- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiKoniec postarzania sprzętu? Naprawa AGD...

Koniec postarzania sprzętu? Naprawa AGD ma być prosta

Źródło:UOKiK

Naprawa AGD ma być łatwiej­sza dzię­ki prze­pi­som, któ­re zaczę­ły wła­śnie obo­wią­zy­wać. Producenci sprzę­tów AGD i RTV muszą zapew­nić dostęp­ność czę­ści zamien­nych w ser­wi­sach, jesz­cze przez 7–10 lat po zakoń­cze­niu pro­duk­cji mode­lu. Elementy do pro­stych napraw, któ­re może­my bez­piecz­nie wymie­nić samo­dziel­nie, będzie moż­na łatwo i powszech­nie kupić.

Łatwa naprawa AGD

Wykaz czę­ści zamien­nych i pro­ce­du­ra ich zama­wia­nia ma być dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej pro­du­cen­ta, jego przed­sta­wi­cie­la lub impor­te­ra. W przy­pad­ku czę­ści zamien­nych dostęp­nych powszech­nie, na stro­nie inter­ne­to­wej powin­na zna­leźć się tak­że instruk­cja naprawy.

Zepsuta pralka,lodówka, zmy­war­ka. Sprawdź, co możesz zrobić

Części zamien­ne mają być też łatwe do wymia­ny przy pomo­cy ogól­no­do­stęp­nych narzędzi.

Dzięki wpro­wa­dzo­nej regu­la­cji sprzę­ty mają być trwal­sze i łatwiej­sze w napra­wie – Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Dla pralek i pralko-suszarek 

Dostępne w ser­wi­sach przez 10 lat maja być:

bęb­ny

pom­py

wyświe­tla­cze elektroniczne

opro­gra­mo­wa­nie

drzwi

uszczel­ki

dozow­ni­ki

Dla chłodziarek i lodówek 

Dostępne w ser­wi­sach przez 7 lat muszą być:

ter­mo­sta­ty

czuj­ni­ki temperatury

klam­ki

zawia­sy

tace

koszy­ki

A przez 10 lat:

uszczel­ki

Dla zmywarek:

Dostępne przez 7 lat w ser­wi­sach muszą być :

ter­mo­sta­ty

czuj­ni­ki

płyt­ki obwo­du drukowanego

wyświe­tla­cze elektroniczne

wyłącz­ni­ki ciśnieniowe

opro­gra­mo­wa­nie

A przez 10lat:

zawia­sy

uszczel­ki

ramio­na natryskowe

fil­try drenażowe

pół­ki wewnętrzne

wypo­sa­że­nie dodat­ko­we z two­rzyw sztucz­nych, np.koszyki.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Zużytego lub zepsu­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go np. susza­rek do wło­sów czy table­tów nie wol­no wyrzu­cać do zwy­kłe­go kosza na śmie­ci. Można oddać go w skle­pie. Przy zaku­pie nowe­go urzą­dze­nia przed­się­bior­ca musi bez­płat­nie przy­jąć od kon­su­men­ta sta­ry sprzęt takie­go same­go rodza­ju. Przykładowo, jeśli  kupu­jesz w skle­pie nowe żelaz­ko – możesz oddać tam to zuży­te lub zepsu­te, a jeśli zama­wiasz tele­wi­zor z dosta­wą do domu – możesz przy tej oka­zji zgło­sić, że chcesz się pozbyć sta­re­go, a sprze­daw­ca ma obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wać jego odbiór. 

Duże skle­py sprze­da­ją­ce sprzęt AGD (o powierzch­ni co naj­mniej 400 m kw.) muszą przyj­mo­wać wszyst­kie zuży­te urzą­dze­nia, jeśli żaden z ich wymia­rów nie jest więk­szy niż 25 cm.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
1 KOMENTARZ
  1. Te wszyst­kie czę­ści sa dostep­ne. Barierą jest cena. Poza tym tyl­ko ten co zna się na napra­wach wie jakie to sa bzdu­ry. Dozowniki ani bęb­ny sie nie psu­ją . Od 1993 roku mie­li­smy 2 przy­pad­ki uszko­dzen i tyl­ko w pral­kach od góry wkładanych-​pękła sprę­ży­na. Również wyświe­tla­cze sie nie psu­ją. Psuje sie moduł sil­ni­ka zwykle-​wcale nie musi mieć związ­ku z wyświetlaczem…Tak wiec kolej­na ście­ma strasz­li­wa. Zbiorniki są nie­roz­bie­ral­ne, łożysk nie da sie wymie­nić to po co komu wymia­na bebna?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...