- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneDomowa efektywność energetyczna. Nowy poradnik...

Domowa efektywność energetyczna. Nowy poradnik TAURONA

Ponad 1,4 mln odsłon mają już stro­ny inter­ne­to­we TAURONA na temat oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd. Dla gospo­darstw domo­wych zuży­wa­ją­cych dużo ener­gii elek­trycz­nej eks­per­ci ener­ge­tycz­ne­go lide­ra przy­go­to­wa­li mini­po­rad­nik o spo­so­bach na oszczę­dza­nie i warian­tach roz­li­cza­nia rachun­ków za prąd.

- Wspieramy gospo­dar­stwa domo­we w efek­tyw­nym gospo­da­ro­wa­niu ener­gią elek­trycz­ną, tak, aby mogły w peł­ni wyko­rzy­stać korzy­ści Tarczy Solidarnościowej. Nasi klien­ci zło­ży­li już ponad sześć­set tysię­cy oświad­czeń, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i ogra­ni­czo­nych cen dla firm – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Pomocne wska­zów­ki doty­czą­ce oszczęd­no­ści dla gospo­darstw domo­wych suk­ce­syw­nie publi­ku­je­my na stro­nie tau​ron​.pl, w social mediach, a tak­że na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl. W nowych publi­ka­cjach porad­ni­ko­wych eks­per­ci pod­kre­śla­ją rolę mikro­osz­częd­no­ści, któ­rych suma daje zauwa­żal­ne zmniej­sze­nie zuży­cia prą­du, a to real­na korzyść dla budże­tu gospo­dar­stwa domo­we­go. Nawet o kil­ka­na­ście pro­cent może spaść domo­we zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną tyl­ko dzię­ki zmia­nie nawy­ków jej użyt­ko­wa­nia. W ramach domo­we­go audy­tu war­to też spraw­dzić co w domu zuży­wa naj­wię­cej ener­gii i jak moż­na ogra­ni­czyć to zużycie.

W przy­pad­ku zuży­wa­nia dużej ilo­ści ener­gii war­to rów­nież wybrać dosto­so­wa­ny do swo­ich pre­fe­ren­cji spo­sób roz­li­cza­nia energii.

Dopasuj metodę rozliczenia

Zużycie ener­gii elek­trycz­nej moż­na roz­li­czać u swo­je­go dosta­wy na pod­sta­wie wysta­wio­nych przez nie­go sza­cun­ko­wych pro­gnoz lub w opar­ciu o bie­żą­cą kon­sump­cję energii.

Wystawiane na okres kil­ku lub kil­ku­na­stu kolej­nych mie­się­cy pro­gno­zy mogą być wyli­czo­ne według tzw. cen zamro­żo­nych. Po zakoń­cze­niu okre­su roz­li­cze­nio­we­go i zasto­so­wa­niu dla zuży­cia powy­żej limi­tu z zamro­żo­ny­mi staw­ka­mi wyż­szych cen, czy­li tzw. okre­ślo­nych usta­wo­wo cen mak­sy­mal­nych, może oka­zać się, że na rachun­ku kon­su­men­ta powsta­nie nie­do­pła­ta. Będzie ona tym wyż­sza, im wię­cej prą­du klient zuży­je powy­żej przy­zna­ne­go limitu.

Można unik­nąć powsta­nia nie­do­płat na przy­kład poprzez zawnio­sko­wa­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii elek­trycz­nej o zwięk­sze­nie pro­gnoz lub poprzez zmia­nę swo­je­go roz­li­cze­nia z pro­gno­zo­wa­ne­go na rze­czy­wi­ste, czy­li na sys­tem roz­li­cza­nia opar­ty o real­ne, cyklicz­ne odczy­ty licz­ni­ka. Jeżeli roz­li­cze­nie nastę­pu­je w cyklu 1- lub 2‑miesięcznym na pod­sta­wie real­nych odczy­tów moż­na na bie­żą­co kon­tro­lo­wać zuży­cie w swo­im gospo­dar­stwie domowym.

Jeżeli zuży­cie w gospo­dar­stwie domo­wym jest wyso­kie, war­to skon­tak­to­wać się ze swo­im sprze­daw­cą prą­du i pora­dzić się, jaka opcja będzie opty­mal­na w kon­kret­nym przypadku.

Oświadczenie po wyższy limit

Eksperci przy­po­mi­na­ją, że klien­ci, któ­rzy zuży­wa­ją wię­cej ener­gii elek­trycz­nej i są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limi­tów zuży­cia do zamro­że­nia cen tj. 2600 kWh lub 3000 kWh muszą zało­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to czas do 30 czerw­ca br. 

W tej gru­pie znaj­du­ją się m.in. gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych zamiesz­ku­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, klien­ci, któ­rzy posia­da­ją Kartę Dużej Rodziny i rol­ni­cy. Najwygodniejszą dla klien­ta meto­dą zło­że­nia oświad­cze­nia jest Internet. Oświadczenie, któ­re doty­czy zwięk­sze­nia limi­tu na ener­gię elek­trycz­ną moż­na zło­żyć rów­nież poprzez apli­ka­cję mObywatel.

Więcej na temat metod oszczę­dza­nia ener­gii w nowym porad­ni­ku na lepiej​.tau​ron​.pl/​s​p​r​a​wdz

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...