- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneDotacje do prywatnych lasów

Dotacje do prywatnych lasów

- reklama -

Rozpocznie się nabór wnio­sków o dota­cje na inwe­sty­cje zwięk­sza­ją­ce odpor­ność eko­sys­te­mów leśnych. Dzięki temu lasy pry­wat­ne moga zwięk­szyć swo­ją war­tość dla śro­do­wi­ska. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata nabór potrwa do 27 czerw­ca 2021 r.

Dofinansowanie skie­ro­wa­ne jest do wła­ści­cie­li lasów pry­wat­nych. Chodzi o prze­kształ­ce­nie nie­ko­rzyst­nej struk­tu­ry drze­wo­sta­nów na drze­wo­stan zbli­żo­ny do natu­ral­ne­go lub drze­wo­stan pół­na­tu­ral­ny. To będzie przy­czy­nia­ło się do zwięk­sza­nia róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej w lasach prywatnych.

Co obejmuje wsparcie?

Dofinansowanie obej­mu­je lasy pry­wat­ne w śred­nim wie­ku 11-​60 lat. Przebudowa skła­du gatun­ko­we­go tych lasów może pole­gać na:

  • wpro­wa­dze­niu dru­gie­go pię­tra (staw­ka od 8 137 zł/​ha do 9 249 zł/​ha)
  • zróż­ni­co­wa­niu drze­wo­sta­nu przez wpro­wa­dze­nie pod­szy­tu (staw­ka od 4 610 zł/​ha do 5 210 zł/​ha)
  • dole­sia­niu luk (staw­ka od 12 538 zł/​ha do 14 213 zł/​ha)

Dotacje otrzy­ma­my rów­nież na:

  • zakła­da­nie remiz leśnych, tj. sadze­nie okre­ślo­nych gatun­ków roślin, w tym m.in. krze­wów oraz drze­wek owo­co­wych (staw­ka 848 zł/0,1 ha)
  • zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne w drze­wo­sta­nach 11-​20 let­nich, dzię­ki któ­rym pod­no­szo­na będzie ich natu­ral­na odpor­ność na zmia­ny kli­ma­tu (staw­ka od 764 zł/​ha do 917 zł/​ha).

Wnioski o dotacje

Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać

Wnioski będzie moż­na skła­dać w biu­rach powia­to­wych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wła­ści­wych ze wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­bę wnio­sko­daw­cy w ter­mi­nie od 17 maja do 27 czerw­ca 2021 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Master Smart Truck

Master Truck -...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
A jeszcze lepsze jest to...