- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneJak przeprowadzić termoizolację domu z...

Jak przeprowadzić termoizolację domu z dofinansowaniem

Termoizolacja domu jest naj­prost­szym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii. Co wię­cej, na takie inwe­sty­cje dosta­nie­my dofi­nan­so­wa­nie. Poniesione wydat­ki moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, do cze­go upraw­nia ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na. Przekonało się o tym już wie­lu Polaków. 

Taryfy za gaz poszły w tym roku o jed­ną czwar­tą w górę. Drożeje tak­że węgiel, któ­ry jest wyko­rzy­sty­wa­ny nie­mal w poło­wie pol­skich domów do ogrze­wa­nia. To skła­nia do spraw­dze­nia, któ­rę­dy ucie­ka z domu cie­pło. Najwięcej prze­pusz­cza­ją go ścia­ny, potem wen­ty­la­cja i dach, na czwar­tym miej­scu są okna. 

Wybudowane deka­dy temu budyn­ki potrze­bu­ją ocie­ple­nia. Najprostszy spo­sób to wymia­na okien i drzwi – nie dość, że dom wyglą­da lepiej, to w środ­ku jest ciszej i cie­plej. Termoizolacja, by przy­nio­sła dobry efekt, powin­na objąć też ocie­ple­nie stro­pów. Na to wszyst­ko moż­na dostać dota­cje. Co wię­cej, dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­izo­la­cji moż­na łączyć z ulgą ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną w zezna­niu podatkowym.

Termoizolacja z dotacją do 10 tys. zł

Z pro­gra­mu Czyste Powietrze dofi­nan­so­wa­nie jest przy­zna­wa­ne na wymia­nę sta­rych pie­ców węglo­wych i na ocie­pla­nie domu. Co waż­ne, nie trze­ba robić naraz tych przed­się­wzięć. Jeśli w domu jest źró­dło cie­pła speł­nia­ją­ce wymo­gi pro­gra­mu, to nadal przy­słu­gu­je na inne inwe­sty­cje dofi­nan­so­wa­nie. Termoizolacja z dota­cją obejmuje:

 • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem cie­pła – 5 tys. zł
 • ocie­ple­nie prze­gród budow­la­nych – 45 zł/​m2
 • okna – 210 zł/​m2
 • drzwi zewnętrz­ne – 600 zł/​m2
 • drzwi/​bramy gara­żo­we – 600 zł/​m2
 • doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą – mak­sy­mal­nie 600 zł i pod warun­kiem, że posłu­żą one do reali­za­cji inwestycji.
 • eks­per­ty­zy o gniaz­do­wa­niu pta­ków i nie­to­pe­rzy – 150 zł. 

Liczą się kosz­ty zaku­pu, mon­ta­żu a tak­że demon­ta­żu np. sta­rych drzwi gara­żo­wych. Audyt ener­ge­tycz­ny nie jest koniecz­ny, ale jeśli ktoś go wyko­na to dosta­je 100 proc. zwro­tu kosz­tów do 1 tys. zł.

Cała kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia do ter­mo­izo­la­cji wyno­si mak­sy­mal­nie 10 tys. zł, przy czym stan­dar­do­wy poziom dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Czyste Powietrze wyno­si 30 proc. Takiej wiel­ko­ści dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je oso­bom, któ­rych rocz­ny dochód nie prze­kra­cza 100 tys. zł. Warto pod­kre­ślić, że liczy się to na jed­ną oso­bę. Może więc się oka­zać, że jeśli w mał­żeń­stwie jeden współmałżonek-​współwłaściciel domu prze­kra­cza ten próg, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, by o dota­cję zawnio­sko­wał dru­gi współ­wła­ści­ciel z mniej­szym dochodem. 

