- reklama -
Strona głównaEnergiaCo się dzieje, gdy śnieg...

Co się dzieje, gdy śnieg napada na panele słoneczne

Źródło:Sunday Polska

Panele sło­necz­ne zamie­nia­ją ener­gię ze Słońca w prąd. Działają przez cały rok – tak­że pod­czas krót­szych dni jesie­nią czy zimą. Są wte­dy jed­nak znacz­nie mniej wydaj­ne. Ich wydaj­ność zale­ży od licz­by sło­necz­nych godzin w cią­gu dnia, któ­rych naj­wię­cej jest wio­sną i latem – na te pory roku przy­pa­da aż 80 proc. rocz­ne­go pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. Teraz, gdy spadł śnieg, wła­ści­cie­le foto­wol­ta­iki nie powin­ni się mar­twić o swój prąd – prze­ko­nu­je fir­ma Sunday Polska.

Konstrukcja nowo­cze­snych pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz ich mon­taż pod odpo­wied­nim kątem utrud­nia­ją odkła­da­nie się na nich śnie­gu. Dodatkowo, spraw­ność modu­łów foto­wol­ta­icz­nych wzra­sta wraz z obni­ża­niem się ich tem­pe­ra­tu­ry, a sło­necz­ne i chłod­ne zimo­we dni wpły­wa­ją korzyst­nie na pro­duk­cję energii. 

Nie tylko śnieg brudzi


Aby insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na funk­cjo­no­wa­ła bez zarzu­tu przez cały rok, nale­ży o nią odpo­wied­nio dbać. Nie wyma­ga to duże­go wysił­ku. W prak­ty­ce pane­le sło­necz­ne moż­na czy­ścić wodą raz do roku, naj­czę­ściej wcze­sną wiosną. 

Czytaj: Dotacje do fotowoltaiki

Najwięcej osa­dów powsta­je zimą – poza kurzem i zanie­czysz­cze­nia­mi z powie­trza, docho­dzi pro­blem smug z top­nie­ją­ce­go śnie­gu, któ­re mogą gro­ma­dzić się w dol­nej czę­ści modułów. 

Jak czyścić panele fotowoltaiczne

Gdy insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną moż­na czy­ścić samo­dziel­nie, nale­ży pamię­tać o kil­ku pod­sta­wo­wych zasadach. 

Po pierw­sze: kon­tro­la na bie­żą­co zabru­dze­nia – z regu­ły w cią­gu roku wystar­czy jed­na kon­ser­wa­cja na wiosnę.

Po dru­gie: nale­ży uży­wać łagod­nych środ­ków, pozba­wio­nych sub­stan­cji ścier­nych. Panele sło­necz­ne naj­le­piej myć wodą zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­ną o tem­pe­ra­tu­rze zbli­żo­nej do oto­cze­nia, aby nie powsta­ły naprę­że­nia na powierzch­ni modu­łów. Silny stru­mień wody może uszko­dzić lub roz­sz­czel­nić insta­la­cję. Nie wol­no uży­wać myj­ki ciśnie­nio­wej. Najlepiej czy­ścić mięk­ką gąb­ką na tele­sko­po­wym wysięgniku. 

Pora dnia ma zna­cze­nie – do pra­cy naj­le­piej przy­stą­pić wcze­snym ran­kiem, bądź póź­nym popo­łu­dniem. Nie wol­no pane­li myć w połu­dnie, gdy są nagrza­ne, ponie­waż gro­zi to ich nie­od­wra­cal­nym uszkodzeniem.

I naj­waż­niej­sze: czysz­cząc pane­le sło­necz­ne na dachu nale­ży pamię­tać o bez­pie­czeń­stwie i ochro­nie przed upadkiem.

Czyste pane­le foto­wol­ta­icz­ne umoż­li­wia­ją opty­mal­ną absorp­cję pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go i prze­twa­rza­nie go na prąd przez cały rok. – Odpowiednia kon­ser­wa­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych spra­wi, że insta­la­cja będzie dzia­ła­ła efek­tyw­nie przez dłu­gie lata – Olga Muras z Sunday Polska. 

Korzyści przez cały rok

Zarówno jesień i zima to dobre pory do mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej – jest on moż­li­wy, dopó­ki śnieg czy lód nie zale­ga­ją na dachu. Decyzja o mon­ta­żu pod­ję­ta jesie­nią czy zimą spra­wi, że od począt­ku wio­sny wła­ści­ciel może cie­szyć się peł­nym wyko­rzy­sta­niem ener­gii ze słoń­ca na wła­sne potrzeby. 

Zazwyczaj nad­miar ener­gii wytwo­rzo­nej latem zosta­je spo­żyt­ko­wa­ny zimą. Okres roz­li­cze­nia pro­su­men­ta, czy­li pro­du­cen­ta i kon­su­men­ta ener­gii wytwo­rzo­nej w mikro­in­sta­la­cji do 50 kW, wyno­si 12 mie­się­cy. W ten spo­sób z foto­wol­ta­iki pro­su­ment czer­pie korzy­ści przez cały rok.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...