- reklama -
Strona głównaEcoLifeZmiana czasu w 2021 roku...

Zmiana czasu w 2021 roku po staremu. Kiedy z tym skończymy?

Od kil­ku lat trwa­ją sta­ra­nia, by zre­zy­gno­wać z prze­sta­wia­nia zegar­ków dwa razy w roku. Zmiana cza­su to ilu­zo­rycz­na oszczęd­ność ener­gii, a powo­du­je za to nie­do­god­no­ści i wpły­wa na zdro­wie miesz­kań­ców. Mimo tej wie­dzy, nie­wie­le się zmie­nia. W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę 28 mar­ca tego roku znów prze­sta­wi­my zegar­ki do przo­du. Będziemy spa­li o godzi­nę kró­cej. Czy to ma sens? 

Skąd się wzięła zmiana czasu?

Zmiana cza­su doko­na­ła się po raz pierw­szy ponad sto lat temu. W trak­cie I woj­ny świa­to­wej Niemcy prze­sta­wi­ły zegar­ki o godzi­nę do przo­du. Ruch ten pozwo­lił na oszczęd­ność węgla do pro­duk­cji prą­du. Pomysł nie był zresz­tą nowy, wcze­śniej już mówio­no o tym w Anglii. Decyzję pierw­sze­go kra­ju szyb­ko powie­lo­no w innych pań­stwach. W latach 70. na sta­łe zmia­na cza­su weszła już na do poli­tyk i dzi­siaj jest sto­so­wa­na w ponad 70 kra­jach na świecie.

Pierwsze ujed­no­li­ce­nie prze­pi­sów doty­czą­cych cza­su let­nie­go na tere­nie Unii Europejskiej mia­ło miej­sce w 1980 roku, kie­dy wpro­wa­dzo­no wspól­ną datę prze­su­nię­cia zega­rów ze wzglę­du na wspól­ny rynek – wcze­śniej daty zmian cza­su nie pokry­wa­ły się.

Polska, podob­nie jak cała Unia Europejska, zmie­nia czas dwa razy w roku – w ostat­nią nie­dzie­lę mar­ca i ostat­nią nie­dzie­lę paź­dzier­ni­ka. Czy w tym roku po raz ostat­ni prze­sta­wi­my zegarki?

Europejczycy mają dość 

W Polsce więc zmia­nę cza­su mie­li­śmy na dłu­go przed wej­ściem do Unii Europejskiej. A od kie­dy jeste­śmy w UE obo­wią­zu­je nas dyrek­ty­wa sprzed 20 lat (2000/​84/​WE). Trzy lata temu posta­no­wio­no tę dyrek­ty­wę zmie­nić. To dla­te­go, że bada­nia opi­nii publicz­nej wyka­za­ły ogrom­ną prze­wa­gę zwo­len­ni­ków rezy­gna­cji z prze­sta­wia­nia zegar­ków. Jako głów­ny powód wska­za­no kwe­stie zdro­wot­ne, a na dru­gim miej­scu – brak oszczęd­no­ści energii. 

Oszczędność ener­gii teraz tak napraw­dę nie wystę­pu­je. Różne bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne w kra­jach euro­pej­skich oce­ni­ły, że zmia­na cza­su na let­ni czy­li wcze­śniej­sze wsta­wa­nie, przy­no­si oszczęd­no­ści mniej niż pół pro­cen­ta ener­gii elek­trycz­nej. Na połu­dniu Europy jest to wię­cej i tam moż­na wymier­nie pod­li­czyć, ile milio­nów euro zaosz­czę­dza­ją miesz­kań­cy, fir­my i admi­ni­stra­cja na rachun­kach za energię. 

Gdzie ta oszczędność energii?

Rzeczywiście, prze­sta­wie­nie zegar­ków wpły­wa na prze­bieg zapo­trze­bo­wa­nia na prąd: zimą skra­ca czas trwa­nia wie­czor­ne­go szczy­tu zuży­cia ener­gii. Tylko że pod­czas zmia­ny wio­sen­nej wyko­nu­je­my ruch wska­zó­wek dokład­nie prze­ciw­ny. A też latem szczyt zapo­trze­bo­wa­nia na prąd nie powo­du­je oświe­tle­nie, tyl­ko chło­dze­nie się w cią­gu dnia klimatyzacją. 

W ska­li roku sama zmia­na cza­su nie ma wpły­wu na istot­ne oszczęd­no­ści w naszych rachun­kach. Różnice pomię­dzy zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej zimą i latem sta­ją się coraz mniejsze.

Jest wola i ochota, brak decyzji

Parlament Europejski dwa lata temu zagło­so­wał za zmia­ną dyrek­ty­wy. Zgodnie z tym pro­jek­tem, ostat­nia zmia­na cza­su mia­ła­by miej­sce w tym roku. Państwa mogły­by zacho­wać czas let­ni, albo – jeśli zde­cy­du­ją się na czas zimo­wy, to prze­sta­wią zega­ry w ostat­nią nie­dzie­lę paź­dzier­ni­ka 2021 roku. Skoro jed­ni wolą let­ni, a inni – zimo­wy. Tyle założenia.

Czytaj wię­cej: Zmniejsz zuży­cie ener­gii. Kilka drob­nych rad

Teraz decy­zja jest po stro­nie Rady Europejskiej, czy­li państw. Tu poja­wia­ją wąt­pli­wo­ści, jak to wpły­nie na gospo­dar­kę, a zwłasz­cza na sek­tor tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ny i elek­tro­nicz­ny. Władze państw uświa­da­mia­ją sobie też, że dobrze by było mieć czas taki, jak sąsie­dzi. Inaczej wpro­wa­dze­nie róż­nych stref cza­so­wych w kra­jach UE może moc­no skom­pli­ko­wać nam życie. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł