- reklama -

Dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła w bankach od połowy 2021 roku

Pierwsze ban­ki chcą wpro­wa­dzić kre­dy­ty anty­smo­go­we z dota­cja­mi z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrze­szo­ne Banki Spółdzielcze, Credit Agricole, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Kredyty mają ruszyć od poło­wy roku. Ich suma będzie cał­kiem spo­ra, bo łącz­nie ban­ki dosta­ną w tym i przy­szłym roku 1,5 mld zł – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dzięki gwa­ran­cjom BGK ban­ki będą mogły zapro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­we, m.in. przez rezy­gna­cję z dodat­ko­wych zabez­pie­czeń. Szczegółów kre­dy­tów anty­smo­go­wych jesz­cze jed­nak nie poda­no. Wiadomo, że dota­cja spły­nie na kon­to ban­ko­we i tak pomniej­szy zacią­gnię­ty kredyt.

Kto dostaje dotacje?

Dotacje z pro­gra­mu Czyste Powietrze dosta­ją tyl­ko te oso­by, któ­re wymie­nia­ją sta­re źró­dło cie­pła na pali­wo sta­łe, tzw. kop­ciu­cha, na ogrze­wa­nie o mniej­szej lub zero­wej emi­sji. Kolejny wymóg to rocz­ne docho­dy do 100 tys. zł. 

Osoby o niskich docho­dach, któ­re dosta­ną zaświad­cze­nie z urzę­du gmi­ny, mają pod­wyż­szo­ny próg dofi­nan­so­wa­nia 60 proc. Standardowe dofi­nan­so­wa­nie to 30 proc. kosztów.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Maksymalna dota­cja do pom­py cie­pła powietrze/​woda wyno­si stan­dar­do­wo 9-13,5 tys. zł, a wyż­sza – 18 tys. zł. Do pom­py grun­to­wej – 20 250 zł, a pod­wyż­szo­na dota­cja – 27 tys. zł. 

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

To nie wszyst­ko. Dotacja do foto­wol­ta­iki wyno­si 5 tys. zł i pokry­wa mak­sy­mal­nie poło­wę kosz­tów insta­la­cji. Tu zasa­dy są podob­ne, jak w przy­pad­ku zakoń­czo­ne­go w ubie­głym roku Mojego Prądu. Dofinansowywane są tyl­ko mikro­in­sta­la­cje o mocy 2-​10 kW. 

Z roz­mów ze Związkiem Banków Polskich wyni­ka, że kolej­ne ban­ki komer­cyj­ne roz­wa­ża­ją kre­dy­ty anty­smo­go­we w tym roku.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł