- reklama -
Strona głównaEcoLifeZmiana czasu na zimowy w...

Zmiana czasu na zimowy w 2022 r. I co dalej?

W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka, jak co roku, zmie­nia­my czas z let­nie­go na zimo­wy. Tymczasem coraz to nowe bada­nia poka­zu­ją, że lepiej jest nie prze­sta­wiać zegar­ków. Chodzi o oszczęd­ność ener­gii i o nasze zdro­wie. Jest też inny pomysł, by zmie­nić daty prze­sta­wia­nia zegarków. 

W 2022 roku 30 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 3 nad ranem cofa­my wska­zów­ki o na godzi­nę 2. W nie­dzie­lę śpi­my więc o godzi­nę dłu­żej. Kolejna zmia­na na czas let­ni cze­ka nas w mar­cu 2023 r. Kiedy w 2018 roku Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję, by przez cały rok utrzy­my­wać ten sam czas, wszy­scy wyda­wa­li się przy­kla­ski­wać temu pomy­sło­wi. Przeprowadzone son­da­że poka­za­ły, że więk­szość miesz­kań­ców Unii Europejskiej chce zatrzy­mać zmia­nę cza­su dwa razy w roku z zimo­we­go na let­ni w mar­cu i z let­nie­go na zimo­wy w paź­dzier­ni­ku. Tego typu kro­ki nie dają już oszczęd­no­ści ener­gii elek­trycz­nej, co na począt­ku leża­ło u pod­staw wpro­wa­dze­nia zmian czasu.

Co spo­wo­do­wa­ło, że jed­nak zmia­na cza­su z nami pozostała?

Kiedy zmiana czasu będzie ostatni raz? 

Początkowy opty­mizm zwią­za­ny z zakoń­cze­niem bez­sen­sow­ne­go cofa­nia i pospie­sza­nia zegar­ków dwa razy w roku prze­ro­dził się w biu­ro­kra­cję. Najpierw bre­xit, potem pan­de­mia covid-​19, a następ­nie woj­na w Ukrainie i kry­zys ener­ge­tycz­ny – powo­dy moż­na mno­żyć. Argumenty prze­ciw­ko zatrzy­ma­niu zegar­ków wysu­wa­li przede wszyst­kim pro­du­cen­ci elektroniki. 

Czytaj tak­że: Zmiana cza­su w 2021 roku po sta­re­mu. Kiedy z tym skończymy?

Badania medycz­ne wyka­za­ły kore­la­cję sezo­no­wych prze­su­nięć cza­su ze zwięk­szo­ną czę­sto­ścią wystę­po­wa­nia nie­któ­rych cho­rób: uda­ru, zawa­łu mię­śnia ser­co­we­go i epi­zo­dów depre­sji. Ponadto mogą powo­do­wać zabu­rze­nia pra­cy jelit. Zmiana cza­su to dla orga­ni­zmu prze­cież pew­ne­go rodza­ju stres. Nic dziw­ne­go, że w bada­niu Komisji Europejskiej trzy czwar­te miesz­kań­ców UE oce­ni­ło zmia­ny cza­su nega­tyw­nie, a ponad 80 proc. chcia­ło ich końca. 

Parlament Europejski zagło­so­wał za znie­sie­niem sezo­no­wych zmian cza­su. Zanim jed­nak ta decy­zja zosta­nie wyko­na­na, nale­ży prze­pro­wa­dzić nego­cja­cje w Radzie Unii Europejskiej. I tu pra­ce się zatrzymały.

Kiedy przestawiać zegarki? 

Historycznie czas zaczę­to zmie­niać pod­czas I woj­ny świa­to­wej. Niemcy pró­bo­wa­ły w ten spo­sób zmniej­szyć zuży­cie węgla. Wówczas więk­szość kra­jów sąsied­nich, a tak­że Wielka Brytania, USA i Australia poszła w ich śla­dy. Praktyka ta zosta­ła w więk­szo­ści porzu­co­na w Europie po II woj­nie świa­to­wej, ale zosta­ła ponow­nie wpro­wa­dzo­na w latach 70. z powo­du szo­ku naftowego. 

Co cie­ka­we, poja­wia­ją się nowe bada­nia na temat korzy­ści, jakie daje rezy­gna­cja z prze­sta­wia­nia zega­rów, wła­śnie w związ­ku z woj­ną w Ukrainie. Irlandzkie sza­cun­ki poka­za­ły, że sta­ty­stycz­nie gospo­dar­stwo domo­we jest w sta­nie zaosz­czę­dzić 250-​400 euro na rocz­nych rachun­kach, gdy­by cza­su nie zmie­niać z let­nie­go na zimo­wy. Albo, gdy­by ten czas zmie­nić kie­dy indziej. 

Kiedy my cofa­my czas 30 paź­dzier­ni­ka, Stany Zjednoczone robią to 6 listo­pa­da, zysku­jąc trzy tygo­dnie lata. Amerykanie wcze­śniej prze­szli też na czas let­ni – 13 mar­ca, a Europa zro­bi­ła to 27 marca. 

Moglibyśmy zro­bić wię­cej. Zegary mogli­śmy prze­sta­wić wio­sną na począt­ku lute­go i zno­wu tro­chę póź­niej o tej porze roku

David Stanton, irlandz­ki poli­tyk dla “The Irish Times”

Warto zro­bić wszyst­ko, by ener­gię oszczę­dzać. Szkoda, że w Polsce nie poświę­ca­my wię­cej badań zmia­nie cza­su i tego, jaki ma wpływ na gospo­dar­kę i nasze codzien­ne funkcjonowanie. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stworzone na nowo przez Lynk & Co” opiera się na międzynarodowym badaniu przeprowadzonym przez Ipsos. W badaniu wzięło udział 8003 osób w...

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...