- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWysokie unijne dotacje na przejścia...

Wysokie unijne dotacje na przejścia dla pieszych

W mar­cu ruszą unij­ne dota­cje dla samo­rzą­dów na przej­ścia dla pie­szych, wyświe­tla­cze pręd­ko­ści, ogro­dze­nia, pro­gi zwal­nia­ją­ce. To tyl­ko nie­któ­re przy­kła­dy inwe­sty­cji, na jakie moż­na wziąć unij­ne dofi­nan­so­wa­nie. Piesi i rowe­rzy­ści powin­ni czuć się bez­piecz­nie, gdy prze­kra­cza­ją jezd­nie. Do roz­dy­spo­no­wa­nia jest 100 mln zł. 

Konkurs na skła­da­nie wnio­sków ogło­si­ło Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wnioski mogą skła­dać gmi­ny. Jest się o co sta­rać, bo unij­ne dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji popra­wia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo pie­szych wyno­si aż 85 proc. 

Na co gmina dostanie unijne dotacje

Lista inwe­sty­cji, na któ­re moż­na wziąć unij­ne dopła­ty, jest dłu­ga. Obejmuje inwe­sty­cje na dro­dze mają­cej sta­tus dro­gi publicznej:

  • Wyznaczanie przejść dla pie­szych i ich oznakowanie 
  • Wyniesienie przej­ścia dla pie­szych lub/​i prze­jaz­du dla rowerzystów 
  • Azyl dla pie­szych czy­li bez­piecz­ną stre­fę ocze­ki­wa­nia i skró­ce­nia odcin­ka przej­ścia przez jezdnię
  • Ogrodzenia i balu­stra­dy czy­li zabez­pie­cza­nia dla pie­szych i rowerzystów;
  • Progi: wyspo­we, pły­to­we, listwo­we, któ­re ogra­ni­cza­ją pręd­kość pojaz­dów na drogach;
  • Wyświetlacze pręd­ko­ści, np. przed przej­ścia­mi dla pie­szych, prze­jaz­da­mi dla rowe­rzy­stów lub ostry­mi zakrętami;
  • Sekundniki dla pie­szych lub rowe­rzy­stów – sygna­li­za­to­ry aku­stycz­ne i wibra­cyj­ne na przej­ściach dla pie­szych – zwięk­sza­ją­ce bez­pie­czeń­stwo osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wzro­ku lub słuchu.

Ponadto gmi­ny dosta­ną dota­cje unij­ne na dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne. Dotyczy to takich wydat­ków, jak:

  • Miasteczka rowe­ro­we
  • Symulatory
  • Trenażery rowe­ro­we

Zasady unijnego dofinansowania

Projekt może skła­dać się z jed­ne­go lub kil­ku zadań. Będzie roz­li­cza­ny uprosz­czo­ny­mi meto­da­mi, co ozna­cza kwo­ty i staw­ki ryczał­to­we. Maksymalny poziom dofi­nan­so­wa­nia UE wyno­si 85 proc. wydat­ków kwa­li­fi­ko­wa­nych, ale nie wię­cej niż 457 550 zł na projekt.

To pie­si i rowe­rzy­ści są naj­bar­dziej nara­że­ni na nie­bez­pie­czeń­stwo w wypad­kach samochodowych

Waldemar Buda, wice­mi­ni­ster fun­du­szy i poli­ty­ki regionalnej.

Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Czytaj tak­że: Czy nowe zna­ki dro­go­we pomo­gą zwierzętom?

Konkurs potrwa krót­ko – od 31 mar­ca do 30 kwiet­nia 2022 roku. Całość pie­nię­dzy pocho­dzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...