- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneJak przeprowadzić termoizolację domu z...

Jak przeprowadzić termoizolację domu z dofinansowaniem

Termoizolacja domu jest naj­prost­szym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii. Co wię­cej, na takie inwe­sty­cje dosta­nie­my dofi­nan­so­wa­nie. Poniesione wydat­ki moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, do cze­go upraw­nia ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na. Przekonało się o tym już wie­lu Polaków. 

Taryfy za gaz poszły w tym roku o jed­ną czwar­tą w górę. Drożeje tak­że węgiel, któ­ry jest wyko­rzy­sty­wa­ny nie­mal w poło­wie pol­skich domów do ogrze­wa­nia. To skła­nia do spraw­dze­nia, któ­rę­dy ucie­ka z domu cie­pło. Najwięcej prze­pusz­cza­ją go ścia­ny, potem wen­ty­la­cja i dach, na czwar­tym miej­scu są okna. 

Wybudowane deka­dy temu budyn­ki potrze­bu­ją ocie­ple­nia. Najprostszy spo­sób to wymia­na okien i drzwi – nie dość, że dom wyglą­da lepiej, to w środ­ku jest ciszej i cie­plej. Termoizolacja, by przy­nio­sła dobry efekt, powin­na objąć też ocie­ple­nie stro­pów. Na to wszyst­ko moż­na dostać dota­cje. Co wię­cej, dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­izo­la­cji moż­na łączyć z ulgą ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną w zezna­niu podatkowym.

Termoizolacja z dotacją do 10 tys. zł

Z pro­gra­mu Czyste Powietrze dofi­nan­so­wa­nie jest przy­zna­wa­ne na wymia­nę sta­rych pie­ców węglo­wych i na ocie­pla­nie domu. Co waż­ne, nie trze­ba robić naraz tych przed­się­wzięć. Jeśli w domu jest źró­dło cie­pła speł­nia­ją­ce wymo­gi pro­gra­mu, to nadal przy­słu­gu­je na inne inwe­sty­cje dofi­nan­so­wa­nie. Termoizolacja z dota­cją obejmuje:

 • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem cie­pła – 5 tys. zł
 • ocie­ple­nie prze­gród budow­la­nych – 45 zł/​m2
 • okna – 210 zł/​m2
 • drzwi zewnętrz­ne – 600 zł/​m2
 • drzwi/​bramy gara­żo­we – 600 zł/​m2
 • doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą – mak­sy­mal­nie 600 zł i pod warun­kiem, że posłu­żą one do reali­za­cji inwestycji.
 • eks­per­ty­zy o gniaz­do­wa­niu pta­ków i nie­to­pe­rzy – 150 zł. 

Liczą się kosz­ty zaku­pu, mon­ta­żu a tak­że demon­ta­żu np. sta­rych drzwi gara­żo­wych. Audyt ener­ge­tycz­ny nie jest koniecz­ny, ale jeśli ktoś go wyko­na to dosta­je 100 proc. zwro­tu kosz­tów do 1 tys. zł.

Cała kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia do ter­mo­izo­la­cji wyno­si mak­sy­mal­nie 10 tys. zł, przy czym stan­dar­do­wy poziom dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Czyste Powietrze wyno­si 30 proc. Takiej wiel­ko­ści dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je oso­bom, któ­rych rocz­ny dochód nie prze­kra­cza 100 tys. zł. Warto pod­kre­ślić, że liczy się to na jed­ną oso­bę. Może więc się oka­zać, że jeśli w mał­żeń­stwie jeden współmałżonek-​współwłaściciel domu prze­kra­cza ten próg, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, by o dota­cję zawnio­sko­wał dru­gi współ­wła­ści­ciel z mniej­szym dochodem. 

