- reklama -
Strona głównaPoradnikOd czego zależy dodatek osłonowy:...

Od czego zależy dodatek osłonowy: piec na pellet, węgiel, pompa ciepła robią różnicę

Dodatek osło­no­wy ma pomóc Polakom w opła­ca­niu rachun­ków mię­dzy inny­mi za ogrze­wa­nie. Na wypła­ty pój­dą pie­nią­dze, jakie budżet uzy­sku­je ze sprze­da­ży praw do emi­sji CO2. Koszty węgla, gazu czy drew­na opa­ło­we­go moc­no poszły w górę. Podobnie wzro­sły tary­fy za prąd, więc ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła też jest już droż­sze. Jak się oka­zu­je, to czy w domu stoi kocioł na węgiel ma wpływ na doda­tek osło­no­wy. Piec na pel­let, pom­pa cie­pła są na przy­kład ina­czej potrak­to­wa­ne niż ogrze­wa­nie węglem.

Kto zło­ży wnio­sek o doda­tek osło­no­wy do 31 stycz­nia, czy­li do ponie­dział­ku, otrzy­ma wypła­tę jesz­cze przed koń­cem mar­ca. Jest o co się sta­rać, bo naj­wyż­sza kwo­ta dopła­ty wyno­si ponad 1,4 tys. zł. Dodatek przy­słu­gu­je raz w roku, ale począt­ko­we wypła­ty będą w dwóch ratach. Kto nie zło­ży teraz wnio­sku, to potem może otrzy­mać pie­nią­dze aż na jesie­ni, ale za to w jed­nej kwo­cie. Warto się zain­te­re­so­wać tema­tem i spraw­dzić, jak i gdzie zło­żyć wniosek. 

Dodatek osłonowy: ile wynosi i od czego zależy

Przede wszyst­kim doda­tek przy­słu­gu­je tyl­ko tym oso­bom, któ­re mają nie­wiel­ki dochód. Liczy się dochód net­to, a więc na rękę i bez ali­men­tów. Limit wyno­si 2100 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym albo 1500 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym. Nie ma się jed­nak co przej­mo­wać prze­kro­cze­niem tego pro­gu, ponie­waż obo­wią­zu­je zasa­da zło­tów­ka za zło­tów­kę. To ozna­cza, że przy prze­kro­cze­niu limi­tów odpo­wied­nia kwo­ta jest odej­mo­wa­na z wypłaty.

W przy­pad­ku osób, któ­re zło­żą wnio­sek do 31 stycz­nia liczy się dochód net­to za 2020 rok. Kto zło­ży wnio­sek po tym ter­mi­nie, do 31 paź­dzier­ni­ka 2022 r. musi wziąć pod uwa­gę już dochód za 2021 rok. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapew­nia, że pod­sta­wo­wym kry­te­rium jest wła­śnie dochód. Jednocześnie doda­je, że wyso­kość wypłat zale­ży od źró­dła ogrze­wa­nia. Ma więc zna­cze­nie, czy ktoś ma ogrze­wa­nie cen­tral­ne, gazo­we, pom­pę cie­pła, kocioł na węgiel czy komi­nek na drew­no albo piec na pel­let. Dodatek osło­no­wy może wzro­snąć pra­wie o 300 zł przy pale­niu w pie­cu węglem. Może to być nawet kop­ciuch.

Podstawowe stawki dopłat 

Kocioł gazo­wy w domu, cen­tral­ne ogrze­wa­nie z sie­ci miej­skiej, kocioł na pel­let, drew­no, pom­pa cie­pła to doda­tek osło­no­wy w pod­sta­wo­wej kwo­cie. Wynosi 400 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. W gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym jest to:

  • 600 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Liczba osób w gospo­dar­stwie domo­wym powin­na być zgod­na ze sta­nem w momen­cie skła­da­nia wniosku.

W piecu jest węgiel czy pellet? Dodatek osłonowy może się różnić

Natomiast oso­by ogrze­wa­ją­ce się węglem dosta­ną wyż­sze stawki: 

  • 500 zł dla gospo­dar­stwa jednoosobowego
  • 750 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Im przy­słu­gu­je wyż­szy doda­tek osło­no­wy. Piec na pel­let nie jest tu wymie­nio­ny, choć jest to tak­że kocioł napa­li­wo sta­łe. Dokładnie w usta­wie zapi­sa­no, że wyż­sze staw­ki przysługują…

…w przy­pad­ku gdy głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia gospo­dar­stwa domo­we­go jest kocioł na pali­wo sta­łe, komi­nek, koza, ogrze­wacz powie­trza, trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia, kuch­nia węglo­wa lub piec kaflo­wy na pali­wo sta­łe, zasi­la­ne węglem lub pali­wa­mi węglopochodnymi…

Ustawa o dodat­ku osłonowym

Co waż­ne, kocioł musi być zgło­szo­ny do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Bez tego, nawet jak ktoś ma piec na węgiel w domu, nie dosta­nie wyż­sze­go dodat­ku osłonowego.

Wyższy dodatek osłonowy tylko z wpisem do centralnego rejestru pieców

To urząd gmi­ny przyj­mu­je od miesz­kań­ców wnio­ski o przy­zna­nie dodat­ku osło­no­we­go. Jeśli ktoś sta­ra się o doda­tek w pod­wyż­szo­nej kwo­cie, urząd ma obo­wią­zek spraw­dzić, czy poda­ne we wnio­sku źró­dło cie­pła zga­dza się z wpi­sem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do któ­re­go urzęd­ni­cy mają dostęp. Wpis moż­na zro­bić pro­sto przez inter­net na stro­nie GUNB, albo zło­żyć dekla­ra­cję pisem­ną w urzę­dzie gminy.

Czytaj tak­że: Dlaczego reje­stra­cja pie­ca jest obowiązkowa?

Jeśli nato­miast piec został zgło­szo­ny, ale jesz­cze nie ma go w bazie CEEB, to i tak nie ma zna­cze­nia, czy ktoś ma ogrze­wa­nie węglo­we, gazo­we, elek­trycz­ne czy piec na pel­let. Dodatek osło­no­wy będzie wów­czas wypła­co­ny w pod­sta­wo­wej kwo­cie. Lepiej więc może pocze­kać na wpis kotła na węgiel do CEEB i dopie­ro wte­dy zło­żyć wnio­sek o doda­tek osło­no­wy. Jest na to czas do 31 paź­dzier­ni­ka. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie będą już rozpatrywane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...