- reklama -

Dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła w bankach od połowy 2021 roku

Pierwsze ban­ki chcą wpro­wa­dzić kre­dy­ty anty­smo­go­we z dota­cja­mi z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrze­szo­ne Banki Spółdzielcze, Credit Agricole, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Kredyty mają ruszyć od poło­wy roku. Ich suma będzie cał­kiem spo­ra, bo łącz­nie ban­ki dosta­ną w tym i przy­szłym roku 1,5 mld zł – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dzięki gwa­ran­cjom BGK ban­ki będą mogły zapro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­we, m.in. przez rezy­gna­cję z dodat­ko­wych zabez­pie­czeń. Szczegółów kre­dy­tów anty­smo­go­wych jesz­cze jed­nak nie poda­no. Wiadomo, że dota­cja spły­nie na kon­to ban­ko­we i tak pomniej­szy zacią­gnię­ty kredyt.

Kto dostaje dotacje?

Dotacje z pro­gra­mu Czyste Powietrze dosta­ją tyl­ko te oso­by, któ­re wymie­nia­ją sta­re źró­dło cie­pła na pali­wo sta­łe, tzw. kop­ciu­cha, na ogrze­wa­nie o mniej­szej lub zero­wej emi­sji. Kolejny wymóg to rocz­ne docho­dy do 100 tys. zł. 

Osoby o niskich docho­dach, któ­re dosta­ną zaświad­cze­nie z urzę­du gmi­ny, mają pod­wyż­szo­ny próg dofi­nan­so­wa­nia 60 proc. Standardowe dofi­nan­so­wa­nie to 30 proc. kosztów.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Maksymalna dota­cja do pom­py cie­pła powietrze/​woda wyno­si stan­dar­do­wo 9–13,5 tys. zł, a wyż­sza – 18 tys. zł. Do pom­py grun­to­wej – 20 250 zł, a pod­wyż­szo­na dota­cja – 27 tys. zł. 

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

To nie wszyst­ko. Dotacja do foto­wol­ta­iki wyno­si 5 tys. zł i pokry­wa mak­sy­mal­nie poło­wę kosz­tów insta­la­cji. Tu zasa­dy są podob­ne, jak w przy­pad­ku zakoń­czo­ne­go w ubie­głym roku Mojego Prądu. Dofinansowywane są tyl­ko mikro­in­sta­la­cje o mocy 2–10 kW. 

Z roz­mów ze Związkiem Banków Polskich wyni­ka, że kolej­ne ban­ki komer­cyj­ne roz­wa­ża­ją kre­dy­ty anty­smo­go­we w tym roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...