- reklama -
Strona głównaŚwiatPolska: zakończyć Nord Stream i...

Polska: zakończyć Nord Stream i import gazu, węgla i ropy z Rosji

Podczas nad­zwy­czaj­ne­go posie­dze­nia Rady UE ds. ener­gii pol­ska mini­ster kli­ma­tu Anna Moskwa ostrze­gła przed kon­se­kwen­cja­mi woj­ny w Ukrainie. Zaapelowała, by wpro­wa­dzić sank­cje na Rosję, wsz­cząć postę­po­wa­nie prze­ciw­ko Gazpromowi oraz odejść od kupo­wa­nia węglo­wo­do­rów z Rosji.

Musimy być goto­wi na koniecz­ność wspar­cia ukra­iń­skie­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go – mówi­ła pol­ska mini­ster pod­czas posie­dze­nia Rady UE. Spotkanie, któ­re odby­ło się ostat­nie­go dania lute­go, poświe­co­no bez­pie­czeń­stwu ener­ge­tycz­ne­mu w kon­tek­ście agre­sji Rosji na Ukrainę. Rozmowy zdo­mi­no­wa­ła poli­ty­ka klimatyczno-​energetyczna, w tym ceny ener­gii i kwe­stie gazu.

Co dalej z gazociągami Nord Stream?

Poruszono tak­że kwe­stię ukoń­czo­ne­go gazo­cią­gu przez Morze Bałtyckie Nord Stream 2 i Gazpromu. Polska wno­si o jak naj­szyb­sze prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia prze­ciw­ko Gazpromowi, w celu uka­ra­nia spół­ki za nie­ryn­ko­we dzia­ła­nia. W obec­nej sytu­acji powin­ny one zostać pod­ję­te w try­bie pil­nym, bez ocze­ki­wa­nia na kolej­ny raport – brzmi postu­lat Polski. 

Postulujemy by w try­bie natych­mia­sto­wym wpro­wa­dzić sank­cję na Rosję, w tym osta­tecz­nie zakoń­czyć pro­jekt Nord Stream 2 i Nord Stream 1 oraz odejść od kupo­wa­nia węglo­wo­do­rów z Rosji – ropy, gazu i węgla.

Anna Moskwa, mini­ster kli­ma­tu i środowiska.

Import gazu

Postulat Polski wca­le nie ozna­cza rezy­gna­cji z paliw kopal­nych przez UE. Wręcz prze­ciw­nie. W inte­re­sie Polski jest korzy­sta­nie z lokal­nych źró­deł ener­gii, w tym węgla i gazu. Jak pod­kre­śli­ła sze­fo­wa resor­tu kli­ma­tu i śro­do­wi­ska, koniecz­ne jest przy­go­to­wa­nie dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii prze­kie­ro­wa­nia źró­deł gazu wyko­rzy­sty­wa­nych w UE na źró­dła nierosyjskie.

Polska postu­lu­je więc, by natych­miast przy­wró­cić finan­so­wa­nie pro­jek­tów LNG. Umożliwiają one import gazu dro­gą mor­ską, a więc np. z Kataru czy USA. 

W stycz­niu i lutym nastą­pił gwał­tow­ny wzrost przy­wo­zu LNG do Europy, przy czym import LNG wyno­si obec­nie oko­ło 10 mld m3 mie­sięcz­nie, co jest naj­wyż­szym pozio­mem w UE. Natomiast dal­sze zwięk­sza­nie ilo­ści LNG wyma­ga koor­dy­na­cji na szcze­blu UE, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać wyko­rzy­sta­nie infra­struk­tu­ry i zapew­nić, że gaz tra­fi tam, gdzie jest naj­bar­dziej potrzebny.

Skutki wojny dla europejskiej energetyki

Wojna będzie mia­ła głę­bo­kie reper­ku­sje dla unij­ne­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go – pod­kre­śli­ła komi­sarz ds. ener­gii Kadri Simson. Prowadzone są ćwi­cze­nia goto­wo­ści, aby upew­nić się, że UE wytrzy­ma skut­ki poten­cjal­nych przerw w dosta­wach spo­wo­do­wa­nych wojną.

To nasza obec­na oce­na, że ​​UE może bez­piecz­nie prze­trwać tę zimę. W chwi­li obec­nej prze­pły­wy gazu ze Wschodu na Zachód trwa­ją, dosta­wy LNG do UE znacz­nie wzro­sły, a pro­gno­za pogo­dy jest korzystna.

