eVito DPD doładowane

- autopromocja -

DPD Polska zaku­pił 50 elek­trycz­nych fur­go­nów Mercedes Benz eVito. Mają uła­twić osią­gnię­cie neu­tral­no­ści dorę­czeń, któ­ra jest jed­nym z celów stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju DPD Group. Ta mię­dzy­na­ro­do­wa sieć kurier­ska zobo­wią­za­ła się do 2025 r. zna­czą­co obni­żyć ślad węglo­wy w wybra­nych euro­pej­skich mia­stach. Ma zmniej­szyć emi­sje o co naj­mniej 80 proc. w porów­na­niu z 2020 rokiem. 

Na uro­czy­sto­ści prze­ka­za­nia aut, skąd pocho­dzi to zdję­cie, do eVito wło­żo­no pacz­ki wyko­na­ne z lodu. Niestety poło­wa z nich nie docze­ka­ła koń­ca uro­czy­sto­ści. Ocieplenie kli­ma­tu to nie mit.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem