- reklama -
Strona głównaPoradnikMasz fotowoltaikę - sprawdź, czy...

Masz fotowoltaikę – sprawdź, czy odliczysz ją od podatku

Wydatki na pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na odli­czyć w zezna­niu podat­ko­wym w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Nie jest to mała kwo­ta, ponie­waż od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odpi­sać do 53 tys. zł. Ulga na foto­wol­ta­ikę obo­wią­zu­je na jed­ne­go podat­ni­ka, czy­li w przy­pad­ku mał­żon­ków – jest to aż 106 tys. zł. Odliczenie foto­wol­ta­iki od podat­ku jest bar­dzo popu­lar­ne, jed­nak nie zawsze moż­na z nie­go skorzystać. 

Wyjaśniamy, jak odli­czyć foto­wol­ta­ikę od podatku.

Na czym polega ulga podatkowa

Z odli­cze­nia mogą sko­rzy­stać podat­ni­cy roz­li­cza­ją­cy się według ska­li podat­ko­wej, według jed­no­li­tej staw­ki 19 proc. i ryczałtowcy. 

Trzeba być wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go. Jeśli ktoś jest najem­cą domu, albo nie ma pra­wa wła­sno­ści do nie­ru­cho­mo­ści – to ulgi na foto­wol­ta­ikę nie dostanie.

Posiadacz loka­lu miesz­kal­ne­go wydzie­lo­ne­go w budyn­ku jed­no­ro­dzin­nym może odli­czyć w PIT wydat­ki na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, w tym na pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nie mogą tego zro­bić miesz­kań­cy blo­ków i kamie­nic czy­li budyn­ków wielorodzinnych.

Zwrot podat­ku za foto­wol­ta­ikę nie przy­słu­gu­je tak­że w przy­pad­ku budyn­ku będą­ce­go w budo­wie. Odliczenie foto­wol­ta­iki od podat­ku doty­czy tyl­ko budyn­ków już wybudowanych.

Miejsce nie ma znaczenia

Również w sytu­acji, gdy pane­le zamon­to­wa­no w innym miej­scu niż na domu, np. na gara­żu, budyn­ku gospo­dar­czym, przy­słu­gu­je za odli­cze­nie foto­wol­ta­iki od podat­ku. Panele sło­necz­ne muszą tyl­ko słu­żyć miesz­kań­com domu – to pod­sta­wo­we kryterium.

W bliź­nia­kach czy sze­re­gow­cach czę­sto jest pro­blem z dostęp­no­ścią dachu, podob­nie nie zawsze moż­li­wa jest insta­la­cja na budyn­kach zabyt­ko­wych. Nie ma to zna­cze­nia. W każ­dym przy­pad­ku pane­le sło­necz­ne umiesz­cza się tam, gdzie są naj­lep­sze warun­ki do pro­duk­cji ener­gii. Potem więc moż­na sko­rzy­stać z ulgi, foto­wol­ta­ika słu­ży bowiem mieszkańcom.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Wiele wydat­ków przy remon­cie domu obej­mie ulga podat­ko­wa. Fotowoltaika ozna­cza tu zarów­no ogni­wo foto­wol­ta­icz­ne wraz z osprzę­tem, jak i kosz­ty montażu.

Liczy się data fak­tu­ry. W zezna­niu podat­ko­wym za 2020 roku odli­czasz kosz­ty ponie­sio­ne wła­śnie w 2020 roku. Musi to być fak­tu­ra VAT. I oczy­wi­ście musi być wysta­wio­na na podat­ni­ka, nie na współ­mał­żon­ka, nie na współ­wła­ści­cie­la domu, gdzie jest foto­wol­ta­ika. Ulga podat­ko­wa wyso­ko­ści 53 tys. zł obo­wią­zu­je na jed­ne­go podatnika. 

Czytaj wię­cej: Rusza sło­necz­ny sezon

Limit nie jest zwią­za­ny z jed­nym przed­się­wzię­ciem czy domem. To zna­czy, że jeśli masz wię­cej domów i w każ­dym z nich robisz inwe­sty­cję, to możesz te wydat­ki połą­czyć. Jest jed­nak waru­nek: łącz­nie nie możesz odpi­sać od pod­sta­wy swo­je­go opo­dat­ko­wa­nia wię­cej niż 53 tys. zł w odnie­sie­niu do wszyst­kich reali­zo­wa­nych przed­się­wzięć termomodernizacyjnych.

A dotacje na panele słoneczne?

Otrzymane dota­cje trze­ba odjąć od ponie­sio­nych kosz­tów. W przy­pad­ku foto­wol­ta­iki wie­le osób dosta­ło dota­cję z pro­gra­mu Mój Prąd (do 5 tys. zł). Odliczeniu pod­le­ga tyl­ko ten wyda­tek, któ­ry nie został pokry­ty dotacją.

Co jeśli dota­cja nie przy­szła, bo wnio­sek jest w trak­cie roz­pa­try­wa­nia? Wtedy odli­cza się całość kosz­tów, a gdy dota­cja przyj­dzie w tym roku to w zezna­niu podat­ko­wym za 2021 rok trze­ba będzie ją doli­czyć do pod­sta­wy opodatkowania.

Nie ma zna­cze­nia, czy inwe­sty­cja była finan­so­wa­na kre­dy­tem czy zapła­co­na w inny spo­sób. Możesz odli­czyć całość ponie­sio­nych wydat­ków, któ­rych wyma­ga­ła foto­wol­ta­ika. Ulga podat­ko­wa przy­słu­gu­je bez wzglę­du na wyso­kość spła­co­ne­go kredytu.

Terminy

Inwestycja musi być wyko­na­na mak­sy­mal­nie w 3 lata. Co jeśli jed­ne­go roku wydasz wię­cej niż wyno­szą docho­dy? Wtedy wydat­ki moż­na odli­czyć w kolej­nych latach. Możesz liczyć zwrot podat­ku za foto­wol­ta­ikę dłu­żej jed­nak niż przez 6 lat. 

Formularz od podatku

Ulgę odli­cza się na for­mu­la­rzu PIT/​O. Sumę wpi­su­je się w czę­ści B – odli­cze­nia od docho­du (przy­cho­du) w wier­szu 6, gdzie są wydat­ki na reali­za­cję przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go. Kwotę prze­no­si się do for­mu­la­rza PIT-37,PIT-36,PIT-36L, PIT-​28 do odli­czeń od dochodów. 

Zapominalscy mogą zło­żyć korek­tę zeznania.

Na temat ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej porad­nik przy­go­to­wa­ła Krajowa Administracja Skarbowa.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...