- reklama -
Strona głównaEnergiaCo się dzieje, gdy śnieg...

Co się dzieje, gdy śnieg napada na panele słoneczne

Źródło:Sunday Polska

Panele sło­necz­ne zamie­nia­ją ener­gię ze Słońca w prąd. Działają przez cały rok – tak­że pod­czas krót­szych dni jesie­nią czy zimą. Są wte­dy jed­nak znacz­nie mniej wydaj­ne. Ich wydaj­ność zale­ży od licz­by sło­necz­nych godzin w cią­gu dnia, któ­rych naj­wię­cej jest wio­sną i latem – na te pory roku przy­pa­da aż 80 proc. rocz­ne­go pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. Teraz, gdy spadł śnieg, wła­ści­cie­le foto­wol­ta­iki nie powin­ni się mar­twić o swój prąd – prze­ko­nu­je fir­ma Sunday Polska.

Konstrukcja nowo­cze­snych pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz ich mon­taż pod odpo­wied­nim kątem utrud­nia­ją odkła­da­nie się na nich śnie­gu. Dodatkowo, spraw­ność modu­łów foto­wol­ta­icz­nych wzra­sta wraz z obni­ża­niem się ich tem­pe­ra­tu­ry, a sło­necz­ne i chłod­ne zimo­we dni wpły­wa­ją korzyst­nie na pro­duk­cję energii. 

Nie tylko śnieg brudzi


Aby insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na funk­cjo­no­wa­ła bez zarzu­tu przez cały rok, nale­ży o nią odpo­wied­nio dbać. Nie wyma­ga to duże­go wysił­ku. W prak­ty­ce pane­le sło­necz­ne moż­na czy­ścić wodą raz do roku, naj­czę­ściej wcze­sną wiosną. 

Czytaj: Dotacje do fotowoltaiki

Najwięcej osa­dów powsta­je zimą – poza kurzem i zanie­czysz­cze­nia­mi z powie­trza, docho­dzi pro­blem smug z top­nie­ją­ce­go śnie­gu, któ­re mogą gro­ma­dzić się w dol­nej czę­ści modułów. 

Jak czyścić panele fotowoltaiczne

Gdy insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną moż­na czy­ścić samo­dziel­nie, nale­ży pamię­tać o kil­ku pod­sta­wo­wych zasadach. 

Po pierw­sze: kon­tro­la na bie­żą­co zabru­dze­nia – z regu­ły w cią­gu roku wystar­czy jed­na kon­ser­wa­cja na wiosnę.

Po dru­gie: nale­ży uży­wać łagod­nych środ­ków, pozba­wio­nych sub­stan­cji ścier­nych. Panele sło­necz­ne naj­le­piej myć wodą zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­ną o tem­pe­ra­tu­rze zbli­żo­nej do oto­cze­nia, aby nie powsta­ły naprę­że­nia na powierzch­ni modu­łów. Silny stru­mień wody może uszko­dzić lub roz­sz­czel­nić insta­la­cję. Nie wol­no uży­wać myj­ki ciśnie­nio­wej. Najlepiej czy­ścić mięk­ką gąb­ką na tele­sko­po­wym wysięgniku. 

Pora dnia ma zna­cze­nie – do pra­cy naj­le­piej przy­stą­pić wcze­snym ran­kiem, bądź póź­nym popo­łu­dniem. Nie wol­no pane­li myć w połu­dnie, gdy są nagrza­ne, ponie­waż gro­zi to ich nie­od­wra­cal­nym uszkodzeniem.

I naj­waż­niej­sze: czysz­cząc pane­le sło­necz­ne na dachu nale­ży pamię­tać o bez­pie­czeń­stwie i ochro­nie przed upadkiem.

Czyste pane­le foto­wol­ta­icz­ne umoż­li­wia­ją opty­mal­ną absorp­cję pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go i prze­twa­rza­nie go na prąd przez cały rok. – Odpowiednia kon­ser­wa­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych spra­wi, że insta­la­cja będzie dzia­ła­ła efek­tyw­nie przez dłu­gie lata – Olga Muras z Sunday Polska. 

Korzyści przez cały rok

Zarówno jesień i zima to dobre pory do mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej – jest on moż­li­wy, dopó­ki śnieg czy lód nie zale­ga­ją na dachu. Decyzja o mon­ta­żu pod­ję­ta jesie­nią czy zimą spra­wi, że od począt­ku wio­sny wła­ści­ciel może cie­szyć się peł­nym wyko­rzy­sta­niem ener­gii ze słoń­ca na wła­sne potrzeby. 

Zazwyczaj nad­miar ener­gii wytwo­rzo­nej latem zosta­je spo­żyt­ko­wa­ny zimą. Okres roz­li­cze­nia pro­su­men­ta, czy­li pro­du­cen­ta i kon­su­men­ta ener­gii wytwo­rzo­nej w mikro­in­sta­la­cji do 50 kW, wyno­si 12 mie­się­cy. W ten spo­sób z foto­wol­ta­iki pro­su­ment czer­pie korzy­ści przez cały rok.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...