- reklama -
Strona głównaTechnologieWodór zamiast gazu w domu?...

Wodór zamiast gazu w domu? Lepiej to przemyśleć

W Szkocji ma się zacząć eks­pe­ry­ment na dużą ska­lę: wodór ma zastą­pić w kil­ku­set domach gaz ziem­ny. Chodzi nie tyl­ko o ogrze­wa­nie domu, ale też o pod­grze­wa­nie wody i goto­wa­nie. Spalanie wodo­ru jest eko­lo­gicz­ne – pod­czas pro­ce­su emi­to­wa­na jest tyl­ko para. Jednak uzy­ska­nie wodo­ru wyma­ga dużej ilo­ści ener­gii. I są tań­sze spo­so­by, by ogra­ni­czyć szko­dli­we emi­sje do powie­trza – prze­ko­nu­je spo­ra gru­pa firm, orga­ni­za­cji i instytucji.

Wodór na sposób szkocki

Na wschod­nim wybrze­żu Szkocji zie­lo­ne świa­tło uzy­skał nie­daw­no pro­jekt H100 Fife. Da miesz­kań­com Levenmouth szan­sę przej­ścia na wodór zamiast gazu ziem­ne­go. Pierwszych 300 klien­tów, któ­rzy przy­stą­pią do pro­jek­tu, otrzy­ma bez­płat­ne pod­łą­cze­nie do sie­ci wodo­ro­wej, bez­płat­ne urzą­dze­nia dosto­so­wa­ne do wodo­ru oraz bez­płat­ną kon­ser­wa­cję przez cały czas trwa­nia pro­jek­tu. Za “gaz wodo­ro­wy” zapła­cą tyle samo, ile zapła­ci­li­by za gaz ziemny.

Budowa infra­struk­tu­ry już się zaczę­ła. Klienci mają przy­stą­pić do testo­wa­nia wodo­ro­we­go pali­wa w 2022 r. Projekt będzie funk­cjo­no­wał przez 4,5 roku do mar­ca 2027 roku.

Co waż­ne, będzie to wodór zie­lo­ny czy­li pro­du­ko­wa­ny w pro­ce­sie elek­tro­li­zy przy uży­ciu ener­gii z farm wia­tro­wych na morzu. Szkocja ma wia­tru w nad­mia­rze, pro­duk­cja będzie więc jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­na i zeroemisyjna. 

Po co ten wodór?

Jednak ogrze­wa­nie domu wodo­rem to dość dro­ga opcja dekar­bo­ni­za­cji. Wskazują na to sygna­ta­riu­sze listu do wice­prze­wod­ni­czą­ce­go UE Fransa Timmermansa. W gru­pie przed­się­biorstw, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i ośrod­ków ana­li­tycz­nych jest też pol­ska Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Czytaj: Wodór zasko­czył eko­lo­gów


Chociaż nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że poprzez wpro­wa­dze­nie wodo­ru do ogrze­wa­nia naszych budyn­ków moż­na by unik­nąć trud­nej reno­wa­cji budyn­ków i moder­ni­za­cji odna­wial­nych sys­te­mów grzew­czych, rze­czy­wi­stość jest inna – czy­ta­my w liście.

Prawdą jest, że odna­wial­ny wodór może odgry­wać rolę w dekar­bo­ni­za­cji trud­nych do obni­że­nia sek­to­rów, ale jego bez­po­śred­nie wyko­rzy­sta­nie do ogrze­wa­nia na dużą ska­lę jest pro­ble­ma­tycz­ne, ponie­waż wią­że się z wie­lo­ma nie­pew­no­ścia­mi doty­czą­cy­mi ska­lo­wal­no­ści, kosz­tów jego pro­duk­cji i nieefektywności. 

W per­spek­ty­wie średnio- i dłu­go­ter­mi­no­wej, aby zop­ty­ma­li­zo­wać pro­ces dekar­bo­ni­za­cji cie­pła, nale­ży fawo­ry­zo­wać opcje efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Mogą one przy­nieść natych­miast rze­czy­wi­ste oszczęd­no­ści, przy jed­no­cze­snym uwzględ­nie­niu rosną­ce­go udzia­łu źró­deł odnawialnych. 

Innymi sło­wy: naj­tań­sza jest ener­gia zaosz­czę­dzo­na. Pieniądze w pierw­szej kolej­no­ści powin­ny tra­fić na ter­mo­mo­der­ni­za­cję i pane­le foto­wol­ta­icz­ne na budyn­kach. To pierw­sze tak jasno posta­wie­nie spra­wy. Do nie­daw­na eko­lo­dzy kon­cen­tro­wa­li się na tym, by wodór był zie­lo­ny czy­li pocho­dził z odna­wial­nej ener­gii. Teraz dostrze­ga­ją wię­cej plu­sów i minu­sów gospo­dar­ki wodorowej. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Kto pyta?

Ludzie, na całym...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł