Prąd z wiatru. Pod wiatr i z wiatrem

- autopromocja -

W Polsce ener­gia z wia­tru sta­no­wi oko­ło 11 proc. rocz­nej pro­duk­cji wszyst­kich elek­trow­ni. Jest to więc dru­gie naj­więk­sze źró­dło pro­duk­cji prą­du, po węglu, któ­ry odpo­wia­dał w ubie­głym roku za ok. 70 proc. pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Na trze­cim miej­scu znaj­du­je się foto­wol­ta­ika z udzia­łem się­ga­ją­cym 5 proc. 

Udział zie­lo­nych mocy rośnie. Na koniec mar­ca tego roku cał­ko­wi­ta moc zain­sta­lo­wa­na odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Polsce wyno­si­ła 23,8 GW. Farmy wia­tro­we sta­no­wią w tym 36 proc., to jest 8,6 GW, a foto­wol­ta­ika 55 proc. – ponad 13 GW. 

Ile prądu daje wiatr?

W pierw­szym kwar­ta­le powsta­ło 14 nowych farm wia­tro­wych, któ­re razem mają pra­wie 126 MW. I będzie powsta­wać ich coraz wię­cej. W życie weszły w tym roku prze­pi­sy, zgod­nie z któ­ry­mi tur­bi­ny wia­tro­we moż­na sta­wiać w odle­gło­ści co naj­mniej 700 m od budyn­ków miesz­kal­nych. To umoż­li­wi budo­wę nowych farm, o moc­niej­szych tur­bi­nach niż dotych­czas sto­so­wa­ne w Polsce.

Czytaj tak­że: Prąd z wody

Powstające teraz w Polsce far­my wia­tro­we mają sta­re pozwo­le­nia na budo­wę. Najczęściej moc tur­bin wyno­si 2–3 nie­wie­le MW. Jedna taka tur­bi­na pro­du­ku­je ok. 9 GWh ener­gii, co wystar­cza do zasi­le­nia w ener­gię oko­ło 3 tys. gospo­darstw domowych. 

Sprawność elek­trow­ni wia­tro­wych zbli­żo­na jest do spraw­no­ści elek­trow­ni węglo­wych. Dzisiejsze tur­bi­ny wia­tro­we wytwa­rza­ją wię­cej ener­gii elek­trycz­nej na MW niż kie­dyś. Nowe lądo­we far­my wia­tro­we mają śred­ni współ­czyn­nik wydaj­no­ści powy­żej 35 proc. Nowe mor­skie far­my wia­tro­we zapew­nia­ją współ­czyn­nik wydaj­no­ści na pozio­mie 50 proc. Nowoczesne tur­bi­ny lądo­we pro­du­ku­ją śred­nio 3 GWh ener­gii elek­trycz­nej rocz­nie na każ­dy zain­sta­lo­wa­ny MW, a nowo­cze­sne tur­bi­ny mor­skie – śred­nio 4,4 GWh rocznie.

Według naj­now­szych danych, koszt budo­wy lądo­wej far­my wia­tro­wej w Europie, dla któ­rej w 2021 roku zosta­ła pod­ję­ta final­na decy­zja inwe­sty­cyj­na, wyno­si oko­ło 1,3 mln euro/​MW (w 2015 roku było to 1,9 mln euro/​MW).

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Drugim okiem