Kadri Simson, komi­sarz ds. ener­gii UE

Zużycie gazu z maga­zy­nów ule­gło spo­wol­nie­niu i zaję­te jest oko­ło 30 proc. pojem­no­ści maga­zy­nów. To mało. Simson oce­ni­ła, że do koń­ca tej zimy UE doj­dzie z wyjąt­ko­wo niskim pozio­mem maga­zy­no­wa­nia gazu. Jeśli obec­ne tren­dy utrzy­ma­ją się, naj­now­sza pro­gno­za prze­cho­wy­wa­nia na kwie­cień wyno­si 18 proc. w porów­na­niu z ponad 30 proc. w poprzed­nich latach.

Więcej energii

Polska przed­sta­wi­ła pro­jekt, by zawie­sić sys­tem han­dlu pra­wa­mi do emi­sji CO2 (ETS – Emissions Trading System). To uwol­ni­ło­by więk­szą pro­duk­cję ener­gii z węgla. Takie zawie­sze­nie obo­wią­zy­wać mia­ło­by do cza­su zakoń­cze­nia kry­zy­su zwią­za­ne­go z woj­ną w Ukrainie.

Czytaj tak­że: Jak kosz­ty CO2 wpły­wa­ją na ceny ener­gii

Musimy być goto­wi na koniecz­ność wspar­cia ukra­iń­skie­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go – stąd potrze­ba funk­cjo­no­wa­nia w Polsce jak naj­więk­szej ilo­ści jed­no­stek, tak żeby móc wspo­ma­gać euro­pej­ski sys­tem ener­ge­tycz­ny. W obec­nej sytu­acji powin­ny to być rów­nież jed­nost­ki węglo­we, jed­nak nie powin­ni­śmy być obcią­ża­ni nad­mier­ny­mi kosz­ta­mi za chęć soli­dar­no­ści i wspar­cia naszych sąsiadów.

Anna Moskwa, mini­ster kli­ma­tu i środowiska

Synchronizacja ukraińskiej sieci

Synchronizacja sie­ci ener­ge­tycz­nej z euro­pej­ską, zamiast z rosyj­ską, to stra­te­gicz­na ini­cja­ty­wa zwięk­sze­nia nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej Ukrainy. Tego same­go dnia, w któ­rym Ukraina pod­ję­ła pierw­szy test do przy­szłej syn­chro­ni­za­cji z UE, Rosja zaata­ko­wa­ła ten kraj. Ukraina posta­no­wi­ła wów­czas nie pod­łą­czać ponow­nie swo­jej sie­ci do Rosji. W rezul­ta­cie pro­si teraz o jak naj­szyb­szą syn­chro­ni­za­cję awa­ryj­ną z sie­cią europejską.

Jest to tech­nicz­nie trud­ne. Ale jako Europa jest to coś, co może­my zro­bić dla naszych part­ne­rów – mówi­ła pod­czas spo­tka­nia komi­sarz ds. ener­gii Kadri Simson.

W kwe­stii przy­łą­cze­nia Ukrainy do euro­pej­skiej sie­ci ener­ge­tycz­nej jest peł­na zgo­da. Ten krok połą­czył­by rów­nież Mołdawię z sie­cią UE.

Przesył gazu na Ukrainę

Dostarczanie gazu na Ukrainę odby­wa się przez prze­sył zwrot­ny z Zachodu na Wschód. Pierwsze takie dosta­wy z Węgier mia­ły miej­sce tej zimy. Zwiększono fizycz­ną prze­pu­sto­wość prze­pły­wu zwrot­ne­go mię­dzy Słowacją a Ukrainą i trwa­ją dys­ku­sje na temat prze­dłu­że­nia tego na kolej­ne sezo­ny grzewcze.

Ukraina rów­nież potrze­bu­je ole­ju napę­do­we­go, ben­zy­ny, pali­wo do sil­ni­ków odrzu­to­wych i gene­ra­to­rów. Już zapla­no­wa­no kon­kret­ne dosta­wy z Polski, Litwy i Czech, a wie­le innych państw człon­kow­skich zade­kla­ro­wa­ło swo­ją pomoc.

Robimy i nadal będzie­my robić wszyst­ko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie w jej wal­ce ze śmier­tel­ną agresją.

Kadri Simson, komi­sarz ds. ener­gii UE

Sankcje nałożone na Rosję

Komisarz ds.energii powie­dzia­ła, że ryzy­ko pozo­sta­je. W następ­stwie środ­ków pod­ję­tych przez UE i spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wą w celu nało­że­nia sank­cji na Rosję nie moż­na wyklu­czyć, że Rosja podej­mie kro­ki odwe­to­we, któ­re wpły­ną na han­del energią. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł