- reklama -
Strona głównaTechnologieMercedes, który produkuje własną energię...

Mercedes, który produkuje własną energię ze słońca

Elektryczne auto z pane­la­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi, w dodat­ku czę­ścio­wo wyko­na­ne z mate­ria­łów z recy­klin­gu. Takie roz­wią­za­nie pro­po­nu­je Mercedes. Chodzi o vana opar­te­go na eSprinterze.

Projekt pod nazwą Sustaineer łączy w sobie kil­ka roz­wią­zań zapro­jek­to­wa­nych w celu popra­wy jako­ści życia w mia­stach, oszczę­dza­nia zaso­bów i ochro­ny kli­ma­tu. Należą do nich filtr drob­no­ziar­ni­sty na przo­dzie i w pod­wo­ziu pojaz­du, panel foto­wol­ta­icz­ny na dachu, czę­ści kon­struk­cji wyko­na­ne z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu. W ten spo­sób Mercedes-​Benz Vans zapre­zen­to­wał, jak zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w miej­skich ope­ra­cjach dostaw­czych może wyglą­dać w przyszłości.

Samochody i patent na smog

Sustaineer ma roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce redu­ko­wać wytwa­rza­nie czą­stek sta­łych, powsta­ją­cych w wyni­ku zuży­cia opon, pod­czas hamo­wa­nia i kon­tak­tu kół z asfaltem. 

Filtr drob­nych czą­stek sta­łych pod­wo­zia znaj­du­je się w obsza­rze tyl­nej osi. To wła­śnie tam znaj­du­je się jed­no z naj­wyż­szych stę­żeń czą­stek sta­łych w pobli­żu pojaz­du. Filtr pasyw­ny wyła­pu­je czą­stecz­ki wznie­co­ne przez jadą­cą fur­go­net­kę i inne pojaz­dy. Natomiast sys­tem kana­łów powietrz­nych zapew­nia efekt oczysz­cza­nia. Filtr wystar­czy wymie­niać raz w roku.

Drugi filtr jest zin­te­gro­wa­ny z przo­dem pojaz­du i współ­pra­cu­je z ist­nie­ją­cym wen­ty­la­to­rem wycią­go­wym, aby odfil­tro­wać drob­ne cząst­ki z powietrza.

Filtry zmniej­sza­ją w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie pojaz­du emi­sję drob­nych czą­stek sta­łych wiel­ko­ści do dzie­się­ciu mikro­me­trów (PM10). Wydajność sys­te­mu fil­tra­cji wzra­sta, gdy wystę­pu­je więk­szy smog. Oznacza to, że na obsza­rach miej­skich o gor­szej jako­ści powie­trza moż­na odfil­tro­wać znacz­nie więk­sze ilo­ści drob­nych cząstek.

Napędzany energią ze słońca

Mercedes poka­zu­je, że pojazd może wytwa­rzać wła­sną zie­lo­ną ener­gię elek­trycz­ną z pane­lu foto­wol­ta­icz­ne­go na dachu.

Wyjątkowo pła­skie pane­le są ide­al­nie dopa­so­wa­ne do kształ­tu dachu samo­cho­du. Mają mak­sy­mal­ną moc szczy­to­wą 850 watów (Wp) i pokry­wa­ją 4,8 metra kwa­dra­to­we­go powierzch­ni. Co waż­ne, sys­tem foto­wol­ta­icz­ny jest sta­le aktyw­ny i wytwa­rza ener­gię tak­że po wyłą­cze­niu zapło­nu. Ta ener­gia zmniej­sza zapo­trze­bo­wa­nie na łado­wa­nie samo­cho­du i pozwa­la na jego więk­szy zasięg. Roczna pro­duk­cja ener­gii ze słoń­ca zale­ży od ilo­ści cie­nia, inten­syw­no­ści nasło­necz­nie­nia i poło­że­nia geograficznego. 

Przykładowo, eSprinter zuży­wa oko­ło 33 kWh/​100 km, nato­miast w sło­necz­ny let­ni dzień pane­le mogą gene­ro­wać 4,16 kWh ener­gii elek­trycz­nej bez­po­śred­nio na pojeździe.

Materiały naturalne i z recyklingu 

Oprócz elek­trycz­ne­go ukła­du napę­do­we­go auto demon­stru­je tak­że przy­szły poten­cjał ochro­ny zaso­bów natu­ral­nych dzię­ki zwięk­szo­ne­mu wyko­rzy­sta­niu mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu. Dobrymi tego przy­kła­da­mi są pane­le pod­wo­zia wyko­na­ne z prze­two­rzo­ne­go poli­pro­py­le­nu i zuży­tych opon oraz mate­ria­łu wypeł­nia­ją­ce­go UBQ z prze­two­rzo­nych odpa­dów domowych.

Mata aku­stycz­na pochła­nia­ją­ca hałas w pane­lach pod­wo­zia zosta­ła wypro­du­ko­wa­na z włó­kien tek­styl­nych odzy­ska­nych ze zuży­tych opon. Natomiast opo­ny powsta­ją z gumy, sta­li i włó­kien tek­styl­nych z recyklingu.

Do prze­gro­dy mię­dzy prze­strze­nią ładun­ko­wą a kabi­ną Mercedes-​Benz Vans wyko­rzy­stał pane­le wyko­na­ne z natu­ral­nej słomy

Naprawa baterii

Mercedes-​Benz przy­go­to­wu­je się do przej­ścia na peł­ną elek­tro­mo­bil­ność przed koń­cem tej deka­dy. Od 2022 r. pro­duk­cja będzie neu­tral­na pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla we wszyst­kich jego fabry­kach samo­cho­dów dostaw­czych na całym świe­cie. To ozna­cza więc, że będą wyko­rzy­sty­wać wyłącz­nie ener­gię elek­trycz­ną z odna­wial­nych źró­deł energii.

W dru­giej poło­wie 2022 roku Mercedes-​Benz będzie suk­ce­syw­nie wdra­żać kon­cep­cję zrów­no­wa­żo­nej napra­wy we wszyst­kich seg­men­tach samo­cho­dów dostaw­czych. W ten spo­sób chce prze­dłu­żyć żywot­ność aku­mu­la­to­rów wyso­ko­na­pię­cio­wych zain­sta­lo­wa­nych w swo­ich pojazdach. 

Ponadto Mercedes-​Benz Vans dąży do jak naj­więk­sze­go recy­klin­gu aku­mu­la­to­rów. Do 2030 r. celem jest zmniej­sze­nie zuży­cia pod­sta­wo­wych zaso­bów wyko­rzy­sty­wa­nych w ukła­dach napę­do­wych i tech­no­lo­gii aku­mu­la­to­rów o 40 procent.

Elektryczne dostawczaki

Mercedes-​Benz Vans sys­te­ma­tycz­nie elek­try­fi­ku­je wszyst­kie serie mode­lo­we. teraz ma czte­ry mode­le: fur­gon eVito, eSprinter, eVito Tourer i EQV. W nad­cho­dzą­cym roku port­fo­lio pojaz­dów elek­trycz­nych zosta­nie posze­rzo­ne o seg­ment małych vanów: eCitana i EQT. 

Czytaj tak­że: Bez wodo­ru i gwiaz­dy nie będzie jazdy

Od poło­wy deka­dy wszyst­kie nowo pro­jek­to­wa­ne pojaz­dy Mercedes-​Benz będą mia­ły już tyl­ko napęd elek­trycz­ny. W związ­ku z tym Mercedes-​Benz Vans opra­co­wu­je cał­ko­wi­cie nowy wyłącz­nie elek­trycz­ny samo­chód dostaw­czy o nazwie VAN.EA.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

2022

Bądź zmianą, którą...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
A jeszcze lepsze jest to...