- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneRuszają nowe unijne dotacje na...

Ruszają nowe unijne dotacje na ekologiczne inwestycje

Unijne dota­cje z Funduszu Innowacyjnego po raz pierw­szy popły­ną do bene­fi­cjen­tów w 14 pań­stwach. Na liście 32 małych pro­jek­tów, któ­rym przy­zna­no dofi­nan­so­wa­nie, znaj­du­ją się dwa przed­się­wzię­cia z udzia­łem Polski. Zainteresowanie jest ogrom­ne, a dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji eko­lo­gicz­nych mogą uzy­skać oddziel­nie duże i małe projekty.

Fundusz Innowacyjny to obec­nie jeden z naj­więk­szych pro­gra­mów finan­so­wa­nia tech­no­lo­gii nisko­emi­syj­nych, takich jak maga­zy­ny ener­gii, inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty pro­duk­cji zie­lo­nej ener­gii czy tech­no­lo­gie wychwy­ty­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia CO2. Fundusz Innowacyjny zastą­pił wcze­śniej­szy pro­gram NER300. 

Dofinansowanie z Funduszu Innowacyjnego

Wsparcie przy­zna­je bez­po­śred­nio Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Europejski Bank Inwestycyjny zapew­nia nato­miast pomoc w roz­wo­ju tym pro­jek­tom, któ­re nie są jesz­cze goto­we do peł­ne­go wdrożenia.

Do tej pory ogło­szo­no dwa kon­kur­sy – na małe pro­jek­ty, o war­to­ści 2,5–7,5 mln euro oraz oddziel­nie na duże pro­jek­ty. Na dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji w małe pro­jek­ty pój­dzie 118 mln euro. Oprócz tych dota­cji, dodat­ko­wo 15 przed­się­wzięć sko­rzy­sta z pomo­cy EBI, któ­ry prze­zna­czy na ten cel 4,4 mln euro. 

Natomiast duże pro­jek­ty dosta­ną unij­ne dota­cje w czwar­tym kwar­ta­le tego roku. O dofi­nan­so­wa­nie sta­ra się tu 311 pro­jek­tów ze wszyst­kich państw człon­kow­skich, któ­re prze­kra­cza­ją pra­wie 22-​krotnie dostęp­na pulę 1 mld euro. 

Unijne dotacje na wodór ze słońca 

ZE PAK, spół­ka ener­ge­tycz­na Zygmunta Solorza, dosta­nie 4,5 mln euro na wytwa­rza­nie zie­lo­ne­go wodo­ru na potrze­by trans­por­tu w Wielkopolsce. Wodór będzie pro­du­ko­wa­ny przez dwa elek­tro­li­ze­ry PEM (Proton Exchange Membrane) o łącz­nej mocy 5 MW. Spółka poda­je, że elek­tro­li­ze­ry będą zasi­la­ne ener­gią pocho­dzą­cą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, a insta­la­cja pozwo­li na wypro­du­ko­wa­nie ok 710 ton zie­lo­ne­go wodo­ru rocznie. 

Chociaż wcze­śniej ZE PAK infor­mo­wa­ła, że tymi źró­dła­mi zie­lo­nej ener­gii do pro­duk­cji wodo­ru będą kotły na bio­ma­sę, to osta­tecz­nie jest ina­czej. OZE ma pocho­dzić lokal­nej elek­trow­ni foto­wol­ta­icz­nej (60%) i dostaw­ców zewnętrz­nych (40%). Głównym inno­wa­cyj­nym ele­men­tem pro­jek­tu jest budo­wa samo­dziel­nie zapro­jek­to­wa­ne­go sto­su elek­tro­li­ze­ra. Pozwoli on na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej o oko­ło 5 proc. 

Czytaj tak­że: Farma sło­necz­na zamiast kopalni 

Obecnie więk­szość wodo­ru na świe­cie pro­du­ko­wa­na jest przy uży­ciu gazu ziem­ne­go. Unijny bench­mark emi­syj­no­ści wyno­si 6,63 tony CO2 na tonę wodo­ru. W pro­jek­cie ZE PAK emi­sje mają wynieść 0,51 t CO2eq/​t wodoru. 

Polsko-​szwedzki magazyn energii

Dofinansowanie dosta­nie też pro­jekt fir­my Northvolt, któ­ra w Gdańsku pla­nu­je wybu­do­wać ogrom­ną fabry­kę mon­ta­żu bate­rii. Szwedzką fir­mę zało­żył lata temu były wice­pre­zes Tesli. 

Projekt o nazwie NorthFlex ma na celu zwięk­sze­nie ska­li maga­zy­no­wa­nia ener­gii w aku­mu­la­to­rach litowo-​jonowych (BESS). Northvolt pla­nu­je stwo­rzyć aku­mu­la­to­ry o 50 proc. więk­szej gęsto­ści ener­gii i 50 proc. mniej­szej masie w porów­na­niu z naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi roz­wią­za­nia­mi. Po zwięk­sze­niu pro­duk­cji Northvolt pla­nu­je wpro­wa­dzić na rynek rocz­nie maga­zy­ny o mocy 457 MWh. 

Jeszcze więcej pieniędzy

Unijne dota­cje pocho­dzą ze sprze­da­ży praw do emi­sji CO2. Fundusz Innowacyjny zasi­la­ją przy­cho­dy z puli 450 mln upraw­nień, co ozna­cza, że przy cenie powy­żej 50 euro za jed­no upraw­nie­nie budżet Funduszu prze­kro­czy 20 mld euro. Ponadto, w ramach pakie­tu „Fit fot 55“ Komisja Europejska pla­nu­je zwięk­sze­nie puli prze­zna­czo­nej dla Funduszu Innowacyjnego. Jest więc pew­ne, że pie­nię­dzy w naj­bliż­szym cza­sie nie zabrak­nie, ale też wie­lu chęt­nych sta­ra się o dofi­nan­so­wa­nie na inno­wa­cyj­ne inwe­sty­cje, któ­re mają zastą­pić brud­ną energię. 

Kolejny nabór dużych pro­jek­tów ma ruszyć 26 paź­dzier­ni­ka, nato­miast małych – w mar­cu 2022 r.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...