- reklama -
Strona głównaEnergiaOd lipca ruszą dotacje do...

Od lipca ruszą dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd

Program Mój Prąd w 2021 roku obej­mie wię­cej inwe­sty­cji niż tyl­ko foto­wol­ta­ikę. Dotacje do pane­li foto­wol­ta­icz­nych w 2021 roku zosta­ną połą­czo­ne z inny­mi ele­men­ta­mi. Co waż­ne doty­czą też inwe­sty­cji zaczę­tych w ubie­głym roku. 

Nabór wnio­sków pla­no­wa­ny jest od 1 lip­ca do 20 grud­nia tego roku – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nie wia­do­mo nadal, jaka będzie wyso­kość dota­cji. Wcześniej było to mak­sy­mal­nie 5 tys. zł. W pro­gra­mie Mój Prąd 3.0 ma to zale­żeć od zakre­su rze­czo­we­go inwestycji. 

Rozpoczęcie nowe­go nabo­ru pla­nu­je­my od 1 lip­ca br. – wice­pre­zes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Na co będzie można wziąć dotacje

Wnioskodawcy, któ­rzy zaku­pi­li insta­la­cję przed ogło­sze­niem nabo­ru – ale po 31 stycz­nia 2020 roku – będą mogli sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia. Dotacje dosta­ną pro­jek­ty zakoń­czo­ne i pod­łą­czo­ne do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Przedział mocy 2–10 kW w trze­ciej edy­cji pro­gra­mu będzie utrzymany.

Trwają jesz­cze pra­ce nad samym pro­gra­mem i pozio­mem dofi­nan­so­wa­nia. Wiadomo, że poja­wią się dodat­ko­we elementy: 

punk­ty łado­wa­nia (łado­war­ki) do samo­cho­dów elektrycznych

inte­li­gent­ne sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią w domu 

maga­zy­ny ciepła/​chłodu.

Te dodat­ko­we ele­men­ty będą pre­mio­wa­ne, ale nie obowiązkowe. 

Dofinansowanie z „Mojego Prądu” tra­fi do osób fizycz­nych wytwa­rza­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by. Muszą mieć zawar­tą umo­wę kom­plek­so­wą z dostaw­cą ener­gii. Będzie moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej i/​lub dodat­ko­we elementy. 

Dotacje bez podatku

Dotacje z Mojego Prądu nie są opo­dat­ko­wa­ne. Jeśli jed­nak ktoś korzy­sta z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, to powi­nien o otrzy­ma­ną dota­cję pomniej­szyć swo­je kosz­ty do odli­cze­nia w zezna­niu podatkowym.

Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

Otrzymaną w 2021 r. dota­cję z pro­gra­mu „Mój Prąd”, w przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go sko­rzy­sta­nia z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, pro­su­ment będzie musiał doli­czyć do pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w kolej­nym roku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...