pro­ble­mów z segre­ga­cją, gdy­by wię­cej obo­wiąz­ków nało­żyć na pro­du­cen­tów opa­ko­wań. Póki co Polacy muszą sobie jakoś z segre­ga­cją radzić. Jest to tym trud­niej­sze, że pro­du­cen­ci i skle­py nie oszczę­dza­ją na opa­ko­wa­niach, a i rodza­jów opa­ko­wań szyb­ko przy­by­wa. Nie każ­dy ma potem czas stać i zasta­na­wiać się nad kubłem do śmieci.


- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Dwie wieże

Są na tym...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
2 KOMENTARZE
  1. Ja do tej pory opa­ko­wa­nie kar­to­no­we po mle­ku wrzu­ca­łam do nie­bie­skie­go worka

  2. Do tej pory np. kub­ki po jogur­tach zawsze myłem, teraz dowie­dzia­łem się, że myć nie trze­ba, wystar­czy opróż­nić! Czytać trze­ba! Dziękuję!

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...