- reklama -

Agroenergia 2021 r. Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła

Na dru­gą odsło­nę pro­gra­mu Agroenergia trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać. Wreszcie 1 paź­dzier­ni­ka 2021 r. rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii na wsiach. Poprzedni nabór cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród rol­ni­ków. Jak będzie z pro­gra­mem Agroenergia 2021?

Agroenergia 2021 znacz­nie róż­ni się od nabo­ru, któ­ry był pro­wa­dzo­ny w 2019 roku. Przede wszyst­kim, inne są zasa­dy przy­zna­wa­nia wspar­cia w roku 2021. Dofinansowanie do pomp cie­pła przy­słu­gu­je tyl­ko w przy­pad­ku wyko­na­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go. Z kolei dota­cje do foto­wol­ta­iki są wyż­sze, jeśli rol­nik zain­we­stu­je w maga­zyn ener­gii. Na czym dokład­nie pole­ga w roku 2021 Agroenergia?

Dla kogo?

O dofi­nan­so­wa­nie ubie­gać się mogą wła­ści­cie­le lub dzier­żaw­cy nie­ru­cho­mo­ści rol­nych, któ­rych łącz­na powierzch­nia użyt­ków rol­nych wyno­si mię­dzy 1 ha a 300 ha. Dodatkowo, muszą pro­wa­dzić gospo­dar­stwo rol­ne co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku. Chodzi zarów­no o oso­by fizycz­ne jak i prawne. 

Czytaj tak­że: Ostatnia szan­sa na dota­cje w pro­gra­mie Mój Prąd 2021 

Na co można dostać dotacje?

Dofinansowanie w pro­gra­mie Agroenergia 2021 obejmuje: 

  • insta­la­cje foto­wol­ta­icz­nych o mocy więk­szej niż 10 kW oraz nie więk­szej niż 50 kW,
  • tur­bi­ny wia­tro­we o mocy powy­żej 10 kW i nie więk­szej niż 50 kW,
  • pom­py cie­pła o mocy więk­szej niż 10 kW i nie więk­szej niż 50 kW, przy czym warun­kiem jest wcze­śniej­szym prze­pro­wa­dze­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry reko­men­du­je wnio­sko­wa­ny zakres przedsięwzięcia,
  • insta­la­cje hybry­do­we, czy­li: foto­wol­ta­ika wraz z pom­pą cie­pła lub elek­trow­nia wia­tro­wa wraz z pom­pą cie­pła, sprzę­żo­ne w jeden układ, przy czym zło­że­nie wnio­sku jest uwa­run­ko­wa­ne wcze­śniej­szym prze­pro­wa­dze­niem audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry reko­men­du­je zasto­so­wa­nie pom­py ciepła,
  • maga­zy­ny ener­gii połą­czo­ne z foto­wol­ta­iką, tur­bi­na­mi wia­tro­wy­mi albo insta­la­cja­mi hybrydowymi. 

Nie przy­słu­gu­je dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­ty pole­ga­ją­ce na zwięk­sze­niu mocy już ist­nie­ją­cej instalacji.

Wysokość dotacji w programie Agroenergia 2021 

Dofinansowanie pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii zale­ży od mocy insta­la­cji, ale nie tyl­ko. Przy mocy do 30 kW dota­cja do foto­wol­ta­iki, pom­py cie­pła i tur­bi­ny wia­tro­wej pokry­wa 20 proc. kosz­tów, ale nie wię­cej niż 15 tys. zł. 

Przy insta­la­cjach 30–50 kW dota­cja do pom­py cie­pła, foto­wol­ta­iki i tur­bi­ny wia­tro­wej jest to tyl­ko na pozio­mie 13 proc. i wyno­si nie wię­cej niż 25 tys. zł.

Dla przed­się­wzięć doty­czą­cych budo­wy insta­la­cji hybry­do­wej prze­wi­du­je się doda­tek 10 tys. zł.

moc insta­la­cji [kW]Dofinansowanie w for­mie dotacji
pro­cen­to­wy udział w kosz­tach kwalifikowanychnie wię­cej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 50do 13%25 000

Na maga­zy­ny ener­gii moż­na dostać zwrot 20 proc. kosz­tów. Warunkiem dota­cji do maga­zy­nów ener­gii jest zin­te­gro­wa­nie go ze źró­dłem ener­gii, któ­re będzie reali­zo­wa­ne rów­no­le­gle w ramach pro­jek­tu. Przy czym koszt kwa­li­fi­ko­wa­ny nie może wyno­sić wię­cej niż 50 proc. kosz­tów źró­dła wytwa­rza­nia energii.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie skła­da się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór potrwa do wyczer­pa­nia puli 50 mln zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
A jeszcze lepsze jest to...