- reklama -
Strona głównaTechnologieBlockchain zamiast papierowych umów u...

Blockchain zamiast papierowych umów u pierwszego sprzedawcy prądu

Największy dys­try­bu­tor ener­gii elek­trycz­nej w kra­ju – Grupa Tauron prze­cho­dzi na block­cha­in. Docelowo ozna­cza to rezy­gna­cję z papie­ro­wych umów. To pierw­sza spół­ka w bran­ży ener­ge­tycz­nej, któ­ra zde­cy­do­wa­ła się na taki krok. 

To będzie pilo­taż w Tauronie. System opar­ty na block­cha­in sta­no­wi bez­piecz­ną alter­na­ty­wę dla kon­wen­cjo­nal­nych metod elek­tro­nicz­ne­go zarzą­dza­nia pouf­ny­mi doku­men­ta­mi i dany­mi. Zapisany w ten spo­sób doku­ment może być pobra­ny i odczy­ta­ny jedy­nie przez oso­bę dys­po­nu­ją­cą uni­kal­nym klu­czem. Tauron roz­po­czął wdra­ża­nie po pół­rocz­nych testach. 

Głównym celem wdro­że­nia tech­no­lo­gii block­cha­in jest odej­ście od wysy­ła­nia papie­ro­wych umów oraz wpro­wa­dze­nie tań­szej i sku­tecz­niej­szej cyfro­wej komu­ni­ka­cji z klientami.

Daniel Gryt, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji i mar­ke­tin­gu w Grupie Tauron.

System oparty na blockchain 

Blockchain jest zgod­ny z unij­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi trwa­łe­go nośni­ka infor­ma­cji, więc umoż­li­wia rezy­gna­cję z prze­sy­ła­nia umów pocz­tą. Dzięki cyfro­wym wer­sjom doku­men­tów, przed­się­bior­stwa mogą więc ogra­ni­czyć fizycz­ne kon­tak­ty do nie­zbęd­ne­go minimum.

Czytaj tak­że: Polskie szy­by pro­du­ku­ją ener­gię ze słońca

Tauron prze­cho­wu­je doku­men­ty kom­plet­ne. W trak­cie publi­ka­cji ich treść pod­le­ga dekom­po­zy­cji i roz­pro­sze­niu po węzłach block­cha­in, cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wia­jąc nie­po­wo­ła­ne usu­nię­cia bądź modyfikacje.

Klienci otrzy­ma­ją sta­ły dostęp do swo­ich umów, wraz z gwa­ran­cją auten­tycz­no­ści i ochro­ny przed nie­po­żą­da­ny­mi zmianami. 

Patryk Demski, wice­pre­zes zarzą­du Grupy Tauron ds. stra­te­gii i rozwoju

Dodatkowo, ist­nie­je też moż­li­wość umiesz­cza­nia w repo­zy­to­rium block­cha­in doku­men­tów publicz­nych, takich jak regu­la­mi­ny, tary­fy czy cen­ni­ki. Po raz pierw­szy Tauron prze­te­sto­wał to roz­wią­za­nie w kwiet­niu 2020 roku. Technologię wdro­żo­no po pół­rocz­nych testach.

Za wdro­że­nie bloc­kha­in odpo­wia­da w Tauronie fir­ma Billon Digital Services, któ­ra powsta­ła w w 2015 r. się w Wielkiej Brytanii, a wywo­dzi się z pro­jek­tu badaw­cze­go z Polski. Skorzystała mie­dzy inny­mi z gran­tów euro­pej­skie­go pro­gra­mu UE Horyzont 2020.  Firma posia­da licen­cję wydaw­cy pie­nią­dza elek­tro­nicz­ne­go, wyda­ną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...