- reklama -

Agroenergia 2021 r. Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła

Na dru­gą odsło­nę pro­gra­mu Agroenergia trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać. Wreszcie 1 paź­dzier­ni­ka 2021 r. rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii na wsiach. Poprzedni nabór cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród rol­ni­ków. Jak będzie z pro­gra­mem Agroenergia 2021?

Agroenergia 2021 znacz­nie róż­ni się od nabo­ru, któ­ry był pro­wa­dzo­ny w 2019 roku. Przede wszyst­kim, inne są zasa­dy przy­zna­wa­nia wspar­cia w roku 2021. Dofinansowanie do pomp cie­pła przy­słu­gu­je tyl­ko w przy­pad­ku wyko­na­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go. Z kolei dota­cje do foto­wol­ta­iki są wyż­sze, jeśli rol­nik zain­we­stu­je w maga­zyn ener­gii. Na czym dokład­nie pole­ga w roku 2021 Agroenergia?

Dla kogo?

O dofi­nan­so­wa­nie ubie­gać się mogą wła­ści­cie­le lub dzier­żaw­cy nie­ru­cho­mo­ści rol­nych, któ­rych łącz­na powierzch­nia użyt­ków rol­nych wyno­si mię­dzy 1 ha a 300 ha. Dodatkowo, muszą pro­wa­dzić gospo­dar­stwo rol­ne co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku. Chodzi zarów­no o oso­by fizycz­ne jak i prawne. 

Czytaj tak­że: Ostatnia szan­sa na dota­cje w pro­gra­mie Mój Prąd 2021 

Na co można dostać dotacje?

Dofinansowanie w pro­gra­mie Agroenergia 2021 obejmuje: 

  • insta­la­cje foto­wol­ta­icz­nych o mocy więk­szej niż 10 kW oraz nie więk­szej niż 50 kW,
  • tur­bi­ny wia­tro­we o mocy powy­żej 10 kW i nie więk­szej niż 50 kW,
  • pom­py cie­pła o mocy więk­szej niż 10 kW i nie więk­szej niż 50 kW, przy czym warun­kiem jest wcze­śniej­szym prze­pro­wa­dze­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry reko­men­du­je wnio­sko­wa­ny zakres przedsięwzięcia,
  • insta­la­cje hybry­do­we, czy­li: foto­wol­ta­ika wraz z pom­pą cie­pła lub elek­trow­nia wia­tro­wa wraz z pom­pą cie­pła, sprzę­żo­ne w jeden układ, przy czym zło­że­nie wnio­sku jest uwa­run­ko­wa­ne wcze­śniej­szym prze­pro­wa­dze­niem audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry reko­men­du­je zasto­so­wa­nie pom­py ciepła,
  • maga­zy­ny ener­gii połą­czo­ne z foto­wol­ta­iką, tur­bi­na­mi wia­tro­wy­mi albo insta­la­cja­mi hybrydowymi. 

Nie przy­słu­gu­je dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­ty pole­ga­ją­ce na zwięk­sze­niu mocy już ist­nie­ją­cej instalacji.

Wysokość dotacji w programie Agroenergia 2021 

Dofinansowanie pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i maga­zy­nów ener­gii zale­ży od mocy insta­la­cji, ale nie tyl­ko. Przy mocy do 30 kW dota­cja do foto­wol­ta­iki, pom­py cie­pła i tur­bi­ny wia­tro­wej pokry­wa 20 proc. kosz­tów, ale nie wię­cej niż 15 tys. zł. 

Przy insta­la­cjach 30–50 kW dota­cja do pom­py cie­pła, foto­wol­ta­iki i tur­bi­ny wia­tro­wej jest to tyl­ko na pozio­mie 13 proc. i wyno­si nie wię­cej niż 25 tys. zł.

Dla przed­się­wzięć doty­czą­cych budo­wy insta­la­cji hybry­do­wej prze­wi­du­je się doda­tek 10 tys. zł.

moc insta­la­cji [kW]Dofinansowanie w for­mie dotacji
pro­cen­to­wy udział w kosz­tach kwalifikowanychnie wię­cej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 50do 13%25 000

Na maga­zy­ny ener­gii moż­na dostać zwrot 20 proc. kosz­tów. Warunkiem dota­cji do maga­zy­nów ener­gii jest zin­te­gro­wa­nie go ze źró­dłem ener­gii, któ­re będzie reali­zo­wa­ne rów­no­le­gle w ramach pro­jek­tu. Przy czym koszt kwa­li­fi­ko­wa­ny nie może wyno­sić wię­cej niż 50 proc. kosz­tów źró­dła wytwa­rza­nia energii.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o dofi­nan­so­wa­nie skła­da się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór potrwa do wyczer­pa­nia puli 50 mln zł. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...