- reklama -
Strona głównaTechnologieMercedes, który produkuje własną energię...

Mercedes, który produkuje własną energię ze słońca

Elektryczne auto z pane­la­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi, w dodat­ku czę­ścio­wo wyko­na­ne z mate­ria­łów z recy­klin­gu. Takie roz­wią­za­nie pro­po­nu­je Mercedes. Chodzi o vana opar­te­go na eSprinterze.

Projekt pod nazwą Sustaineer łączy w sobie kil­ka roz­wią­zań zapro­jek­to­wa­nych w celu popra­wy jako­ści życia w mia­stach, oszczę­dza­nia zaso­bów i ochro­ny kli­ma­tu. Należą do nich filtr drob­no­ziar­ni­sty na przo­dzie i w pod­wo­ziu pojaz­du, panel foto­wol­ta­icz­ny na dachu, czę­ści kon­struk­cji wyko­na­ne z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu. W ten spo­sób Mercedes-​Benz Vans zapre­zen­to­wał, jak zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w miej­skich ope­ra­cjach dostaw­czych może wyglą­dać w przyszłości.

Samochody i patent na smog

Sustaineer ma roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce redu­ko­wać wytwa­rza­nie czą­stek sta­łych, powsta­ją­cych w wyni­ku zuży­cia opon, pod­czas hamo­wa­nia i kon­tak­tu kół z asfaltem. 

Filtr drob­nych czą­stek sta­łych pod­wo­zia znaj­du­je się w obsza­rze tyl­nej osi. To wła­śnie tam znaj­du­je się jed­no z naj­wyż­szych stę­żeń czą­stek sta­łych w pobli­żu pojaz­du. Filtr pasyw­ny wyła­pu­je czą­stecz­ki wznie­co­ne przez jadą­cą fur­go­net­kę i inne pojaz­dy. Natomiast sys­tem kana­łów powietrz­nych zapew­nia efekt oczysz­cza­nia. Filtr wystar­czy wymie­niać raz w roku.

Drugi filtr jest zin­te­gro­wa­ny z przo­dem pojaz­du i współ­pra­cu­je z ist­nie­ją­cym wen­ty­la­to­rem wycią­go­wym, aby odfil­tro­wać drob­ne cząst­ki z powietrza.

Filtry zmniej­sza­ją w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie pojaz­du emi­sję drob­nych czą­stek sta­łych wiel­ko­ści do dzie­się­ciu mikro­me­trów (PM10). Wydajność sys­te­mu fil­tra­cji wzra­sta, gdy wystę­pu­je więk­szy smog. Oznacza to, że na obsza­rach miej­skich o gor­szej jako­ści powie­trza moż­na odfil­tro­wać znacz­nie więk­sze ilo­ści drob­nych cząstek.

Napędzany energią ze słońca

Mercedes poka­zu­je, że pojazd może wytwa­rzać wła­sną zie­lo­ną ener­gię elek­trycz­ną z pane­lu foto­wol­ta­icz­ne­go na dachu.

Wyjątkowo pła­skie pane­le są ide­al­nie dopa­so­wa­ne do kształ­tu dachu samo­cho­du. Mają mak­sy­mal­ną moc szczy­to­wą 850 watów (Wp) i pokry­wa­ją 4,8 metra kwa­dra­to­we­go powierzch­ni. Co waż­ne, sys­tem foto­wol­ta­icz­ny jest sta­le aktyw­ny i wytwa­rza ener­gię tak­że po wyłą­cze­niu zapło­nu. Ta ener­gia zmniej­sza zapo­trze­bo­wa­nie na łado­wa­nie samo­cho­du i pozwa­la na jego więk­szy zasięg. Roczna pro­duk­cja ener­gii ze słoń­ca zale­ży od ilo­ści cie­nia, inten­syw­no­ści nasło­necz­nie­nia i poło­że­nia geograficznego. 

Przykładowo, eSprinter zuży­wa oko­ło 33 kWh/​100 km, nato­miast w sło­necz­ny let­ni dzień pane­le mogą gene­ro­wać 4,16 kWh ener­gii elek­trycz­nej bez­po­śred­nio na pojeździe.

Materiały naturalne i z recyklingu 

Oprócz elek­trycz­ne­go ukła­du napę­do­we­go auto demon­stru­je tak­że przy­szły poten­cjał ochro­ny zaso­bów natu­ral­nych dzię­ki zwięk­szo­ne­mu wyko­rzy­sta­niu mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu. Dobrymi tego przy­kła­da­mi są pane­le pod­wo­zia wyko­na­ne z prze­two­rzo­ne­go poli­pro­py­le­nu i zuży­tych opon oraz mate­ria­łu wypeł­nia­ją­ce­go UBQ z prze­two­rzo­nych odpa­dów domowych.

Mata aku­stycz­na pochła­nia­ją­ca hałas w pane­lach pod­wo­zia zosta­ła wypro­du­ko­wa­na z włó­kien tek­styl­nych odzy­ska­nych ze zuży­tych opon. Natomiast opo­ny powsta­ją z gumy, sta­li i włó­kien tek­styl­nych z recyklingu.

Do prze­gro­dy mię­dzy prze­strze­nią ładun­ko­wą a kabi­ną Mercedes-​Benz Vans wyko­rzy­stał pane­le wyko­na­ne z natu­ral­nej słomy

Naprawa baterii

Mercedes-​Benz przy­go­to­wu­je się do przej­ścia na peł­ną elek­tro­mo­bil­ność przed koń­cem tej deka­dy. Od 2022 r. pro­duk­cja będzie neu­tral­na pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla we wszyst­kich jego fabry­kach samo­cho­dów dostaw­czych na całym świe­cie. To ozna­cza więc, że będą wyko­rzy­sty­wać wyłącz­nie ener­gię elek­trycz­ną z odna­wial­nych źró­deł energii.

W dru­giej poło­wie 2022 roku Mercedes-​Benz będzie suk­ce­syw­nie wdra­żać kon­cep­cję zrów­no­wa­żo­nej napra­wy we wszyst­kich seg­men­tach samo­cho­dów dostaw­czych. W ten spo­sób chce prze­dłu­żyć żywot­ność aku­mu­la­to­rów wyso­ko­na­pię­cio­wych zain­sta­lo­wa­nych w swo­ich pojazdach. 

Ponadto Mercedes-​Benz Vans dąży do jak naj­więk­sze­go recy­klin­gu aku­mu­la­to­rów. Do 2030 r. celem jest zmniej­sze­nie zuży­cia pod­sta­wo­wych zaso­bów wyko­rzy­sty­wa­nych w ukła­dach napę­do­wych i tech­no­lo­gii aku­mu­la­to­rów o 40 procent.

Elektryczne dostawczaki

Mercedes-​Benz Vans sys­te­ma­tycz­nie elek­try­fi­ku­je wszyst­kie serie mode­lo­we. teraz ma czte­ry mode­le: fur­gon eVito, eSprinter, eVito Tourer i EQV. W nad­cho­dzą­cym roku port­fo­lio pojaz­dów elek­trycz­nych zosta­nie posze­rzo­ne o seg­ment małych vanów: eCitana i EQT. 

Czytaj tak­że: Bez wodo­ru i gwiaz­dy nie będzie jazdy

Od poło­wy deka­dy wszyst­kie nowo pro­jek­to­wa­ne pojaz­dy Mercedes-​Benz będą mia­ły już tyl­ko napęd elek­trycz­ny. W związ­ku z tym Mercedes-​Benz Vans opra­co­wu­je cał­ko­wi­cie nowy wyłącz­nie elek­trycz­ny samo­chód dostaw­czy o nazwie VAN.EA.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
A jeszcze lepsze jest to...