- reklama -
Strona głównaPoradnikDofinansowanie do pomp ciepła w...

Dofinansowanie do pomp ciepła w nowych domach w 2023 r. znacznie wzrosło

Program Mój Prąd 5.0 spra­wił, że w 2023 r. moż­na dostać wyż­sze dota­cje do pom­py cie­pła w nowym domu. Dofinansowanie w tym pro­gra­mie do nowej pom­py cie­pła o okre­ślo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej jest wyż­sze niż w pro­gra­mie Moje Ciepło. Warunkiem sko­rzy­sta­nia wyż­szych dopłat jest posia­da­nie domo­wej foto­wol­ta­iki o mocy 2–10 kW, zamon­to­wa­nej po 1 lute­go 2020 r. Część osób zasta­na­wia się teraz, czy nie wyco­fać wnio­sku zło­żo­ne­go wcze­śniej i nie sko­rzy­stać z nowej dotacji.

Program Mój Prąd 5.0 namie­szał w dota­cjach do pomp cie­pła w tym roku. Do nie­daw­na gra­ni­ca mię­dzy tym, ile moż­na dostać na pom­pę cie­pła w nowym domu, a tym, ile wyno­si dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła po wymia­nie kop­ciu­cha, była jasna. Nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd to zmieniła. 

Warto przy­po­mnieć, że pro­gram Moje Ciepło wspie­ra mon­taż pomp cie­pła w nowych domach o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Nabór wnio­sków roz­po­czął się rok temu i potrwa do koń­ca 2026 r. Dofinansowanie do pom­py powietrze-​woda lub powietrze-​powietrze wyno­si mak­sy­mal­nie 7 tys. zł. Na pom­pę cie­pła grun­to­wą moż­na dostać mak­sy­mal­nie 21 tys. zł. Podstawowa dota­cja pokry­wa do 30 proc. kosz­tów, ale z kar­tą dużej rodzi­ny może to być do 45 proc. Dotychczas była to jedy­na moż­li­wość otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia do pom­py cie­pła w nowym domu. To się zmie­ni­ło w tym roku, kie­dy 22 kwiet­nia ruszył pro­gram Mój Prąd 5.0.

Wysokie dofinansowanie do pompy ciepła w Mój Prąd 5.0

W ramach pro­gra­mu Mój Prąd 5.0 dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła pokry­wa do 50 proc. kosz­tów i wynosi:

  • 28,5 tys. zł na grun­to­wą pom­pę ciepła;
  • 19,4 tys. zł na pom­pę cie­pła powietrze/​woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści energetycznej
  • 12,6 tys. zł na pom­pę cie­pła powietrze/​woda
  • 4,4 tys. zł na pom­pę cie­pła typu powietrze/​powietrze.

Liczą się kwo­ty brut­to, z podat­kiem VAT, nie tak jak w pro­gra­mie Czyste Powietrze powie­trze, gdzie od tego roku liczy się cena netto. 

W pro­gra­mie Mój Prąd 5.0 moż­na dostać dota­cje do pom­py cie­pła w nowych domach, jak i domach, w któ­rych np. wymie­nio­no piec gazo­wy na pom­pę cie­pła. Budynek nie ma zna­cze­nia, ale liczą się inne rze­czy, np. nie moż­na mieć pie­ca na pali­wo sta­łe, chy­ba że jest to piec na bio­ma­sę o obni­żo­nej emi­syj­no­ści albo komi­nek do celów rekre­acyj­nych speł­nia­ją­cy wyma­ga­nia eko­pro­jek­tu. Co jeszcze?

Wymagania techniczne dla pomp ciepła przy dofinansowaniu

Muszą speł­niać wyma­ga­nia tech­nicz­nie mini­mum A+ dla pod­sta­wo­we­go pozio­mu dofi­nan­so­wa­nia, albo A++ przy pod­wyż­szo­nej kla­sie. Potwierdza to kar­ta pro­duk­tu albo kla­sa ener­ge­tycz­na. Ważna jest też tem­pe­ra­tu­ra zasi­la­nia 55 stop­ni Celsjusza. Na nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we pom­py cie­pła nie ma w pro­gra­mie Mój Prąd 5.0 dofinansowania.

Co waż­ne, zasob­ni­ki cie­płej wody użyt­ko­wej są trak­to­wa­ne jak maga­zy­ny cie­pła, na któ­re przy­słu­gu­je dota­cja do 5 tys. zł. Nie moż­na tej dota­cji łączyć z dofi­nan­so­wa­niem do pom­py cie­pła. Trzeba wybrać: albo to, albo to. 

Fotowoltaika w net-​billingu jest obowiązkowa

Podstawowym wymo­giem sko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu Mój Prąd 5.0 jest posia­da­nie dzia­ła­ją­cej, pod­łą­czo­nej do sie­ci insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy od 2 kw do 10 kW. Wszelkie kosz­ty zwią­za­ne z foto­wol­ta­iką i pom­pa­mi cie­pła nie mogą mieć wcze­śniej­szej daty na fak­tu­rze niż 1 lute­go 2020 r. Nie liczy się roz­bu­do­wa­nie mikroinstalacji.

Czytaj tak­że: Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

I co waż­ne, wypro­du­ko­wa­na ener­gia musi być roz­li­cza­na w sys­te­mie net-​billingu. Automatycznie każ­dy nowy pro­su­ment jest teraz obej­mo­wa­ny takim roz­li­cze­niem. Kto jest jesz­cze w sys­te­mie opu­stów, aby teraz dostać dota­cję musi zmie­nić roz­li­cze­nie. Inaczej nie ma co skła­dać wniosku. 

Czy warto wycofać wniosek?

Nie może być takiej sytu­acji, ze ktoś otrzy­ma dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Moje Ciepło. Można nato­miast zwró­cić dota­cję, wyco­fać wnio­sek w pro­gra­mie Moje Ciepło i sta­rać się od nowa o dofi­nan­so­wa­nie do w ramach Mojego Prądu 5.0. róż­ni­ca w dota­cjach jest duża: miast 7 tys. zł moż­na dostać 19,4 tys. zł. Jest jed­nak duże ryzy­ko, że wów­czas nie zdą­ży się dostać tej nowej dota­cji. Program Mój Prąd 5.0 praw­do­po­dob­nie wyczer­pie się już na jesie­ni 2023 r. Pieniądze trze­ba wydać w tym roku, ponie­waż są to fun­du­sze unij­ne. Na wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła w nowych domach moż­na więc zała­pać się tyl­ko w tym roku. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...