- reklama -
Strona głównaEcoLifeZmiana czasu na zimowy w...

Zmiana czasu na zimowy w 2022 r. I co dalej?

W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka, jak co roku, zmie­nia­my czas z let­nie­go na zimo­wy. Tymczasem coraz to nowe bada­nia poka­zu­ją, że lepiej jest nie prze­sta­wiać zegar­ków. Chodzi o oszczęd­ność ener­gii i o nasze zdro­wie. Jest też inny pomysł, by zmie­nić daty prze­sta­wia­nia zegarków. 

W 2022 roku 30 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 3 nad ranem cofa­my wska­zów­ki o na godzi­nę 2. W nie­dzie­lę śpi­my więc o godzi­nę dłu­żej. Kolejna zmia­na na czas let­ni cze­ka nas w mar­cu 2023 r. Kiedy w 2018 roku Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję, by przez cały rok utrzy­my­wać ten sam czas, wszy­scy wyda­wa­li się przy­kla­ski­wać temu pomy­sło­wi. Przeprowadzone son­da­że poka­za­ły, że więk­szość miesz­kań­ców Unii Europejskiej chce zatrzy­mać zmia­nę cza­su dwa razy w roku z zimo­we­go na let­ni w mar­cu i z let­nie­go na zimo­wy w paź­dzier­ni­ku. Tego typu kro­ki nie dają już oszczęd­no­ści ener­gii elek­trycz­nej, co na począt­ku leża­ło u pod­staw wpro­wa­dze­nia zmian czasu.

Co spo­wo­do­wa­ło, że jed­nak zmia­na cza­su z nami pozostała?

Kiedy zmiana czasu będzie ostatni raz? 

Początkowy opty­mizm zwią­za­ny z zakoń­cze­niem bez­sen­sow­ne­go cofa­nia i pospie­sza­nia zegar­ków dwa razy w roku prze­ro­dził się w biu­ro­kra­cję. Najpierw bre­xit, potem pan­de­mia covid-​19, a następ­nie woj­na w Ukrainie i kry­zys ener­ge­tycz­ny – powo­dy moż­na mno­żyć. Argumenty prze­ciw­ko zatrzy­ma­niu zegar­ków wysu­wa­li przede wszyst­kim pro­du­cen­ci elektroniki. 

Czytaj tak­że: Zmiana cza­su w 2021 roku po sta­re­mu. Kiedy z tym skończymy?

Badania medycz­ne wyka­za­ły kore­la­cję sezo­no­wych prze­su­nięć cza­su ze zwięk­szo­ną czę­sto­ścią wystę­po­wa­nia nie­któ­rych cho­rób: uda­ru, zawa­łu mię­śnia ser­co­we­go i epi­zo­dów depre­sji. Ponadto mogą powo­do­wać zabu­rze­nia pra­cy jelit. Zmiana cza­su to dla orga­ni­zmu prze­cież pew­ne­go rodza­ju stres. Nic dziw­ne­go, że w bada­niu Komisji Europejskiej trzy czwar­te miesz­kań­ców UE oce­ni­ło zmia­ny cza­su nega­tyw­nie, a ponad 80 proc. chcia­ło ich końca. 

Parlament Europejski zagło­so­wał za znie­sie­niem sezo­no­wych zmian cza­su. Zanim jed­nak ta decy­zja zosta­nie wyko­na­na, nale­ży prze­pro­wa­dzić nego­cja­cje w Radzie Unii Europejskiej. I tu pra­ce się zatrzymały.

Kiedy przestawiać zegarki? 

Historycznie czas zaczę­to zmie­niać pod­czas I woj­ny świa­to­wej. Niemcy pró­bo­wa­ły w ten spo­sób zmniej­szyć zuży­cie węgla. Wówczas więk­szość kra­jów sąsied­nich, a tak­że Wielka Brytania, USA i Australia poszła w ich śla­dy. Praktyka ta zosta­ła w więk­szo­ści porzu­co­na w Europie po II woj­nie świa­to­wej, ale zosta­ła ponow­nie wpro­wa­dzo­na w latach 70. z powo­du szo­ku naftowego. 

Co cie­ka­we, poja­wia­ją się nowe bada­nia na temat korzy­ści, jakie daje rezy­gna­cja z prze­sta­wia­nia zega­rów, wła­śnie w związ­ku z woj­ną w Ukrainie. Irlandzkie sza­cun­ki poka­za­ły, że sta­ty­stycz­nie gospo­dar­stwo domo­we jest w sta­nie zaosz­czę­dzić 250–400 euro na rocz­nych rachun­kach, gdy­by cza­su nie zmie­niać z let­nie­go na zimo­wy. Albo, gdy­by ten czas zmie­nić kie­dy indziej. 

Kiedy my cofa­my czas 30 paź­dzier­ni­ka, Stany Zjednoczone robią to 6 listo­pa­da, zysku­jąc trzy tygo­dnie lata. Amerykanie wcze­śniej prze­szli też na czas let­ni – 13 mar­ca, a Europa zro­bi­ła to 27 marca. 

Moglibyśmy zro­bić wię­cej. Zegary mogli­śmy prze­sta­wić wio­sną na począt­ku lute­go i zno­wu tro­chę póź­niej o tej porze roku

David Stanton, irlandz­ki poli­tyk dla „The Irish Times“

Warto zro­bić wszyst­ko, by ener­gię oszczę­dzać. Szkoda, że w Polsce nie poświę­ca­my wię­cej badań zmia­nie cza­su i tego, jaki ma wpływ na gospo­dar­kę i nasze codzien­ne funkcjonowanie. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
A jeszcze lepsze jest to...