- reklama -
Strona głównaPoradnikCo zrobić, gdy upadł sprzedawca...

Co zrobić, gdy upadł sprzedawca prądu i gazu

Na pol­skim ryn­ku docho­dzi do sytu­acji, kie­dy klien­ci z dnia na dzień są infor­mo­wa­ni, że upadł sprze­daw­ca prą­du i gazu. Sprzedaż rezer­wo­wa ratu­je ich przed nagłym odcię­ciem od mediów. Co powi­nien zro­bić taki klient? Urząd Regulacji Energetyki wydał w tej spra­wie kolej­ny komu­ni­kat, tym razem adre­so­wa­ny do klien­tów fir­my E2 Energia.

Płacić czy nie płacić?

Po pierw­sze: gdy sprze­daw­ca prą­du czy gazu infor­mu­je o zaprze­sta­niu dzia­łal­no­ści, to od tego momen­tu nie pła­ci­my mu za usłu­gi. Jeśli jed­nak przyj­dzie nam do gło­wy, by po tym ter­mi­nie ure­gu­lo­wać jakiś rachu­nek, to potem może­my sta­rać się odzy­skać te pieniądze.

Na przy­kład w ubie­głym roku spół­ka E2 Energia zaprze­sta­ła sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej i gazu 5 czerw­ca. Jeśli ktoś po tej dacie zapła­cił jakie­kol­wiek należ­no­ści na rzecz E2 Energia, to teraz może sta­rać się o odzy­ska­nie pie­nię­dzy, ale już od syn­dy­ka. Liczą się wpła­ty do 17 lute­go 2021 roku, kie­dy to sąd ogło­sił upa­dłość spółki.

Na zło­że­nie wnio­sków do syn­dy­ka jest tyl­ko 30 dni. Termin bie­gnie od daty publi­ka­cji obwiesz­cze­nia o upa­dło­ści spół­ki. W tym przy­pad­ku klien­ci E2 Energia mają czas do 6 kwiet­nia 2021 r. – podał URE.

Sprzedaż rezerwowa

Co z naszym prą­dem i gazem? Kiedy spół­ka ban­kru­tu­je, nie musi­my oba­wiać się o to, że prąd czy gaz prze­sta­ną pły­nąć. Automatycznie uru­cha­mia się sprze­daż rezer­wo­wa. To jed­nak ozna­cza już inne­go dostaw­cę ener­gii i inne tary­fy. I tu już war­to się oba­wiać o wyso­kość rachunków.

Gdzie wyrzu­cić kar­ton po mleku

Warto więc od razu spraw­dzić, kto został naszym sprze­daw­cą rezer­wo­wym. Mamy to zapi­sa­ne w umo­wie, a jeśli tam nie ma wska­za­ne­go rezer­wo­we­go dostaw­cy, to auto­ma­tycz­nie sta­je się nim urzę­do­wo wska­za­na spół­ka. Przy gazie jest to PGNiG, a przy ener­gii elek­trycz­nej – regio­nal­ny sprze­daw­ca z urzę­du (PGE, Tauron, Enea, Energa, innogy).

Nie ma co cze­kać aż przyj­dzie pierw­szy rachu­nek, lepiej od razu zło­żyć wypo­wie­dze­nie tej umo­wy i wybrać sobie sprze­daw­cę i stan­dar­do­wą umo­wę dostaw energii. 

Można to zrobić:

  • przez poro­zu­mie­nie stron – wte­dy okre­śla­my w poro­zu­mie­niu ter­min roz­wią­za­nia umowy
  • przez zło­że­nie wypo­wie­dze­nia, co może potrwać nawet dwa mie­sią­ce, ponie­waż okres wypo­wie­dze­nia umo­wy wyno­si mie­siąc a liczy się go od ostat­nie­go dnia mie­sią­ca, w któ­rym nastą­pi­ło dorę­cze­nie wypowiedzenia.

Sprzedawca rezer­wo­wy nie może wte­dy doli­czyć dodat­ko­wych kosz­tów z tytu­łu wcze­śniej­sze­go roz­wią­za­nia umowy.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...