- reklama -

Dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła w bankach od połowy 2021 roku

Pierwsze ban­ki chcą wpro­wa­dzić kre­dy­ty anty­smo­go­we z dota­cja­mi z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrze­szo­ne Banki Spółdzielcze, Credit Agricole, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Kredyty mają ruszyć od poło­wy roku. Ich suma będzie cał­kiem spo­ra, bo łącz­nie ban­ki dosta­ną w tym i przy­szłym roku 1,5 mld zł – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dzięki gwa­ran­cjom BGK ban­ki będą mogły zapro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­we, m.in. przez rezy­gna­cję z dodat­ko­wych zabez­pie­czeń. Szczegółów kre­dy­tów anty­smo­go­wych jesz­cze jed­nak nie poda­no. Wiadomo, że dota­cja spły­nie na kon­to ban­ko­we i tak pomniej­szy zacią­gnię­ty kredyt.

Kto dostaje dotacje?

Dotacje z pro­gra­mu Czyste Powietrze dosta­ją tyl­ko te oso­by, któ­re wymie­nia­ją sta­re źró­dło cie­pła na pali­wo sta­łe, tzw. kop­ciu­cha, na ogrze­wa­nie o mniej­szej lub zero­wej emi­sji. Kolejny wymóg to rocz­ne docho­dy do 100 tys. zł. 

Osoby o niskich docho­dach, któ­re dosta­ną zaświad­cze­nie z urzę­du gmi­ny, mają pod­wyż­szo­ny próg dofi­nan­so­wa­nia 60 proc. Standardowe dofi­nan­so­wa­nie to 30 proc. kosztów.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Maksymalna dota­cja do pom­py cie­pła powietrze/​woda wyno­si stan­dar­do­wo 9–13,5 tys. zł, a wyż­sza – 18 tys. zł. Do pom­py grun­to­wej – 20 250 zł, a pod­wyż­szo­na dota­cja – 27 tys. zł. 

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

To nie wszyst­ko. Dotacja do foto­wol­ta­iki wyno­si 5 tys. zł i pokry­wa mak­sy­mal­nie poło­wę kosz­tów insta­la­cji. Tu zasa­dy są podob­ne, jak w przy­pad­ku zakoń­czo­ne­go w ubie­głym roku Mojego Prądu. Dofinansowywane są tyl­ko mikro­in­sta­la­cje o mocy 2–10 kW. 

Z roz­mów ze Związkiem Banków Polskich wyni­ka, że kolej­ne ban­ki komer­cyj­ne roz­wa­ża­ją kre­dy­ty anty­smo­go­we w tym roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Nad morzem

Nad morzem jest...
A jeszcze lepsze jest to...