- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneRuszają nowe unijne dotacje na...

Ruszają nowe unijne dotacje na ekologiczne inwestycje

Unijne dota­cje z Funduszu Innowacyjnego po raz pierw­szy popły­ną do bene­fi­cjen­tów w 14 pań­stwach. Na liście 32 małych pro­jek­tów, któ­rym przy­zna­no dofi­nan­so­wa­nie, znaj­du­ją się dwa przed­się­wzię­cia z udzia­łem Polski. Zainteresowanie jest ogrom­ne, a dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji eko­lo­gicz­nych mogą uzy­skać oddziel­nie duże i małe projekty.

Fundusz Innowacyjny to obec­nie jeden z naj­więk­szych pro­gra­mów finan­so­wa­nia tech­no­lo­gii nisko­emi­syj­nych, takich jak maga­zy­ny ener­gii, inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty pro­duk­cji zie­lo­nej ener­gii czy tech­no­lo­gie wychwy­ty­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia CO2. Fundusz Innowacyjny zastą­pił wcze­śniej­szy pro­gram NER300. 

Dofinansowanie z Funduszu Innowacyjnego

Wsparcie przy­zna­je bez­po­śred­nio Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Europejski Bank Inwestycyjny zapew­nia nato­miast pomoc w roz­wo­ju tym pro­jek­tom, któ­re nie są jesz­cze goto­we do peł­ne­go wdrożenia.

Do tej pory ogło­szo­no dwa kon­kur­sy – na małe pro­jek­ty, o war­to­ści 2,5-7,5 mln euro oraz oddziel­nie na duże pro­jek­ty. Na dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji w małe pro­jek­ty pój­dzie 118 mln euro. Oprócz tych dota­cji, dodat­ko­wo 15 przed­się­wzięć sko­rzy­sta z pomo­cy EBI, któ­ry prze­zna­czy na ten cel 4,4 mln euro. 

Natomiast duże pro­jek­ty dosta­ną unij­ne dota­cje w czwar­tym kwar­ta­le tego roku. O dofi­nan­so­wa­nie sta­ra się tu 311 pro­jek­tów ze wszyst­kich państw człon­kow­skich, któ­re prze­kra­cza­ją pra­wie 22-​krotnie dostęp­na pulę 1 mld euro. 

Unijne dotacje na wodór ze słońca 

ZE PAK, spół­ka ener­ge­tycz­na Zygmunta Solorza, dosta­nie 4,5 mln euro na wytwa­rza­nie zie­lo­ne­go wodo­ru na potrze­by trans­por­tu w Wielkopolsce. Wodór będzie pro­du­ko­wa­ny przez dwa elek­tro­li­ze­ry PEM (Proton Exchange Membrane) o łącz­nej mocy 5 MW. Spółka poda­je, że elek­tro­li­ze­ry będą zasi­la­ne ener­gią pocho­dzą­cą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, a insta­la­cja pozwo­li na wypro­du­ko­wa­nie ok 710 ton zie­lo­ne­go wodo­ru rocznie. 

Chociaż wcze­śniej ZE PAK infor­mo­wa­ła, że tymi źró­dła­mi zie­lo­nej ener­gii do pro­duk­cji wodo­ru będą kotły na bio­ma­sę, to osta­tecz­nie jest ina­czej. OZE ma pocho­dzić lokal­nej elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nej (60%) i dostaw­ców zewnętrz­nych (40%). Głównym inno­wa­cyj­nym ele­men­tem pro­jek­tu jest budo­wa samo­dziel­nie zapro­jek­to­wa­ne­go sto­su elek­tro­li­ze­ra. Pozwoli on na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej o oko­ło 5 proc. 

Czytaj tak­że: Farma sło­necz­na zamiast kopalni 

Obecnie więk­szość wodo­ru na świe­cie pro­du­ko­wa­na jest przy uży­ciu gazu ziem­ne­go. Unijny bench­mark emi­syj­no­ści wyno­si 6,63 tony CO2 na tonę wodo­ru. W pro­jek­cie ZE PAK emi­sje mają wynieść 0,51 t CO2eq/​t wodoru. 

Polsko-​szwedzki magazyn energii

Dofinansowanie dosta­nie też pro­jekt fir­my Northvolt, któ­ra w Gdańsku pla­nu­je wybu­do­wać ogrom­ną fabry­kę mon­ta­żu bate­rii. Szwedzką fir­mę zało­żył lata temu były wice­pre­zes Tesli. 

Projekt o nazwie NorthFlex ma na celu zwięk­sze­nie ska­li maga­zy­no­wa­nia ener­gii w aku­mu­la­to­rach litowo-​jonowych (BESS). Northvolt pla­nu­je stwo­rzyć aku­mu­la­to­ry o 50 proc. więk­szej gęsto­ści ener­gii i 50 proc. mniej­szej masie w porów­na­niu z naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi roz­wią­za­nia­mi. Po zwięk­sze­niu pro­duk­cji Northvolt pla­nu­je wpro­wa­dzić na rynek rocz­nie maga­zy­ny o mocy 457 MWh. 

Jeszcze więcej pieniędzy

Unijne dota­cje pocho­dzą ze sprze­da­ży praw do emi­sji CO2. Fundusz Innowacyjny zasi­la­ją przy­cho­dy z puli 450 mln upraw­nień, co ozna­cza, że przy cenie powy­żej 50 euro za jed­no upraw­nie­nie budżet Funduszu prze­kro­czy 20 mld euro. Ponadto, w ramach pakie­tu “Fit fot 55” Komisja Europejska pla­nu­je zwięk­sze­nie puli prze­zna­czo­nej dla Funduszu Innowacyjnego. Jest więc pew­ne, że pie­nię­dzy w naj­bliż­szym cza­sie nie zabrak­nie, ale też wie­lu chęt­nych sta­ra się o dofi­nan­so­wa­nie na inno­wa­cyj­ne inwe­sty­cje, któ­re mają zastą­pić brud­ną energię. 

Kolejny nabór dużych pro­jek­tów ma ruszyć 26 paź­dzier­ni­ka, nato­miast małych – w mar­cu 2022 r.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł