- reklama -
Strona głównaPoradnikDofinansowanie do pomp ciepła w...

Dofinansowanie do pomp ciepła w nowych domach w 2023 r. znacznie wzrosło

Program Mój Prąd 5.0 spra­wił, że w 2023 r. moż­na dostać wyż­sze dota­cje do pom­py cie­pła w nowym domu. Dofinansowanie w tym pro­gra­mie do nowej pom­py cie­pła o okre­ślo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej jest wyż­sze niż w pro­gra­mie Moje Ciepło. Warunkiem sko­rzy­sta­nia wyż­szych dopłat jest posia­da­nie domo­wej foto­wol­ta­iki o mocy 2–10 kW, zamon­to­wa­nej po 1 lute­go 2020 r. Część osób zasta­na­wia się teraz, czy nie wyco­fać wnio­sku zło­żo­ne­go wcze­śniej i nie sko­rzy­stać z nowej dotacji.

Program Mój Prąd 5.0 namie­szał w dota­cjach do pomp cie­pła w tym roku. Do nie­daw­na gra­ni­ca mię­dzy tym, ile moż­na dostać na pom­pę cie­pła w nowym domu, a tym, ile wyno­si dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła po wymia­nie kop­ciu­cha, była jasna. Nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd to zmieniła. 

Warto przy­po­mnieć, że pro­gram Moje Ciepło wspie­ra mon­taż pomp cie­pła w nowych domach o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Nabór wnio­sków roz­po­czął się rok temu i potrwa do koń­ca 2026 r. Dofinansowanie do pom­py powietrze-​woda lub powietrze-​powietrze wyno­si mak­sy­mal­nie 7 tys. zł. Na pom­pę cie­pła grun­to­wą moż­na dostać mak­sy­mal­nie 21 tys. zł. Podstawowa dota­cja pokry­wa do 30 proc. kosz­tów, ale z kar­tą dużej rodzi­ny może to być do 45 proc. Dotychczas była to jedy­na moż­li­wość otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia do pom­py cie­pła w nowym domu. To się zmie­ni­ło w tym roku, kie­dy 22 kwiet­nia ruszył pro­gram Mój Prąd 5.0.

Wysokie dofinansowanie do pompy ciepła w Mój Prąd 5.0

W ramach pro­gra­mu Mój Prąd 5.0 dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła pokry­wa do 50 proc. kosz­tów i wynosi:

  • 28,5 tys. zł na grun­to­wą pom­pę ciepła;
  • 19,4 tys. zł na pom­pę cie­pła powietrze/​woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści energetycznej
  • 12,6 tys. zł na pom­pę cie­pła powietrze/​woda
  • 4,4 tys. zł na pom­pę cie­pła typu powietrze/​powietrze.

Liczą się kwo­ty brut­to, z podat­kiem VAT, nie tak jak w pro­gra­mie Czyste Powietrze powie­trze, gdzie od tego roku liczy się cena netto. 

W pro­gra­mie Mój Prąd 5.0 moż­na dostać dota­cje do pom­py cie­pła w nowych domach, jak i domach, w któ­rych np. wymie­nio­no piec gazo­wy na pom­pę cie­pła. Budynek nie ma zna­cze­nia, ale liczą się inne rze­czy, np. nie moż­na mieć pie­ca na pali­wo sta­łe, chy­ba że jest to piec na bio­ma­sę o obni­żo­nej emi­syj­no­ści albo komi­nek do celów rekre­acyj­nych speł­nia­ją­cy wyma­ga­nia eko­pro­jek­tu. Co jeszcze?

Wymagania techniczne dla pomp ciepła przy dofinansowaniu

Muszą speł­niać wyma­ga­nia tech­nicz­nie mini­mum A+ dla pod­sta­wo­we­go pozio­mu dofi­nan­so­wa­nia, albo A++ przy pod­wyż­szo­nej kla­sie. Potwierdza to kar­ta pro­duk­tu albo kla­sa ener­ge­tycz­na. Ważna jest też tem­pe­ra­tu­ra zasi­la­nia 55 stop­ni Celsjusza. Na nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we pom­py cie­pła nie ma w pro­gra­mie Mój Prąd 5.0 dofinansowania.

Co waż­ne, zasob­ni­ki cie­płej wody użyt­ko­wej są trak­to­wa­ne jak maga­zy­ny cie­pła, na któ­re przy­słu­gu­je dota­cja do 5 tys. zł. Nie moż­na tej dota­cji łączyć z dofi­nan­so­wa­niem do pom­py cie­pła. Trzeba wybrać: albo to, albo to. 

Fotowoltaika w net-​billingu jest obowiązkowa

Podstawowym wymo­giem sko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu Mój Prąd 5.0 jest posia­da­nie dzia­ła­ją­cej, pod­łą­czo­nej do sie­ci insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy od 2 kw do 10 kW. Wszelkie kosz­ty zwią­za­ne z foto­wol­ta­iką i pom­pa­mi cie­pła nie mogą mieć wcze­śniej­szej daty na fak­tu­rze niż 1 lute­go 2020 r. Nie liczy się roz­bu­do­wa­nie mikroinstalacji.

Czytaj tak­że: Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

I co waż­ne, wypro­du­ko­wa­na ener­gia musi być roz­li­cza­na w sys­te­mie net-​billingu. Automatycznie każ­dy nowy pro­su­ment jest teraz obej­mo­wa­ny takim roz­li­cze­niem. Kto jest jesz­cze w sys­te­mie opu­stów, aby teraz dostać dota­cję musi zmie­nić roz­li­cze­nie. Inaczej nie ma co skła­dać wniosku. 

Czy warto wycofać wniosek?

Nie może być takiej sytu­acji, ze ktoś otrzy­ma dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Moje Ciepło. Można nato­miast zwró­cić dota­cję, wyco­fać wnio­sek w pro­gra­mie Moje Ciepło i sta­rać się od nowa o dofi­nan­so­wa­nie do w ramach Mojego Prądu 5.0. róż­ni­ca w dota­cjach jest duża: miast 7 tys. zł moż­na dostać 19,4 tys. zł. Jest jed­nak duże ryzy­ko, że wów­czas nie zdą­ży się dostać tej nowej dota­cji. Program Mój Prąd 5.0 praw­do­po­dob­nie wyczer­pie się już na jesie­ni 2023 r. Pieniądze trze­ba wydać w tym roku, ponie­waż są to fun­du­sze unij­ne. Na wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła w nowych domach moż­na więc zała­pać się tyl­ko w tym roku. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...