- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneDotacje do prywatnych lasów

Dotacje do prywatnych lasów

Rozpocznie się nabór wnio­sków o dota­cje na inwe­sty­cje zwięk­sza­ją­ce odpor­ność eko­sys­te­mów leśnych. Dzięki temu lasy pry­wat­ne moga zwięk­szyć swo­ją war­tość dla śro­do­wi­ska. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata nabór potrwa do 27 czerw­ca 2021 r.

Dofinansowanie skie­ro­wa­ne jest do wła­ści­cie­li lasów pry­wat­nych. Chodzi o prze­kształ­ce­nie nie­ko­rzyst­nej struk­tu­ry drze­wo­sta­nów na drze­wo­stan zbli­żo­ny do natu­ral­ne­go lub drze­wo­stan pół­na­tu­ral­ny. To będzie przy­czy­nia­ło się do zwięk­sza­nia róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej w lasach prywatnych.

Co obejmuje wsparcie?

Dofinansowanie obej­mu­je lasy pry­wat­ne w śred­nim wie­ku 11–60 lat. Przebudowa skła­du gatun­ko­we­go tych lasów może pole­gać na:

  • wpro­wa­dze­niu dru­gie­go pię­tra (staw­ka od 8 137 zł/​ha do 9 249 zł/​ha)
  • zróż­ni­co­wa­niu drze­wo­sta­nu przez wpro­wa­dze­nie pod­szy­tu (staw­ka od 4 610 zł/​ha do 5 210 zł/​ha)
  • dole­sia­niu luk (staw­ka od 12 538 zł/​ha do 14 213 zł/​ha)

Dotacje otrzy­ma­my rów­nież na:

  • zakła­da­nie remiz leśnych, tj. sadze­nie okre­ślo­nych gatun­ków roślin, w tym m.in. krze­wów oraz drze­wek owo­co­wych (staw­ka 848 zł/0,1 ha)
  • zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne w drze­wo­sta­nach 11–20 let­nich, dzię­ki któ­rym pod­no­szo­na będzie ich natu­ral­na odpor­ność na zmia­ny kli­ma­tu (staw­ka od 764 zł/​ha do 917 zł/​ha).

Wnioski o dotacje

Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać

Wnioski będzie moż­na skła­dać w biu­rach powia­to­wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wła­ści­wych ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­bę wnio­sko­daw­cy w ter­mi­nie od 17 maja do 27 czerw­ca 2021 r.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...