- reklama -

Dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła w bankach od połowy 2021 roku

Pierwsze ban­ki chcą wpro­wa­dzić kre­dy­ty anty­smo­go­we z dota­cja­mi z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrze­szo­ne Banki Spółdzielcze, Credit Agricole, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Kredyty mają ruszyć od poło­wy roku. Ich suma będzie cał­kiem spo­ra, bo łącz­nie ban­ki dosta­ną w tym i przy­szłym roku 1,5 mld zł – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dzięki gwa­ran­cjom BGK ban­ki będą mogły zapro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­we, m.in. przez rezy­gna­cję z dodat­ko­wych zabez­pie­czeń. Szczegółów kre­dy­tów anty­smo­go­wych jesz­cze jed­nak nie poda­no. Wiadomo, że dota­cja spły­nie na kon­to ban­ko­we i tak pomniej­szy zacią­gnię­ty kredyt.

Kto dostaje dotacje?

Dotacje z pro­gra­mu Czyste Powietrze dosta­ją tyl­ko te oso­by, któ­re wymie­nia­ją sta­re źró­dło cie­pła na pali­wo sta­łe, tzw. kop­ciu­cha, na ogrze­wa­nie o mniej­szej lub zero­wej emi­sji. Kolejny wymóg to rocz­ne docho­dy do 100 tys. zł. 

Osoby o niskich docho­dach, któ­re dosta­ną zaświad­cze­nie z urzę­du gmi­ny, mają pod­wyż­szo­ny próg dofi­nan­so­wa­nia 60 proc. Standardowe dofi­nan­so­wa­nie to 30 proc. kosztów.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Maksymalna dota­cja do pom­py cie­pła powietrze/​woda wyno­si stan­dar­do­wo 9–13,5 tys. zł, a wyż­sza – 18 tys. zł. Do pom­py grun­to­wej – 20 250 zł, a pod­wyż­szo­na dota­cja – 27 tys. zł. 

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

To nie wszyst­ko. Dotacja do foto­wol­ta­iki wyno­si 5 tys. zł i pokry­wa mak­sy­mal­nie poło­wę kosz­tów insta­la­cji. Tu zasa­dy są podob­ne, jak w przy­pad­ku zakoń­czo­ne­go w ubie­głym roku Mojego Prądu. Dofinansowywane są tyl­ko mikro­in­sta­la­cje o mocy 2–10 kW. 

Z roz­mów ze Związkiem Banków Polskich wyni­ka, że kolej­ne ban­ki komer­cyj­ne roz­wa­ża­ją kre­dy­ty anty­smo­go­we w tym roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...