Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

- autopromocja -

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to waż­ne forum dys­ku­sji o naj­now­szych tren­dach eko­no­micz­nych i wyzwa­niach przy­szło­ści. Podczas tego­rocz­nych spo­tkań (24–26 kwiet­nia) jed­nym z głów­nych tema­tów była trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na oraz wpływ, jaki będzie mia­ła na klu­czo­we sek­to­ry gospo­dar­ki. Jednym z nich jest bez wąt­pie­nia trans­port. Dlatego też w gro­nie wystaw­ców poja­wi­li się w Katowicach pro­du­cen­ci pojaz­dów cię­ża­ro­wych: Mercedes-​Benz Trucks, Volvo i Scania, a uczest­ni­cy mie­li oka­zję prze­je­chać się i obej­rzeć elek­trycz­ne wer­sje ich cię­ża­ró­wek w róż­nych zabu­do­wach. W przy­pad­ku eActrosa taka moż­li­wość mia­ła miej­sce po raz pierw­szy w Polsce.

Masa i zasięg elektrycznej ciężarówki

Jechaliśmy elek­trycz­ną cię­ża­rów­ką Mercedesa eActros 300 – róż­ni­ca w porów­na­niu do spa­li­no­we­go auta jest ogrom­na, przede wszyst­kim jest ciche i szyb­kie. Prezentowany model ma czte­ry pakie­ty bate­rii o łącz­nej pojem­no­ści 448 kWh, co prze­kła­da się w opty­mal­nych warun­kach na zasięg ok. 400 km. Samochód elek­trycz­ny jest cięż­szy od spa­li­no­we­go o pra­wie 2 tony, Komisja Europejska popie­ra pro­jekt pod­wyż­sze­nia dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej w samo­cho­dach cię­ża­ro­wych z napę­dem alter­na­tyw­nym o jed­ną tonę, co pozwo­li na zre­kom­pen­so­wa­nie dodat­ko­we­go więk­sze­go cię­ża­ru (oko­ło 1,7 t.) w wyni­ku zasto­so­wa­nia napę­du elek­trycz­ne­go. Dopuszczalna masa cał­ko­wi­ta cię­ża­rów­ki wzro­śnie więc z 25 do 26 t. W ten spo­sób ładow­ność zmniej­szy się jedy­nie o 700 kg w sto­sun­ku do porów­ny­wal­nych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych z napę­dem spalinowym.

Każdy może go mieć…

Sprzedaż elek­trycz­nych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych Mercedesa rusza 1 lip­ca 2023 roku. W ofer­cie Mercedesa znaj­dzie­my trzy auta – eActros, eEconic, Fuso eCanter.

Tym samym moż­na uznać to za moment, w któ­rym spa­li­no­we auta cię­ża­ro­we zaczną mieć kon­ku­ren­cję na naszych drogach.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem