- reklama -
Strona głównaEnergiaOd lipca ruszą dotacje do...

Od lipca ruszą dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd

Program Mój Prąd w 2021 roku obej­mie wię­cej inwe­sty­cji niż tyl­ko foto­wol­ta­ikę. Dotacje do pane­li foto­wol­ta­icz­nych w 2021 roku zosta­ną połą­czo­ne z inny­mi ele­men­ta­mi. Co waż­ne doty­czą też inwe­sty­cji zaczę­tych w ubie­głym roku. 

Nabór wnio­sków pla­no­wa­ny jest od 1 lip­ca do 20 grud­nia tego roku – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nie wia­do­mo nadal, jaka będzie wyso­kość dota­cji. Wcześniej było to mak­sy­mal­nie 5 tys. zł. W pro­gra­mie Mój Prąd 3.0 ma to zale­żeć od zakre­su rze­czo­we­go inwestycji. 

Rozpoczęcie nowe­go nabo­ru pla­nu­je­my od 1 lip­ca br. – wice­pre­zes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Na co będzie można wziąć dotacje

Wnioskodawcy, któ­rzy zaku­pi­li insta­la­cję przed ogło­sze­niem nabo­ru – ale po 31 stycz­nia 2020 roku – będą mogli sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia. Dotacje dosta­ną pro­jek­ty zakoń­czo­ne i pod­łą­czo­ne do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Przedział mocy 2-​10 kW w trze­ciej edy­cji pro­gra­mu będzie utrzymany.

Trwają jesz­cze pra­ce nad samym pro­gra­mem i pozio­mem dofi­nan­so­wa­nia. Wiadomo, że poja­wią się dodat­ko­we elementy: 

punk­ty łado­wa­nia (łado­war­ki) do samo­cho­dów elektrycznych

inte­li­gent­ne sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią w domu 

maga­zy­ny ciepła/​chłodu.

Te dodat­ko­we ele­men­ty będą pre­mio­wa­ne, ale nie obowiązkowe. 

Dofinansowanie z „Mojego Prądu” tra­fi do osób fizycz­nych wytwa­rza­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by. Muszą mieć zawar­tą umo­wę kom­plek­so­wą z dostaw­cą ener­gii. Będzie moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej i/​lub dodat­ko­we elementy. 

Dotacje bez podatku

Dotacje z Mojego Prądu nie są opo­dat­ko­wa­ne. Jeśli jed­nak ktoś korzy­sta z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, to powi­nien o otrzy­ma­ną dota­cję pomniej­szyć swo­je kosz­ty do odli­cze­nia w zezna­niu podatkowym.

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

Otrzymaną w 2021 r. dota­cję z pro­gra­mu „Mój Prąd”, w przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go sko­rzy­sta­nia z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, pro­su­ment będzie musiał doli­czyć do pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w kolej­nym roku. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł