- reklama -
Strona głównaEnergiaOd lipca ruszą dotacje do...

Od lipca ruszą dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd

Program Mój Prąd w 2021 roku obej­mie wię­cej inwe­sty­cji niż tyl­ko foto­wol­ta­ikę. Dotacje do pane­li foto­wol­ta­icz­nych w 2021 roku zosta­ną połą­czo­ne z inny­mi ele­men­ta­mi. Co waż­ne doty­czą też inwe­sty­cji zaczę­tych w ubie­głym roku. 

Nabór wnio­sków pla­no­wa­ny jest od 1 lip­ca do 20 grud­nia tego roku – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nie wia­do­mo nadal, jaka będzie wyso­kość dota­cji. Wcześniej było to mak­sy­mal­nie 5 tys. zł. W pro­gra­mie Mój Prąd 3.0 ma to zale­żeć od zakre­su rze­czo­we­go inwestycji. 

Rozpoczęcie nowe­go nabo­ru pla­nu­je­my od 1 lip­ca br. – wice­pre­zes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Na co będzie można wziąć dotacje

Wnioskodawcy, któ­rzy zaku­pi­li insta­la­cję przed ogło­sze­niem nabo­ru – ale po 31 stycz­nia 2020 roku – będą mogli sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia. Dotacje dosta­ną pro­jek­ty zakoń­czo­ne i pod­łą­czo­ne do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Przedział mocy 2–10 kW w trze­ciej edy­cji pro­gra­mu będzie utrzymany.

Trwają jesz­cze pra­ce nad samym pro­gra­mem i pozio­mem dofi­nan­so­wa­nia. Wiadomo, że poja­wią się dodat­ko­we elementy: 

punk­ty łado­wa­nia (łado­war­ki) do samo­cho­dów elektrycznych

inte­li­gent­ne sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią w domu 

maga­zy­ny ciepła/​chłodu.

Te dodat­ko­we ele­men­ty będą pre­mio­wa­ne, ale nie obowiązkowe. 

Dofinansowanie z „Mojego Prądu” tra­fi do osób fizycz­nych wytwa­rza­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by. Muszą mieć zawar­tą umo­wę kom­plek­so­wą z dostaw­cą ener­gii. Będzie moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej i/​lub dodat­ko­we elementy. 

Dotacje bez podatku

Dotacje z Mojego Prądu nie są opo­dat­ko­wa­ne. Jeśli jed­nak ktoś korzy­sta z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, to powi­nien o otrzy­ma­ną dota­cję pomniej­szyć swo­je kosz­ty do odli­cze­nia w zezna­niu podatkowym.

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

Otrzymaną w 2021 r. dota­cję z pro­gra­mu „Mój Prąd”, w przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go sko­rzy­sta­nia z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, pro­su­ment będzie musiał doli­czyć do pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w kolej­nym roku. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...