Dofinansowanie termomodernizacji do 15 tys. zł

Przy niż­szych docho­dach moż­na nato­miast dostać wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie. Termoizolacja może zostać prze­pro­wa­dzo­na zarów­no z wymia­ną kop­ciu­cha jak i bez tego. Dotacje są dwa razy wyż­sze i pokry­wa­ją 60 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Oto jak się przedstawiają:

 • wen­ty­la­cja mecha­nicz­na z odzy­skiem cie­pła – 10 tys. zł
 • ocie­ple­nie prze­gród budow­la­nych – 90 zł/​m2
 • okna – 420 zł/​m2
 • drzwi zewnętrzne/​bramy gara­żo­we – 1200 zł/​m2
 • doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa – 1200 zł
 • eks­per­ty­zy – 300 zł

Warunkiem jest posia­da­nie docho­dów na jed­na oso­bę w rodzi­nie nie więk­szych niż:

 • 1564 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o docho­dach wyda­je urząd gminy.

Jak wybrać odpowiednie materiały?

W pro­gra­mie Czyste Powietrze liczy się odpo­wied­ni stan­dard mate­ria­łów. Na przy­kład wen­ty­la­cja mecha­nicz­na z odzy­skiem cie­pła musi speł­niać wyma­ga­nia kla­sy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A na pod­sta­wie kar­ty pro­duk­tu i ety­kie­ty
ener­ge­tycz­nej. Zamiast zasta­na­wiać się, czy wybra­ny mate­riał speł­nia kry­te­ria kwa­li­fi­ku­ją­ce do dota­cji, od razu lepiej wejść na listę zie­lo­nych urzą­dzeń i mate­ria­łów (ZUM). Tu pro­du­cen­ci wpi­su­ją swo­je mate­ria­ły, któ­re prze­cho­dzą wery­fi­ka­cję urzęd­ni­czą. Nie ma wiec wąt­pli­wo­ści, że ktoś je potem we wnio­sku zakwestionuje. 

Co waż­ne: Zakup i mon­taż okien i drzwi dopusz­cza się jedy­nie w przy­pad­ku wymia­ny w pomiesz­cze­niach ogrzewanych.

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 roku Polacy mogą odpi­sy­wać kosz­ty inwe­sty­cji ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych w zezna­niu podat­ko­wym, nie­za­leż­nie od tego czy dosta­li na te inwe­sty­cje dota­cje. Termoizolacja jest tak­że obję­ta tą ulgą. 

Czytaj tak­że: Okna, drzwi, pane­le odpi­szesz w PIT

Zgodnie z listą Ministerstwa Infrastruktury moż­na odpi­sać od podatku:

 • Stolarkę okien­ną i drzwio­wą wraz z sys­te­ma­mi mon­ta­żo­wy­mi, w tym drzwi bal­ko­no­we, bra­my gara­żo­we, powierzch­nie prze­zro­czy­ste nieotwieralne;
 • mate­ria­ły budow­la­ne skła­da­ją­ce się na sys­tem wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej wraz z odzy­skiem cie­pła lub odzy­skiem cie­pła i chłodu;
 • usłu­gi wymia­ny okien i drzwi
 • usłu­gi doty­czą­ce docie­ple­nia prze­gród budow­la­nych lub płyt bal­ko­no­wych lub fundamentów;
 • eks­pe­ty­zy, doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą, audyt energetyczny;
 • mate­ria­ły budow­la­ne wyko­rzy­sty­wa­ne do docie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, płyt bal­ko­no­wych oraz fun­da­men­tów wcho­dzą­ce w skład sys­te­mów docie­pleń lub wyko­rzy­sty­wa­ne do zabez­pie­cze­nia przed zawilgoceniem.

Jak więc widać z tej listy, moż­na część prac wyko­nać same­mu, a i tak uzy­ska się odpis w zezna­niu podat­ko­wym i dofi­nan­so­wa­nie. Termoizolacja powin­na zostać wyko­na­na przed wymia­ną pie­ca – radzą eks­per­ci. Zwykle po jej prze­pro­wa­dze­niu oka­zu­je się, że w domu wystar­cza mniej­sze źró­dło ciepła. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
A jeszcze lepsze jest to...