- reklama -
Strona głównaPoradnikCeny gazu poszły w górę....

Ceny gazu poszły w górę. Jak skorzystać z niższych taryf?

Gaz ziem­ny moc­no zdro­żał, więc oso­by ogrze­wa­ją­ce miesz­ka­nia i domy tym pali­wem ze stra­chem patrzą na rachun­ki za ogrze­wa­nie. Przypominamy, że gospo­dar­stwa domo­we korzy­sta­ją z taryf regu­lo­wa­nych. Niedawno roz­sze­rzo­no zapi­sy na kolej­ne obiek­ty, któ­re mogą z regu­lo­wa­nych sta­wek sko­rzy­stać, a to spra­wia, że cena gazu dla nich też jest niższa. 

Taryfy za gaz dla gospo­darstw domo­wych usta­la Urząd Regulacji Energetyki. Warto pamię­tać, że każ­dy indy­wi­du­al­ny odbior­ca, a więc gospo­dar­stwo domo­we, zarząd­ca lub wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści, ma moż­li­wość wybo­ru mię­dzy tary­fą regu­lo­wa­ną a staw­ka­mi wol­no­ryn­ko­wy­mi. O ile przed kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym ceny gazu w tary­fie wol­no­ryn­ko­wej mogły być niż­sze, to teraz jest odwrotnie. 

Taryfy z ceną za gaz regulowaną

Zwykle stro­ną umo­wy ze sprze­daw­ca gazu są indy­wi­du­al­ni odbior­cy, któ­rzy mają wła­sne licz­ni­ki. Zdarza się jed­nak, że nie pod­pi­su­ją oni umo­wy, tyl­ko robi to wła­ści­ciel lub zarząd­ca budyn­ku i to ten pod­miot jest stro­ną umo­wy i wybie­ra tary­fę. Co zro­bić, jeśli wybrał tary­fę wol­no­ryn­ko­wą, ale teraz chciał­by obni­żyć ceny gazy i wró­cić do taryf regu­lo­wa­nych? URE wydał w tej spra­wie komu­ni­kat. Taki pod­miot – czy­li zarząd­ca czy wła­ści­ciel budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go – skła­da oświad­cze­nie do sprze­daw­cy gazu. Musi naj­pierw tyl­ko spraw­dzić, czy: 

 • fak­tycz­nym użyt­kow­ni­kiem pali­wa gazo­we­go są gospo­dar­stwa domowe;
 • nie jest zwią­za­ny umo­wą na sprze­daż gazu według sta­wek wol­no­ryn­ko­wych, któ­rej nie może wypowiedzieć. 

Czytaj tak­że: Gotowanie na gazie i szko­dli­we emisje 

Kto jeszcze skorzysta z niższej ceny gazu?

Wysokie ceny, jakie dotknę­ły nie­któ­rych miesz­kań­ców i pla­ców­ki pomo­cy spo­łecz­nej, szpi­ta­le czy szko­ły spra­wi­ły, że przy­ję­to spe­cjal­ną usta­wę o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców paliw gazo­wych. Przewiduje ona, że do koń­ca 2023 roku tary­fy mają zostać zamro­żo­ne tak, by ceny gazu nie zdro­ża­ły wię­cej niż w tym roku. auto­ma­tycz­nie tym roz­wią­za­niem są obję­te gospo­dar­stwa domo­we. Ochrona tary­fo­wa przy­słu­gu­je wszyst­kim miesz­kań­com spół­dziel­ni oraz wspól­not – tak­że w przy­pad­ku, gdy spół­dziel­nia lub wspól­no­ta dotych­czas nie wystą­pi­ła o obję­cie ich taką tary­fą. Ponadto z tego roz­wią­za­nia mogą skorzystać: 

 • inne pod­mio­ty dostar­cza­ją­ce gaz w loka­lach w budyn­kach wie­lo­lo­ka­lo­wych, np. kotłownie
 • przy­chod­nie, szpitale
 • rodzin­ne domy pomo­cy, pla­ców­ki pie­czy zastępczej
 • cen­tra, klu­by inte­gra­cji spo­łecz­nej, warsz­ta­ty tera­pii zajęciowej
 • szko­ły, żłob­ki, uni­wer­sy­te­ty, pla­ców­ki oświatowe
 • kościo­ły i inne związ­ki wyznaniowe
 • domy kul­tu­ry, biblio­tek, archiwa
 • ochot­ni­cze stra­że pożarne
 • orga­ni­za­cje pozarządowe
 • spół­dziel­nie socjalne.

Muszą tyl­ko zło­żyć do sprze­daw­cy gazu odpo­wied­nie oświad­cze­nie, ile pali­wa idzie na cele wymie­nio­ne w usta­wie. Klienci PGNiG mają na to 45 dni od dnia wej­ścia w życie usta­wy, czy­li od 29 stycz­nia 2022 r. 

Co, jeśli gaz ziemny stanieje?

Regulowana tary­fa na sprze­daż paliw gazo­wych to cena mak­sy­mal­na. Sprzedawcy mogą ofe­ro­wać gaz odbior­com koń­co­wym po cenach poni­żej tary­fy, zależ­nie od m.in. bie­żą­cych cen gazu. Warto wie­dzieć, że sprze­daż gazu do odbior­ców koń­co­wych zdo­mi­no­wa­na jest przez pod­mio­ty z gru­py kapi­ta­ło­wej PGNiG. Ich udział w ryn­ku wyno­sił ok. 86 proc. w 2020 r.

Co jeśli w trak­cie 2022 r. ceny gazu spad­ną i przed­się­bior­cy zaczną ofe­ro­wać niż­sze staw­ki? Ustawa gwa­ran­tu­je utrzy­ma­nie cen z 2022 roku, ale to doty­czy mak­sy­mal­ne­go puła­pu, więc jesli ceny gazu spad­ną, to miesz­kań­cy na tym skorzystają.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...