- reklama -
Strona głównaKlimatKoniec z emisjami. Przykład, jak...

Koniec z emisjami. Przykład, jak to można zrobić

Producent kosme­ty­ków Estée Lauder Companies ogło­sił, że ​​jego bez­po­śred­nia dzia­łal­ność pro­duk­cyj­na gene­ru­je zero­we emi­sje CO2 net­to. Amerykański kon­cern korzy­sta we wszyst­kich swo­ich oddzia­łach na całym świe­cie w 100 proc. z odna­wial­nej ener­gii elek­trycz­nej. To cel, do któ­re­go zobo­wią­zał się dołą­cza­jąc do ini­cja­ty­wy RE100 – naj­bar­dziej zna­nej ini­cja­ty­wy gru­pu­ją­cej fir­my, któ­re chcą korzy­stać tyl­ko z zie­lo­nej ener­gii. Zerowe emi­sje CO2 z dzia­łal­no­ści bez­po­śred­niej to waż­ny, ale nie ostat­ni etap prze­mian, któ­re­go celem jest cał­ko­wi­ta neu­tral­ność klimatyczna.

Czytaj: Pijesz piwo, googlujesz…

100 proc. OZE – jak to się robi?

Estée Lauder sku­pił się na zmniej­sze­niu swo­je­go ope­ra­cyj­ne­go śla­du węglo­we­go poprzez inwe­sto­wa­nie w odna­wial­ne źró­dła ener­gii (OZE). Na swo­ich grun­tach i na dachach zakła­dów fir­ma zamon­to­wa­ła pane­le sło­necz­ne o łącz­nej mocy ponad 5 MW. Podpisała też dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę wir­tu­al­ne­go zaku­pu ener­gii (VPPA) na 22 mega­wa­ty (MW) z far­my wia­tro­wej Ponderosa w Oklahomie. Ta far­ma pokry­wa ponad poło­wę ener­gii Estée Lauder.

Czytaj:Dwa punk­ty na sto

Tam, gdzie Estée Lauder ma sto­sun­ko­wo mniej­szą dzia­łal­ność i ślad węglo­wy, fir­ma zaku­pi­ła gwa­ran­cje pocho­dze­nia ener­gii, któ­re zapew­nia­ją wspar­cie lokal­nych wytwór­ców OZE. Takie gwa­ran­cje są też dostęp­ne na pol­skim ryn­ku – ich cena wyno­si ok. 1,5 zł za MWh jest nie­wiel­ka w sto­sun­ku do ogól­nej ceny za ener­gię (ok. 240 zł/​MWh).

Ochrona lasów w Ameryce Północnej

Pozostałe emi­sje Estée Lauder rekom­pen­su­je finan­so­wa­niem pro­jek­tu leśne­go. Massachusetts Tri-​City Forestry chro­ni przed nad­mier­ną eks­plo­ata­cją 6500 akrów publicz­nych lasów w Ameryce Północnej. Lasy te są wyłą­czo­ne z inten­syw­ne­go pozy­ski­wa­nia drew­na do celów komer­cyj­nych, co ma gwa­ran­to­wać ich dłu­go­ter­mi­no­we zrów­no­wa­żo­ne zarządzanie.

Kiedy duże fir­my, takie jak The Estée Lauder Companies, sta­wia­ją sobie ambit­ny cel, mogą w szyb­kim tem­pie doko­nać ogrom­nych zmian – Helen Clarkson, dyrek­tor gene­ral­na Climate Group.

Zerowe emisje netto – co to znaczy?

Neutralność dla kli­ma­tu to nowość – zarów­no dla firm, jak i eko­lo­gów czy uczo­nych. Dlatego war­to mieć na to pomysł i wzo­ro­wać się na spraw­dzo­nych roz­wią­za­niach. Zerowe emi­sje net­to nie ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do bez­po­śred­niej dzia­łal­no­ści i zaku­pu ener­gii (zakres 1 i 2), ale tak­że do zakre­su 3 z zaku­pio­nych towa­rów i usług, trans­por­tu i dys­try­bu­cji, podró­ży służ­bo­wych. Tu fir­my mają ogrom­nie dużo do zro­bie­nia, tak­że Estée Lauder, bo 100 proc. OZE i reduk­cja emi­sji CO2 z bez­po­śred­niej pro­duk­cji to nie wszystko.

Amerykański kon­cern dosto­so­wał swo­je nowe zobo­wią­za­nia na 2030 rok ini­cja­ty­wy Science Based Tragets (SBTI) – o 60 proc. zetnie emi­sje z zakre­su 3 i o 50 proc. wszyst­kie gazy cie­plar­nia­ne z zakre­su 1 i 2. Można się w tym pogubić…

Aby dekla­ra­cje firm coś zna­czy­ły, muszą być dosto­so­wa­ne do tego, co radzą ucze­ni. Brakuje odpo­wied­nich stan­dar­dów, któ­re pozwo­lą zmie­rzyć dogłęb­nie i wia­ry­god­nie obiet­ni­ce firm

SBTI powsta­ło w 2015 roku., by pomóc w ogra­ni­cze­niu glo­bal­ne­go ocie­ple­nia do 1,5 ° C i unik­nię­ciu naj­bar­dziej kata­stro­fal­nych skut­ków zmian kli­ma­tu. To ozna­cza, że emi­sje gazów cie­plar­nia­nych muszą być zmniej­szo­ne o poło­wę do 2030 r. i wynieść zero net­to do 2050 r. W swo­ich poli­ty­kach muszą to uwzględ­niać przed­się­bior­stwa. SBTI zapo­wia­da, że wkrót­ce okre­śli stan­dard, któ­ry będzie wyznacz­ni­kiem wia­ry­god­nych, opar­tych na nauce celów kor­po­ra­cyj­nych, doty­czą­cych zero­wych emi­sji net­to. To znacz­nie uła­twi oce­nę, czy dekla­ra­cje firm to zasło­na dym­na, gra na zwło­kę czy też real­na stra­te­gia rato­wa­nia klimatu.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł