- reklama -
Strona głównaTechnologieBlockchain zamiast papierowych umów u...

Blockchain zamiast papierowych umów u pierwszego sprzedawcy prądu

Największy dys­try­bu­tor ener­gii elek­trycz­nej w kra­ju – Grupa Tauron prze­cho­dzi na block­cha­in. Docelowo ozna­cza to rezy­gna­cję z papie­ro­wych umów. To pierw­sza spół­ka w bran­ży ener­ge­tycz­nej, któ­ra zde­cy­do­wa­ła się na taki krok. 

To będzie pilo­taż w Tauronie. System opar­ty na block­cha­in sta­no­wi bez­piecz­ną alter­na­ty­wę dla kon­wen­cjo­nal­nych metod elek­tro­nicz­ne­go zarzą­dza­nia pouf­ny­mi doku­men­ta­mi i dany­mi. Zapisany w ten spo­sób doku­ment może być pobra­ny i odczy­ta­ny jedy­nie przez oso­bę dys­po­nu­ją­cą uni­kal­nym klu­czem. Tauron roz­po­czął wdra­ża­nie po pół­rocz­nych testach. 

Głównym celem wdro­że­nia tech­no­lo­gii block­cha­in jest odej­ście od wysy­ła­nia papie­ro­wych umów oraz wpro­wa­dze­nie tań­szej i sku­tecz­niej­szej cyfro­wej komu­ni­ka­cji z klientami.

Daniel Gryt, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji i mar­ke­tin­gu w Grupie Tauron.

System oparty na blockchain 

Blockchain jest zgod­ny z unij­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi trwa­łe­go nośni­ka infor­ma­cji, więc umoż­li­wia rezy­gna­cję z prze­sy­ła­nia umów pocz­tą. Dzięki cyfro­wym wer­sjom doku­men­tów, przed­się­bior­stwa mogą więc ogra­ni­czyć fizycz­ne kon­tak­ty do nie­zbęd­ne­go minimum.

Czytaj tak­że: Polskie szy­by pro­du­ku­ją ener­gię ze słońca

Tauron prze­cho­wu­je doku­men­ty kom­plet­ne. W trak­cie publi­ka­cji ich treść pod­le­ga dekom­po­zy­cji i roz­pro­sze­niu po węzłach block­cha­in, cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wia­jąc nie­po­wo­ła­ne usu­nię­cia bądź modyfikacje.

Klienci otrzy­ma­ją sta­ły dostęp do swo­ich umów, wraz z gwa­ran­cją auten­tycz­no­ści i ochro­ny przed nie­po­żą­da­ny­mi zmianami. 

Patryk Demski, wice­pre­zes zarzą­du Grupy Tauron ds. stra­te­gii i rozwoju

Dodatkowo, ist­nie­je też moż­li­wość umiesz­cza­nia w repo­zy­to­rium block­cha­in doku­men­tów publicz­nych, takich jak regu­la­mi­ny, tary­fy czy cen­ni­ki. Po raz pierw­szy Tauron prze­te­sto­wał to roz­wią­za­nie w kwiet­niu 2020 roku. Technologię wdro­żo­no po pół­rocz­nych testach.

Za wdro­że­nie bloc­kha­in odpo­wia­da w Tauronie fir­ma Billon Digital Services, któ­ra powsta­ła w w 2015 r. się w Wielkiej Brytanii, a wywo­dzi się z pro­jek­tu badaw­cze­go z Polski. Skorzystała mie­dzy inny­mi z gran­tów euro­pej­skie­go pro­gra­mu UE Horyzont 2020.  Firma posia­da licen­cję wydaw­cy pie­nią­dza elek­tro­nicz­ne­go, wyda­ną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...