- reklama -
Strona głównaPoradnikGdzie wyrzucić karton po mleku....

Gdzie wyrzucić karton po mleku. Czyli jak segregować

Zdecydowana więk­szość Polaków uwa­ża, że segre­ga­cja odpa­dów ma sens i nie­mal wszy­scy dekla­ru­je­my, że segre­gu­je­my śmie­ci. Jednocześnie sys­tem segre­ga­cji śmie­ci w Polsce nie spraw­dza się i jest nie­efek­tyw­ny. A efek­tem tego są rosną­ce ceny za odbiór śmieci. 

Mamy pro­ble­my z tym, do jakie­go kosza wyrzu­cić papier, żyw­ność czy kar­ton po mle­ku. Producenci rzad­ko nam to uła­twia­ją. Źle pose­gre­go­wa­ne odpa­dy to też pro­blem dla recy­kle­rów. Z takim śmie­ciem wie­le potem nie da się zrobić.

Kłopotliwa segregacja śmieci

Ponad 96 proc. Polaków dekla­ru­je, że regu­lar­nie segre­gu­je odpa­dy – wyni­ka z naj­now­szych badań rzą­du. Jest to zde­cy­do­wa­nie naj­wyż­szy wynik ze wszyst­kich edy­cji tego bada­nia. Nic dziw­ne­go. Segregacja odpa­dów jest obo­wiąz­ko­wa według usta­wy o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach. Kto nie segre­gu­je – pła­ci staw­ki za odbiór śmie­ci nawet czte­ro­krot­nie wyższe.

Niektórych stać jed­nak i na takie kary. Nieliczni przy­zna­ją się do nie­se­gre­go­wa­nia śmie­ci w ogó­le. Usprawiedliwiają się bra­kiem miej­sca na dodat­ko­wy kosz w domu i bra­kiem odpo­wied­nich pojem­ni­ków w okolicy.

Jak segregować odpady?

Polacy teo­re­tycz­nie wie­dzą, do jakie­go kosz­ta wyrzu­cić poszcze­gól­ne odpa­dy. W prak­ty­ce poja­wia­ją się jed­nak trudności. 

Z tego powo­du Warszawa uru­cho­mi­ła stro­nę, na któ­rej moż­na spraw­dzić, do jakie­go kubła wrzu­cić dany śmieć. Jak się oka­zu­je, zapy­ta­nia pły­ną z całej Polski. 

Najwięcej zapy­tań doty­czy­ło opa­ko­wa­nia po mle­ku, któ­re powin­no tra­fić do two­rzyw sztucz­nych, czy­li wor­ka w kolo­rze żół­tym. Podobnie pla­sti­ko­we butel­ki po ole­ju, opa­ko­wa­nia po jogur­cie (śmie­ta­nie, kefi­rze), czy­sty sty­ro­pian opakowaniowy.

Problemem są bli­stry po lekach. Aluminiowe moż­na wrzu­cić do two­rzyw, ale aluminiowo-​foliowe powin­ny tra­fić do wor­ka ze śmie­cia­mi zmieszanymi. 

Maseczkę wyrzuć do zmieszanych

Maseczki ochron­ne powin­ni­śmy wrzu­cić do wor­ka z odpa­da­mi zmieszanymi.

Do nie­bie­skich wor­ków z papie­rem tra­fia­ją błęd­nie np. zatłusz­czo­ne pudeł­ka po piz­zy czy brud­ne ręcz­ni­ki papie­ro­we. Powinny zna­leźć się w pojem­ni­ku na odpa­dy zmieszane. 

Podobnie reszt­ki z mię­sa, błęd­nie wyrzu­ca­ne do odpa­dów BIO, trze­ba wyrzu­cić do śmie­ci mie­sza­nych. Do bio nie wrzu­ca­my resz­tek pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Ale jest też wyją­tek – sko­rup­ki od jajek. 

Zatłuszczone sty­ro­pia­no­we opa­ko­wa­nia po żyw­no­ści na wynos koja­rzo­ne z odpa­da­mi z two­rzyw sztucz­nych pra­wi­dło­wo powin­ny tra­fić tak­że do odpa­dów zmieszanych.

Czytaj wię­cej: Maseczki, opa­ko­wa­nia, ubra­nia to góra plastiku

Niestety, nadal dość dużo osób decy­du­je się na oddzie­la­nie od sie­bie tyl­ko nie­któ­rych rodza­jów odpa­dów – głów­nie szkła i two­rzy­wa – wyni­ka z badań reali­zo­wa­nych na potrze­by kam­pa­nii #rePETujemy.

Odpowiedzialność producenta

Być może nie było­by takich pro­ble­mów z segre­ga­cją, gdy­by wię­cej obo­wiąz­ków nało­żyć na pro­du­cen­tów opa­ko­wań. Póki co Polacy muszą sobie jakoś z segre­ga­cją radzić. Jest to tym trud­niej­sze, że pro­du­cen­ci i skle­py nie oszczę­dza­ją na opa­ko­wa­niach, a i rodza­jów opa­ko­wań szyb­ko przy­by­wa. Nie każ­dy ma potem czas stać i zasta­na­wiać się nad kubłem do śmieci.


- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
2 KOMENTARZE
  1. Ja do tej pory opa­ko­wa­nie kar­to­no­we po mle­ku wrzu­ca­łam do nie­bie­skie­go worka

  2. Do tej pory np. kub­ki po jogur­tach zawsze myłem, teraz dowie­dzia­łem się, że myć nie trze­ba, wystar­czy opróż­nić! Czytać trze­ba! Dziękuję!

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...