Dofinansowanie termomodernizacji do 15 tys. zł

Przy niż­szych docho­dach moż­na nato­miast dostać wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie. Termoizolacja może zostać prze­pro­wa­dzo­na zarów­no z wymia­ną kop­ciu­cha jak i bez tego. Dotacje są dwa razy wyż­sze i pokry­wa­ją 60 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Oto jak się przedstawiają:

 • wen­ty­la­cja mecha­nicz­na z odzy­skiem cie­pła – 10 tys. zł
 • ocie­ple­nie prze­gród budow­la­nych – 90 zł/​m2
 • okna – 420 zł/​m2
 • drzwi zewnętrzne/​bramy gara­żo­we – 1200 zł/​m2
 • doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa – 1200 zł
 • eks­per­ty­zy – 300 zł

Warunkiem jest posia­da­nie docho­dów na jed­na oso­bę w rodzi­nie nie więk­szych niż:

 • 1564 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o docho­dach wyda­je urząd gminy.

Jak wybrać odpowiednie materiały?

W pro­gra­mie Czyste Powietrze liczy się odpo­wied­ni stan­dard mate­ria­łów. Na przy­kład wen­ty­la­cja mecha­nicz­na z odzy­skiem cie­pła musi speł­niać wyma­ga­nia kla­sy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A na pod­sta­wie kar­ty pro­duk­tu i ety­kie­ty
ener­ge­tycz­nej. Zamiast zasta­na­wiać się, czy wybra­ny mate­riał speł­nia kry­te­ria kwa­li­fi­ku­ją­ce do dota­cji, od razu lepiej wejść na listę zie­lo­nych urzą­dzeń i mate­ria­łów (ZUM). Tu pro­du­cen­ci wpi­su­ją swo­je mate­ria­ły, któ­re prze­cho­dzą wery­fi­ka­cję urzęd­ni­czą. Nie ma wiec wąt­pli­wo­ści, że ktoś je potem we wnio­sku zakwestionuje. 

Co waż­ne: Zakup i mon­taż okien i drzwi dopusz­cza się jedy­nie w przy­pad­ku wymia­ny w pomiesz­cze­niach ogrzewanych.

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 roku Polacy mogą odpi­sy­wać kosz­ty inwe­sty­cji ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych w zezna­niu podat­ko­wym, nie­za­leż­nie od tego czy dosta­li na te inwe­sty­cje dota­cje. Termoizolacja jest tak­że obję­ta tą ulgą. 

Czytaj tak­że: Okna, drzwi, pane­le odpi­szesz w PIT

Zgodnie z listą Ministerstwa Infrastruktury moż­na odpi­sać od podatku:

 • Stolarkę okien­ną i drzwio­wą wraz z sys­te­ma­mi mon­ta­żo­wy­mi, w tym drzwi bal­ko­no­we, bra­my gara­żo­we, powierzch­nie prze­zro­czy­ste nieotwieralne;
 • mate­ria­ły budow­la­ne skła­da­ją­ce się na sys­tem wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej wraz z odzy­skiem cie­pła lub odzy­skiem cie­pła i chłodu;
 • usłu­gi wymia­ny okien i drzwi
 • usłu­gi doty­czą­ce docie­ple­nia prze­gród budow­la­nych lub płyt bal­ko­no­wych lub fundamentów;
 • eks­pe­ty­zy, doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą, audyt energetyczny;
 • mate­ria­ły budow­la­ne wyko­rzy­sty­wa­ne do docie­ple­nia prze­gród budow­la­nych, płyt bal­ko­no­wych oraz fun­da­men­tów wcho­dzą­ce w skład sys­te­mów docie­pleń lub wyko­rzy­sty­wa­ne do zabez­pie­cze­nia przed zawilgoceniem.

Jak więc widać z tej listy, moż­na część prac wyko­nać same­mu, a i tak uzy­ska się odpis w zezna­niu podat­ko­wym i dofi­nan­so­wa­nie. Termoizolacja powin­na zostać wyko­na­na przed wymia­ną pie­ca – radzą eks­per­ci. Zwykle po jej prze­pro­wa­dze­niu oka­zu­je się, że w domu wystar­cza mniej­sze źró­dło ciepła. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...