- reklama -
Strona głównaCOP26Kiedy Polska zrezygnuje z węgla?

Kiedy Polska zrezygnuje z węgla?

Polska dołą­czy­ła do koali­cji 190 kra­jów i orga­ni­za­cji z nowym zobo­wią­za­niem do stop­nio­we­go wyco­fa­nia ener­ge­ty­ki węglo­wej. Oznacza to zakoń­cze­nie wszel­kie­go wspar­cia dla nowych elek­trow­ni węglo­wych. Węgiel na dłu­go jed­nak pozo­sta­nie w naszym mik­ście ener­ge­tycz­nym, ponie­waż odej­ście od węgla pla­no­wa­ne jest za co naj­mniej 20 lat. 

Polska pod­pi­sa­ła się na kon­fe­ren­cji kli­ma­tycz­nej COP26 w Glasgow pod oświad­cze­niem o przej­ściu z węgla na czy­stą ener­gię „Global Coal to Clean Power Transition Statement“. Prezydencja bry­tyj­ska ogło­si­ła to jako duży suk­ces. Podobnie eko­lo­dzy uzna­li to za prze­łom. W prak­ty­ce oka­zu­je się jed­nak, że nie jest do koń­ca jasne, co to zobo­wią­za­nie ozna­cza dla Polski.

Odejście od węgla w latach 40.

Global Coal to Clean Power Transition Statement pod­pi­sa­ły kra­je roz­wi­nię­te i roz­wi­ja­ją­ce się. W tej gru­pie jest 18 kra­jów, któ­re po raz pierw­szy zobo­wią­za­ły się do stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nia i nie­bu­do­wa­nia lub inwe­sto­wa­nia w nową ener­gię węglo­wą, w tym Polska. To oświad­cze­nie zobo­wią­zu­je do:

  • zakoń­cze­nia wszyst­kich inwe­sty­cji w ener­ge­ty­kę węglo­wą w kra­ju i za granicą
  • szyb­kie zwięk­sza­nia udzia­łu czy­stej energii 
  • stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nie ener­ge­ty­ki węglo­wej w naj­więk­szych gospo­dar­kach w latach 30. latach 40. w pozo­sta­łych kra­jach świata 
  • spra­wie­dli­we­go przej­ścia od ener­ge­ty­ki węglo­wej w spo­sób korzyst­ny dla pra­cow­ni­ków i społeczności.

Ekolodzy oce­nia­ją, że pol­ska dekla­ra­cja może zostać uzna­na za poważ­ną zmia­nę gdy­by plan wyco­fy­wa­nia węgla doty­czył 2030 roku. Natomiast rzecz­nik Ministerstwa Środowiska i Klimatu Aleksander Brzózka zazna­czył na Twitterze, że w przy­pad­ku Polski cho­dzi o lata 40. tego wieku. 

Czytaj tak­że: Los kli­ma­tu zale­ży od G20

OZE zbyt wolno zastępują węgiel

Aby zre­ali­zo­wać poro­zu­mie­nie pary­skie, czy­li ogra­ni­czyć ocie­ple­nie kli­ma­tu do 2 stop­ni Celsjusza, a moż­li­wie 1,5 stop­nia Celsjusza, kra­je roz­wi­nię­te nale­żą­ce do Organizacji Współpracy gospo­dar­czej i Rozwoju (OECD) powin­ny już w naj­bliż­szej deka­dzie odejść od ener­ge­ty­ki węglo­wej. Polska już wcze­śniej dekla­ro­wa­ła wyga­sze­nie ostat­niej kopal­ni w 2049 roku. 

Co wię­cej, aby osią­gnąć cele poro­zu­mie­nia pary­skie­go przej­ście na czy­stą ener­gię na świe­cie musia­ło­by postę­po­wać od 4 do 6 razy szyb­ciej niż obecnie. 

Węgiel jest głów­nym surow­cem kopal­nia­nym przy­czy­nia­ją­cym się do ocie­pla­nia kli­ma­tu. W cią­gu ostat­nich 6 lat licz­ba nowych elek­trow­ni węglo­wych pla­no­wa­nych na całym świe­cie zmniej­szy­ła się o 76 proc. Oznacza anu­lo­wa­nie pla­nów wybu­do­wa­nia 1000 GW nowych elek­trow­ni węglowych.

Finansowanie pod lupą

Ciekawie na COP26 zapo­wia­da się dys­ku­sja o finan­so­wa­niu paliw kopal­nych. Być może tu zosta­nie Instytucje finan­so­we choć same nie spa­la­ją węgla czy ropy, to moc­no wspie­ra­ją te emi­sje. Temat jest coraz bar­dziej nagłaśniany.

Porozumienia kra­jów w ramach grup G7, G20 i OECD w spra­wie zakoń­cze­nia publicz­ne­go mię­dzy­na­ro­do­we­go finan­so­wa­nia węgla mają być „wyraź­nym sygna­łem, że świa­to­wa gospo­dar­ka prze­cho­dzi na odna­wial­ne źró­dła ener­gii“. Mogłoby to zakoń­czyć ponad 40 GW węgla w 20 krajach.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...