- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWysokie unijne dotacje na przejścia...

Wysokie unijne dotacje na przejścia dla pieszych

W mar­cu ruszą unij­ne dota­cje dla samo­rzą­dów na przej­ścia dla pie­szych, wyświe­tla­cze pręd­ko­ści, ogro­dze­nia, pro­gi zwal­nia­ją­ce. To tyl­ko nie­któ­re przy­kła­dy inwe­sty­cji, na jakie moż­na wziąć unij­ne dofi­nan­so­wa­nie. Piesi i rowe­rzy­ści powin­ni czuć się bez­piecz­nie, gdy prze­kra­cza­ją jezd­nie. Do roz­dy­spo­no­wa­nia jest 100 mln zł. 

Konkurs na skła­da­nie wnio­sków ogło­si­ło Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wnioski mogą skła­dać gmi­ny. Jest się o co sta­rać, bo unij­ne dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji popra­wia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo pie­szych wyno­si aż 85 proc. 

Na co gmina dostanie unijne dotacje

Lista inwe­sty­cji, na któ­re moż­na wziąć unij­ne dopła­ty, jest dłu­ga. Obejmuje inwe­sty­cje na dro­dze mają­cej sta­tus dro­gi publicznej:

  • Wyznaczanie przejść dla pie­szych i ich oznakowanie 
  • Wyniesienie przej­ścia dla pie­szych lub/​i prze­jaz­du dla rowerzystów 
  • Azyl dla pie­szych czy­li bez­piecz­ną stre­fę ocze­ki­wa­nia i skró­ce­nia odcin­ka przej­ścia przez jezdnię
  • Ogrodzenia i balu­stra­dy czy­li zabez­pie­cza­nia dla pie­szych i rowerzystów;
  • Progi: wyspo­we, pły­to­we, listwo­we, któ­re ogra­ni­cza­ją pręd­kość pojaz­dów na drogach;
  • Wyświetlacze pręd­ko­ści, np. przed przej­ścia­mi dla pie­szych, prze­jaz­da­mi dla rowe­rzy­stów lub ostry­mi zakrętami;
  • Sekundniki dla pie­szych lub rowe­rzy­stów – sygna­li­za­to­ry aku­stycz­ne i wibra­cyj­ne na przej­ściach dla pie­szych – zwięk­sza­ją­ce bez­pie­czeń­stwo osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wzro­ku lub słuchu.

Ponadto gmi­ny dosta­ną dota­cje unij­ne na dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne. Dotyczy to takich wydat­ków, jak:

  • Miasteczka rowe­ro­we
  • Symulatory
  • Trenażery rowe­ro­we

Zasady unijnego dofinansowania

Projekt może skła­dać się z jed­ne­go lub kil­ku zadań. Będzie roz­li­cza­ny uprosz­czo­ny­mi meto­da­mi, co ozna­cza kwo­ty i staw­ki ryczał­to­we. Maksymalny poziom dofi­nan­so­wa­nia UE wyno­si 85 proc. wydat­ków kwa­li­fi­ko­wa­nych, ale nie wię­cej niż 457 550 zł na projekt.

To pie­si i rowe­rzy­ści są naj­bar­dziej nara­że­ni na nie­bez­pie­czeń­stwo w wypad­kach samochodowych

Waldemar Buda, wice­mi­ni­ster fun­du­szy i poli­ty­ki regionalnej.

Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Czytaj tak­że: Czy nowe zna­ki dro­go­we pomo­gą zwierzętom?

Konkurs potrwa krót­ko – od 31 mar­ca do 30 kwiet­nia 2022 roku. Całość pie­nię­dzy pocho­dzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...