- reklama -
Strona głównaEnergiaCo się dzieje, gdy śnieg...

Co się dzieje, gdy śnieg napada na panele słoneczne

Źródło:Sunday Polska

Panele sło­necz­ne zamie­nia­ją ener­gię ze Słońca w prąd. Działają przez cały rok – tak­że pod­czas krót­szych dni jesie­nią czy zimą. Są wte­dy jed­nak znacz­nie mniej wydaj­ne. Ich wydaj­ność zale­ży od licz­by sło­necz­nych godzin w cią­gu dnia, któ­rych naj­wię­cej jest wio­sną i latem – na te pory roku przy­pa­da aż 80 proc. rocz­ne­go pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. Teraz, gdy spadł śnieg, wła­ści­cie­le foto­wol­ta­iki nie powin­ni się mar­twić o swój prąd – prze­ko­nu­je fir­ma Sunday Polska.

Konstrukcja nowo­cze­snych pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz ich mon­taż pod odpo­wied­nim kątem utrud­nia­ją odkła­da­nie się na nich śnie­gu. Dodatkowo, spraw­ność modu­łów foto­wol­ta­icz­nych wzra­sta wraz z obni­ża­niem się ich tem­pe­ra­tu­ry, a sło­necz­ne i chłod­ne zimo­we dni wpły­wa­ją korzyst­nie na pro­duk­cję energii. 

Nie tylko śnieg brudzi


Aby insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na funk­cjo­no­wa­ła bez zarzu­tu przez cały rok, nale­ży o nią odpo­wied­nio dbać. Nie wyma­ga to duże­go wysił­ku. W prak­ty­ce pane­le sło­necz­ne moż­na czy­ścić wodą raz do roku, naj­czę­ściej wcze­sną wiosną. 

Czytaj: Dotacje do fotowoltaiki

Najwięcej osa­dów powsta­je zimą – poza kurzem i zanie­czysz­cze­nia­mi z powie­trza, docho­dzi pro­blem smug z top­nie­ją­ce­go śnie­gu, któ­re mogą gro­ma­dzić się w dol­nej czę­ści modułów. 

Jak czyścić panele fotowoltaiczne

Gdy insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną moż­na czy­ścić samo­dziel­nie, nale­ży pamię­tać o kil­ku pod­sta­wo­wych zasadach. 

Po pierw­sze: kon­tro­la na bie­żą­co zabru­dze­nia – z regu­ły w cią­gu roku wystar­czy jed­na kon­ser­wa­cja na wiosnę.

Po dru­gie: nale­ży uży­wać łagod­nych środ­ków, pozba­wio­nych sub­stan­cji ścier­nych. Panele sło­necz­ne naj­le­piej myć wodą zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­ną o tem­pe­ra­tu­rze zbli­żo­nej do oto­cze­nia, aby nie powsta­ły naprę­że­nia na powierzch­ni modu­łów. Silny stru­mień wody może uszko­dzić lub roz­sz­czel­nić insta­la­cję. Nie wol­no uży­wać myj­ki ciśnie­nio­wej. Najlepiej czy­ścić mięk­ką gąb­ką na tele­sko­po­wym wysięgniku. 

Pora dnia ma zna­cze­nie – do pra­cy naj­le­piej przy­stą­pić wcze­snym ran­kiem, bądź póź­nym popo­łu­dniem. Nie wol­no pane­li myć w połu­dnie, gdy są nagrza­ne, ponie­waż gro­zi to ich nie­od­wra­cal­nym uszkodzeniem.

I naj­waż­niej­sze: czysz­cząc pane­le sło­necz­ne na dachu nale­ży pamię­tać o bez­pie­czeń­stwie i ochro­nie przed upadkiem.

Czyste pane­le foto­wol­ta­icz­ne umoż­li­wia­ją opty­mal­ną absorp­cję pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go i prze­twa­rza­nie go na prąd przez cały rok. – Odpowiednia kon­ser­wa­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych spra­wi, że insta­la­cja będzie dzia­ła­ła efek­tyw­nie przez dłu­gie lata – Olga Muras z Sunday Polska. 

Korzyści przez cały rok

Zarówno jesień i zima to dobre pory do mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej – jest on moż­li­wy, dopó­ki śnieg czy lód nie zale­ga­ją na dachu. Decyzja o mon­ta­żu pod­ję­ta jesie­nią czy zimą spra­wi, że od począt­ku wio­sny wła­ści­ciel może cie­szyć się peł­nym wyko­rzy­sta­niem ener­gii ze słoń­ca na wła­sne potrzeby. 

Zazwyczaj nad­miar ener­gii wytwo­rzo­nej latem zosta­je spo­żyt­ko­wa­ny zimą. Okres roz­li­cze­nia pro­su­men­ta, czy­li pro­du­cen­ta i kon­su­men­ta ener­gii wytwo­rzo­nej w mikro­in­sta­la­cji do 50 kW, wyno­si 12 mie­się­cy. W ten spo­sób z foto­wol­ta­iki pro­su­ment czer­pie korzy­ści przez cały rok.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł