- reklama -
Strona głównaPoradnikOd czego zależy dodatek osłonowy:...

Od czego zależy dodatek osłonowy: piec na pellet, węgiel, pompa ciepła robią różnicę

Dodatek osło­no­wy ma pomóc Polakom w opła­ca­niu rachun­ków mię­dzy inny­mi za ogrze­wa­nie. Na wypła­ty pój­dą pie­nią­dze, jakie budżet uzy­sku­je ze sprze­da­ży praw do emi­sji CO2. Koszty węgla, gazu czy drew­na opa­ło­we­go moc­no poszły w górę. Podobnie wzro­sły tary­fy za prąd, więc ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła też jest już droż­sze. Jak się oka­zu­je, to czy w domu stoi kocioł na węgiel ma wpływ na doda­tek osło­no­wy. Piec na pel­let, pom­pa cie­pła są na przy­kład ina­czej potrak­to­wa­ne niż ogrze­wa­nie węglem.

Kto zło­ży wnio­sek o doda­tek osło­no­wy do 31 stycz­nia, czy­li do ponie­dział­ku, otrzy­ma wypła­tę jesz­cze przed koń­cem mar­ca. Jest o co się sta­rać, bo naj­wyż­sza kwo­ta dopła­ty wyno­si ponad 1,4 tys. zł. Dodatek przy­słu­gu­je raz w roku, ale począt­ko­we wypła­ty będą w dwóch ratach. Kto nie zło­ży teraz wnio­sku, to potem może otrzy­mać pie­nią­dze aż na jesie­ni, ale za to w jed­nej kwo­cie. Warto się zain­te­re­so­wać tema­tem i spraw­dzić, jak i gdzie zło­żyć wniosek. 

Dodatek osłonowy: ile wynosi i od czego zależy

Przede wszyst­kim doda­tek przy­słu­gu­je tyl­ko tym oso­bom, któ­re mają nie­wiel­ki dochód. Liczy się dochód net­to, a więc na rękę i bez ali­men­tów. Limit wyno­si 2100 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym albo 1500 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym. Nie ma się jed­nak co przej­mo­wać prze­kro­cze­niem tego pro­gu, ponie­waż obo­wią­zu­je zasa­da zło­tów­ka za zło­tów­kę. To ozna­cza, że przy prze­kro­cze­niu limi­tów odpo­wied­nia kwo­ta jest odej­mo­wa­na z wypłaty.

W przy­pad­ku osób, któ­re zło­żą wnio­sek do 31 stycz­nia liczy się dochód net­to za 2020 rok. Kto zło­ży wnio­sek po tym ter­mi­nie, do 31 paź­dzier­ni­ka 2022 r. musi wziąć pod uwa­gę już dochód za 2021 rok. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapew­nia, że pod­sta­wo­wym kry­te­rium jest wła­śnie dochód. Jednocześnie doda­je, że wyso­kość wypłat zale­ży od źró­dła ogrze­wa­nia. Ma więc zna­cze­nie, czy ktoś ma ogrze­wa­nie cen­tral­ne, gazo­we, pom­pę cie­pła, kocioł na węgiel czy komi­nek na drew­no albo piec na pel­let. Dodatek osło­no­wy może wzro­snąć pra­wie o 300 zł przy pale­niu w pie­cu węglem. Może to być nawet kop­ciuch.

Podstawowe stawki dopłat 

Kocioł gazo­wy w domu, cen­tral­ne ogrze­wa­nie z sie­ci miej­skiej, kocioł na pel­let, drew­no, pom­pa cie­pła to doda­tek osło­no­wy w pod­sta­wo­wej kwo­cie. Wynosi 400 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. W gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym jest to:

  • 600 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Liczba osób w gospo­dar­stwie domo­wym powin­na być zgod­na ze sta­nem w momen­cie skła­da­nia wniosku.

W piecu jest węgiel czy pellet? Dodatek osłonowy może się różnić

Natomiast oso­by ogrze­wa­ją­ce się węglem dosta­ną wyż­sze stawki: 

  • 500 zł dla gospo­dar­stwa jednoosobowego
  • 750 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospo­dar­stwa domo­we­go skła­da­ją­ce­go się z co naj­mniej 6 osób.

Im przy­słu­gu­je wyż­szy doda­tek osło­no­wy. Piec na pel­let nie jest tu wymie­nio­ny, choć jest to tak­że kocioł napa­li­wo sta­łe. Dokładnie w usta­wie zapi­sa­no, że wyż­sze staw­ki przysługują…

…w przy­pad­ku gdy głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia gospo­dar­stwa domo­we­go jest kocioł na pali­wo sta­łe, komi­nek, koza, ogrze­wacz powie­trza, trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia, kuch­nia węglo­wa lub piec kaflo­wy na pali­wo sta­łe, zasi­la­ne węglem lub pali­wa­mi węglopochodnymi…

Ustawa o dodat­ku osłonowym

Co waż­ne, kocioł musi być zgło­szo­ny do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Bez tego, nawet jak ktoś ma piec na węgiel w domu, nie dosta­nie wyż­sze­go dodat­ku osłonowego.

Wyższy dodatek osłonowy tylko z wpisem do centralnego rejestru pieców

To urząd gmi­ny przyj­mu­je od miesz­kań­ców wnio­ski o przy­zna­nie dodat­ku osło­no­we­go. Jeśli ktoś sta­ra się o doda­tek w pod­wyż­szo­nej kwo­cie, urząd ma obo­wią­zek spraw­dzić, czy poda­ne we wnio­sku źró­dło cie­pła zga­dza się z wpi­sem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do któ­re­go urzęd­ni­cy mają dostęp. Wpis moż­na zro­bić pro­sto przez inter­net na stro­nie GUNB, albo zło­żyć dekla­ra­cję pisem­ną w urzę­dzie gminy.

Czytaj tak­że: Dlaczego reje­stra­cja pie­ca jest obowiązkowa?

Jeśli nato­miast piec został zgło­szo­ny, ale jesz­cze nie ma go w bazie CEEB, to i tak nie ma zna­cze­nia, czy ktoś ma ogrze­wa­nie węglo­we, gazo­we, elek­trycz­ne czy piec na pel­let. Dodatek osło­no­wy będzie wów­czas wypła­co­ny w pod­sta­wo­wej kwo­cie. Lepiej więc może pocze­kać na wpis kotła na węgiel do CEEB i dopie­ro wte­dy zło­żyć wnio­sek o doda­tek osło­no­wy. Jest na to czas do 31 paź­dzier­ni­ka. Wnioski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie nie będą już rozpatrywane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...