- reklama -
Strona głównaTechnologieWodór zamiast gazu w domu?...

Wodór zamiast gazu w domu? Lepiej to przemyśleć

W Szkocji ma się zacząć eks­pe­ry­ment na dużą ska­lę: wodór ma zastą­pić w kil­ku­set domach gaz ziem­ny. Chodzi nie tyl­ko o ogrze­wa­nie domu, ale też o pod­grze­wa­nie wody i goto­wa­nie. Spalanie wodo­ru jest eko­lo­gicz­ne – pod­czas pro­ce­su emi­to­wa­na jest tyl­ko para. Jednak uzy­ska­nie wodo­ru wyma­ga dużej ilo­ści ener­gii. I są tań­sze spo­so­by, by ogra­ni­czyć szko­dli­we emi­sje do powie­trza – prze­ko­nu­je spo­ra gru­pa firm, orga­ni­za­cji i instytucji.

Wodór na sposób szkocki

Na wschod­nim wybrze­żu Szkocji zie­lo­ne świa­tło uzy­skał nie­daw­no pro­jekt H100 Fife. Da miesz­kań­com Levenmouth szan­sę przej­ścia na wodór zamiast gazu ziem­ne­go. Pierwszych 300 klien­tów, któ­rzy przy­stą­pią do pro­jek­tu, otrzy­ma bez­płat­ne pod­łą­cze­nie do sie­ci wodo­ro­wej, bez­płat­ne urzą­dze­nia dosto­so­wa­ne do wodo­ru oraz bez­płat­ną kon­ser­wa­cję przez cały czas trwa­nia pro­jek­tu. Za „gaz wodo­ro­wy“ zapła­cą tyle samo, ile zapła­ci­li­by za gaz ziemny.

Budowa infra­struk­tu­ry już się zaczę­ła. Klienci mają przy­stą­pić do testo­wa­nia wodo­ro­we­go pali­wa w 2022 r. Projekt będzie funk­cjo­no­wał przez 4,5 roku do mar­ca 2027 roku.

Co waż­ne, będzie to wodór zie­lo­ny czy­li pro­du­ko­wa­ny w pro­ce­sie elek­tro­li­zy przy uży­ciu ener­gii z farm wia­tro­wych na morzu. Szkocja ma wia­tru w nad­mia­rze, pro­duk­cja będzie więc jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­na i zeroemisyjna. 

Po co ten wodór?

Jednak ogrze­wa­nie domu wodo­rem to dość dro­ga opcja dekar­bo­ni­za­cji. Wskazują na to sygna­ta­riu­sze listu do wice­prze­wod­ni­czą­ce­go UE Fransa Timmermansa. W gru­pie przed­się­biorstw, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i ośrod­ków ana­li­tycz­nych jest też pol­ska Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Czytaj: Wodór zasko­czył eko­lo­gów


Chociaż nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że poprzez wpro­wa­dze­nie wodo­ru do ogrze­wa­nia naszych budyn­ków moż­na by unik­nąć trud­nej reno­wa­cji budyn­ków i moder­ni­za­cji odna­wial­nych sys­te­mów grzew­czych, rze­czy­wi­stość jest inna – czy­ta­my w liście.

Prawdą jest, że odna­wial­ny wodór może odgry­wać rolę w dekar­bo­ni­za­cji trud­nych do obni­że­nia sek­to­rów, ale jego bez­po­śred­nie wyko­rzy­sta­nie do ogrze­wa­nia na dużą ska­lę jest pro­ble­ma­tycz­ne, ponie­waż wią­że się z wie­lo­ma nie­pew­no­ścia­mi doty­czą­cy­mi ska­lo­wal­no­ści, kosz­tów jego pro­duk­cji i nieefektywności. 

W per­spek­ty­wie średnio- i dłu­go­ter­mi­no­wej, aby zop­ty­ma­li­zo­wać pro­ces dekar­bo­ni­za­cji cie­pła, nale­ży fawo­ry­zo­wać opcje efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Mogą one przy­nieść natych­miast rze­czy­wi­ste oszczęd­no­ści, przy jed­no­cze­snym uwzględ­nie­niu rosną­ce­go udzia­łu źró­deł odnawialnych. 

Innymi sło­wy: naj­tań­sza jest ener­gia zaosz­czę­dzo­na. Pieniądze w pierw­szej kolej­no­ści powin­ny tra­fić na ter­mo­mo­der­ni­za­cję i pane­le foto­wol­ta­icz­ne na budyn­kach. To pierw­sze tak jasno posta­wie­nie spra­wy. Do nie­daw­na eko­lo­dzy kon­cen­tro­wa­li się na tym, by wodór był zie­lo­ny czy­li pocho­dził z odna­wial­nej ener­gii. Teraz dostrze­ga­ją wię­cej plu­sów i minu­sów gospo­dar­ki wodorowej. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...