- reklama -
Strona głównaKlimatKoniec z emisjami. Przykład, jak...

Koniec z emisjami. Przykład, jak to można zrobić

Producent kosme­ty­ków Estée Lauder Companies ogło­sił, że ​​jego bez­po­śred­nia dzia­łal­ność pro­duk­cyj­na gene­ru­je zero­we emi­sje CO2 net­to. Amerykański kon­cern korzy­sta we wszyst­kich swo­ich oddzia­łach na całym świe­cie w 100 proc. z odna­wial­nej ener­gii elek­trycz­nej. To cel, do któ­re­go zobo­wią­zał się dołą­cza­jąc do ini­cja­ty­wy RE100 – naj­bar­dziej zna­nej ini­cja­ty­wy gru­pu­ją­cej fir­my, któ­re chcą korzy­stać tyl­ko z zie­lo­nej ener­gii. Zerowe emi­sje CO2 z dzia­łal­no­ści bez­po­śred­niej to waż­ny, ale nie ostat­ni etap prze­mian, któ­re­go celem jest cał­ko­wi­ta neu­tral­ność klimatyczna.

Czytaj: Pijesz piwo, googlujesz…

100 proc. OZE – jak to się robi?

Estée Lauder sku­pił się na zmniej­sze­niu swo­je­go ope­ra­cyj­ne­go śla­du węglo­we­go poprzez inwe­sto­wa­nie w odna­wial­ne źró­dła ener­gii (OZE). Na swo­ich grun­tach i na dachach zakła­dów fir­ma zamon­to­wa­ła pane­le sło­necz­ne o łącz­nej mocy ponad 5 MW. Podpisała też dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę wir­tu­al­ne­go zaku­pu ener­gii (VPPA) na 22 mega­wa­ty (MW) z far­my wia­tro­wej Ponderosa w Oklahomie. Ta far­ma pokry­wa ponad poło­wę ener­gii Estée Lauder.

Czytaj:Dwa punk­ty na sto

Tam, gdzie Estée Lauder ma sto­sun­ko­wo mniej­szą dzia­łal­ność i ślad węglo­wy, fir­ma zaku­pi­ła gwa­ran­cje pocho­dze­nia ener­gii, któ­re zapew­nia­ją wspar­cie lokal­nych wytwór­ców OZE. Takie gwa­ran­cje są też dostęp­ne na pol­skim ryn­ku – ich cena wyno­si ok. 1,5 zł za MWh jest nie­wiel­ka w sto­sun­ku do ogól­nej ceny za ener­gię (ok. 240 zł/​MWh).

Ochrona lasów w Ameryce Północnej

Pozostałe emi­sje Estée Lauder rekom­pen­su­je finan­so­wa­niem pro­jek­tu leśne­go. Massachusetts Tri-​City Forestry chro­ni przed nad­mier­ną eks­plo­ata­cją 6500 akrów publicz­nych lasów w Ameryce Północnej. Lasy te są wyłą­czo­ne z inten­syw­ne­go pozy­ski­wa­nia drew­na do celów komer­cyj­nych, co ma gwa­ran­to­wać ich dłu­go­ter­mi­no­we zrów­no­wa­żo­ne zarządzanie.

Kiedy duże fir­my, takie jak The Estée Lauder Companies, sta­wia­ją sobie ambit­ny cel, mogą w szyb­kim tem­pie doko­nać ogrom­nych zmian – Helen Clarkson, dyrek­tor gene­ral­na Climate Group.

Zerowe emisje netto – co to znaczy?

Neutralność dla kli­ma­tu to nowość – zarów­no dla firm, jak i eko­lo­gów czy uczo­nych. Dlatego war­to mieć na to pomysł i wzo­ro­wać się na spraw­dzo­nych roz­wią­za­niach. Zerowe emi­sje net­to nie ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do bez­po­śred­niej dzia­łal­no­ści i zaku­pu ener­gii (zakres 1 i 2), ale tak­że do zakre­su 3 z zaku­pio­nych towa­rów i usług, trans­por­tu i dys­try­bu­cji, podró­ży służ­bo­wych. Tu fir­my mają ogrom­nie dużo do zro­bie­nia, tak­że Estée Lauder, bo 100 proc. OZE i reduk­cja emi­sji CO2 z bez­po­śred­niej pro­duk­cji to nie wszystko.

Amerykański kon­cern dosto­so­wał swo­je nowe zobo­wią­za­nia na 2030 rok ini­cja­ty­wy Science Based Tragets (SBTI) – o 60 proc. zetnie emi­sje z zakre­su 3 i o 50 proc. wszyst­kie gazy cie­plar­nia­ne z zakre­su 1 i 2. Można się w tym pogubić…

Aby dekla­ra­cje firm coś zna­czy­ły, muszą być dosto­so­wa­ne do tego, co radzą ucze­ni. Brakuje odpo­wied­nich stan­dar­dów, któ­re pozwo­lą zmie­rzyć dogłęb­nie i wia­ry­god­nie obiet­ni­ce firm

SBTI powsta­ło w 2015 roku., by pomóc w ogra­ni­cze­niu glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do 1,5 ° C i unik­nię­ciu naj­bar­dziej kata­stro­fal­nych skut­ków zmian kli­ma­tu. To ozna­cza, że emi­sje gazów cie­plar­nia­nych muszą być zmniej­szo­ne o poło­wę do 2030 r. i wynieść zero net­to do 2050 r. W swo­ich poli­ty­kach muszą to uwzględ­niać przed­się­bior­stwa. SBTI zapo­wia­da, że wkrót­ce okre­śli stan­dard, któ­ry będzie wyznacz­ni­kiem wia­ry­god­nych, opar­tych na nauce celów kor­po­ra­cyj­nych, doty­czą­cych zero­wych emi­sji net­to. To znacz­nie uła­twi oce­nę, czy dekla­ra­cje firm to zasło­na dym­na, gra na zwło­kę czy też real­na stra­te­gia rato­wa­nia klimatu.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...