- reklama -
Strona głównaCOP26Kiedy Polska zrezygnuje z węgla?

Kiedy Polska zrezygnuje z węgla?

Polska dołą­czy­ła do koali­cji 190 kra­jów i orga­ni­za­cji z nowym zobo­wią­za­niem do stop­nio­we­go wyco­fa­nia ener­ge­ty­ki węglo­wej. Oznacza to zakoń­cze­nie wszel­kie­go wspar­cia dla nowych elek­trow­ni węglo­wych. Węgiel na dłu­go jed­nak pozo­sta­nie w naszym mik­ście ener­ge­tycz­nym, ponie­waż odej­ście od węgla pla­no­wa­ne jest za co naj­mniej 20 lat. 

Polska pod­pi­sa­ła się na kon­fe­ren­cji kli­ma­tycz­nej COP26 w Glasgow pod oświad­cze­niem o przej­ściu z węgla na czy­stą ener­gię “Global Coal to Clean Power Transition Statement”. Prezydencja bry­tyj­ska ogło­si­ła to jako duży suk­ces. Podobnie eko­lo­dzy uzna­li to za prze­łom. W prak­ty­ce oka­zu­je się jed­nak, że nie jest do koń­ca jasne, co to zobo­wią­za­nie ozna­cza dla Polski.

Odejście od węgla w latach 40.

Global Coal to Clean Power Transition Statement pod­pi­sa­ły kra­je roz­wi­nię­te i roz­wi­ja­ją­ce się. W tej gru­pie jest 18 kra­jów, któ­re po raz pierw­szy zobo­wią­za­ły się do stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nia i nie­bu­do­wa­nia lub inwe­sto­wa­nia w nową ener­gię węglo­wą, w tym Polska. To oświad­cze­nie zobo­wią­zu­je do:

  • zakoń­cze­nia wszyst­kich inwe­sty­cji w ener­ge­ty­kę węglo­wą w kra­ju i za granicą
  • szyb­kie zwięk­sza­nia udzia­łu czy­stej energii 
  • stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nie ener­ge­ty­ki węglo­wej w naj­więk­szych gospo­dar­kach w latach 30. latach 40. w pozo­sta­łych kra­jach świata 
  • spra­wie­dli­we­go przej­ścia od ener­ge­ty­ki węglo­wej w spo­sób korzyst­ny dla pra­cow­ni­ków i społeczności.

Ekolodzy oce­nia­ją, że pol­ska dekla­ra­cja może zostać uzna­na za poważ­ną zmia­nę gdy­by plan wyco­fy­wa­nia węgla doty­czył 2030 roku. Natomiast rzecz­nik Ministerstwa Środowiska i Klimatu Aleksander Brzózka zazna­czył na Twitterze, że w przy­pad­ku Polski cho­dzi o lata 40. tego wieku. 

Czytaj tak­że: Los kli­ma­tu zale­ży od G20

OZE zbyt wolno zastępują węgiel

Aby zre­ali­zo­wać poro­zu­mie­nie pary­skie, czy­li ogra­ni­czyć ocie­ple­nie kli­ma­tu do 2 stop­ni Celsjusza, a moż­li­wie 1,5 stop­nia Celsjusza, kra­je roz­wi­nię­te nale­żą­ce do Organizacji Współpracy gospo­dar­czej i Rozwoju (OECD) powin­ny już w naj­bliż­szej deka­dzie odejść od ener­ge­ty­ki węglo­wej. Polska już wcze­śniej dekla­ro­wa­ła wyga­sze­nie ostat­niej kopal­ni w 2049 roku. 

Co wię­cej, aby osią­gnąć cele poro­zu­mie­nia pary­skie­go przej­ście na czy­stą ener­gię na świe­cie musia­ło­by postę­po­wać od 4 do 6 razy szyb­ciej niż obecnie. 

Węgiel jest głów­nym surow­cem kopal­nia­nym przy­czy­nia­ją­cym się do ocie­pla­nia kli­ma­tu. W cią­gu ostat­nich 6 lat licz­ba nowych elek­trow­ni węglo­wych pla­no­wa­nych na całym świe­cie zmniej­szy­ła się o 76 proc. Oznacza anu­lo­wa­nie pla­nów wybu­do­wa­nia 1000 GW nowych elek­trow­ni węglowych.

Finansowanie pod lupą

Ciekawie na COP26 zapo­wia­da się dys­ku­sja o finan­so­wa­niu paliw kopal­nych. Być może tu zosta­nie Instytucje finan­so­we choć same nie spa­la­ją węgla czy ropy, to moc­no wspie­ra­ją te emi­sje. Temat jest coraz bar­dziej nagłaśniany.

Porozumienia kra­jów w ramach grup G7, G20 i OECD w spra­wie zakoń­cze­nia publicz­ne­go mię­dzy­na­ro­do­we­go finan­so­wa­nia węgla mają być “wyraź­nym sygna­łem, że świa­to­wa gospo­dar­ka prze­cho­dzi na odna­wial­ne źró­dła ener­gii”. Mogłoby to zakoń­czyć ponad 40 GW węgla w 20 krajach.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł