- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWysokie dotacje na magazyny energii...

Wysokie dotacje na magazyny energii do fotowoltaiki

Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii ruszy 15 kwiet­nia 2022 r. w nowej edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd. Na maga­zy­ny ener­gii do foto­wol­ta­iki będzie moż­na uzy­skać mak­sy­mal­nie 7,5 tys. zł. Trzeba jed­nak speł­nić parę warunków.

Na ten pro­gram cze­ka wie­lu użyt­kow­ni­ków foto­wol­ta­iki. Najnowsza edy­cja Mojego Prądu obej­mie nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki, ale tak­że dota­cje do maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła. Główne zasa­dy są już zna­ne, choć sam pro­gram Mój Prąd 4.0 jesz­cze nie ujrzał świa­tła dziennego. 

Dla kogo dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Podstawowym wymo­giem, jaki trze­ba speł­nić, jest roz­li­cza­nie się już w nowym sys­te­mie net-​billingu. Przypominamy, że ten sys­tem obej­mie od 1 lip­ca auto­ma­tycz­nie wszyst­kich tych, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o przy­łą­cze­nie swo­jej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej po 1 kwiet­nia 2022 roku. 

Natomiast pro­su­men­ci, któ­rzy teraz roz­li­cza­ją się na sta­rych zasa­dach opu­stów, też będą mogli sko­rzy­stać z dopłat do maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła, ale muszą zmie­nić roz­li­cze­nie. To więc ozna­cza porzu­ce­nie obec­ne­go, korzyst­ne­go sys­te­mu opu­stów i przej­ście na net-​billing. Taką decy­zje moż­na pod­jąć raz i nie ma od niej odwro­tu. Liczą się inwe­sty­cje doko­na­ne po 1 lute­go 2020 r.

Czytaj tak­że: Polski maga­zyn ener­gii: ile kosztuje?

Jeśli ktoś sko­rzy­stał z dota­cji w ramach Mojego Prądu wcze­śniej i ma już pane­le sło­necz­ne, teraz tak­że może zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do maga­zy­nów ener­gii, maga­zy­nów cie­pła oraz sys­te­mów zarzą­dza­nia energią. 

O jakie magazyny energii do fotowoltaiki chodzi?

Minimalna moc maga­zy­nów ener­gii z dofi­nan­so­wa­niem Mojego Prądu musi wynieść 2kWh. Jest to więc mała jednostka. 

Natomiast maga­zy­ny cie­pła obejmują: 

  • zasob­ni­ki cie­płej wody użyt­ko­wej zasi­la­ne przez pom­pę cie­pła lub kocioł elektryczny
  • bufo­ry cie­pła zasi­la­ne przez pom­pę cie­pła lub kocioł elektryczny
  • zasob­ni­ki c.w.u z grzał­ką elektryczną
  • bufo­ry cie­pła z grzał­ką elektryczną
  • bufo­ry cie­pła wraz z zasob­ni­kiem c.w.u. sta­no­wią­ce jed­no kom­plet­ne urządzenie
  • pom­pa cie­pła do c.w.u. + zasob­nik c.w.u. lub pom­pa cie­pła do c.w.u. ze zin­te­gro­wa­nym zasobnikiem.

Jak wysokie jest dofinansowanie do magazynów energii?

Dotacje do foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii oraz sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią nie mogą prze­kro­czyć 50 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. Podstawowa dota­cja do pane­li sło­necz­nych wyno­si 4 tys. zł, albo 5 tys. zł przy dodat­ko­wych inwe­sty­cjach w maga­zyn ener­gii. Dofinansowanie wyno­si mak­sy­mal­nie 7,5 tys. zł w przy­pad­ku maga­zy­nu ener­gii elek­trycz­nej i 5 tys. do maga­zy­nów ciepła. 

Dodatkowo, inwe­stu­jąc w maga­zyn ener­gii do foto­wol­ta­iki, będzie moż­na też wziąć 3 tys. zł dopła­ty do sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią HEMS/​EMS.

Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki, maga­zy­nów ener­gii i sys­te­mów zarzą­dza­nia energią. 

Na pro­su­men­tów, któ­rzy już się­gnę­li po dota­cje do foto­wol­ta­iki w pro­gra­mie Mój Prąd, a teraz chcie­li­by dostać dofi­nan­so­wa­nie do maga­zy­nów ener­gii, będzie cze­kał bonus 2 tys. zł. 

MojPrad 4.0
źró­dło: doradztwo- ener​ge​tycz​ne​.gov​.pl

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...