- reklama -
Strona głównaPoradnikMasz fotowoltaikę - sprawdź, czy...

Masz fotowoltaikę – sprawdź, czy odliczysz ją od podatku

Wydatki na pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na odli­czyć w zezna­niu podat­ko­wym w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Nie jest to mała kwo­ta, ponie­waż od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odpi­sać do 53 tys. zł. Ulga na foto­wol­ta­ikę obo­wią­zu­je na jed­ne­go podat­ni­ka, czy­li w przy­pad­ku mał­żon­ków – jest to aż 106 tys. zł. Odliczenie foto­wol­ta­iki od podat­ku jest bar­dzo popu­lar­ne, jed­nak nie zawsze moż­na z nie­go skorzystać. 

Wyjaśniamy, jak odli­czyć foto­wol­ta­ikę od podatku.

Na czym polega ulga podatkowa

Z odli­cze­nia mogą sko­rzy­stać podat­ni­cy roz­li­cza­ją­cy się według ska­li podat­ko­wej, według jed­no­li­tej staw­ki 19 proc. i ryczałtowcy. 

Trzeba być wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go. Jeśli ktoś jest najem­cą domu, albo nie ma pra­wa wła­sno­ści do nie­ru­cho­mo­ści – to ulgi na foto­wol­ta­ikę nie dostanie.

Posiadacz loka­lu miesz­kal­ne­go wydzie­lo­ne­go w budyn­ku jed­no­ro­dzin­nym może odli­czyć w PIT wydat­ki na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, w tym na pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nie mogą tego zro­bić miesz­kań­cy blo­ków i kamie­nic czy­li budyn­ków wielorodzinnych.

Zwrot podat­ku za foto­wol­ta­ikę nie przy­słu­gu­je tak­że w przy­pad­ku budyn­ku będą­ce­go w budo­wie. Odliczenie foto­wol­ta­iki od podat­ku doty­czy tyl­ko budyn­ków już wybudowanych.

Miejsce nie ma znaczenia

Również w sytu­acji, gdy pane­le zamon­to­wa­no w innym miej­scu niż na domu, np. na gara­żu, budyn­ku gospo­dar­czym, przy­słu­gu­je za odli­cze­nie foto­wol­ta­iki od podat­ku. Panele sło­necz­ne muszą tyl­ko słu­żyć miesz­kań­com domu – to pod­sta­wo­we kryterium.

W bliź­nia­kach czy sze­re­gow­cach czę­sto jest pro­blem z dostęp­no­ścią dachu, podob­nie nie zawsze moż­li­wa jest insta­la­cja na budyn­kach zabyt­ko­wych. Nie ma to zna­cze­nia. W każ­dym przy­pad­ku pane­le sło­necz­ne umiesz­cza się tam, gdzie są naj­lep­sze warun­ki do pro­duk­cji ener­gii. Potem więc moż­na sko­rzy­stać z ulgi, foto­wol­ta­ika słu­ży bowiem mieszkańcom.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Wiele wydat­ków przy remon­cie domu obej­mie ulga podat­ko­wa. Fotowoltaika ozna­cza tu zarów­no ogni­wo foto­wol­ta­icz­ne wraz z osprzę­tem, jak i kosz­ty montażu.

Liczy się data fak­tu­ry. W zezna­niu podat­ko­wym za 2020 roku odli­czasz kosz­ty ponie­sio­ne wła­śnie w 2020 roku. Musi to być fak­tu­ra VAT. I oczy­wi­ście musi być wysta­wio­na na podat­ni­ka, nie na współ­mał­żon­ka, nie na współ­wła­ści­cie­la domu, gdzie jest foto­wol­ta­ika. Ulga podat­ko­wa wyso­ko­ści 53 tys. zł obo­wią­zu­je na jed­ne­go podatnika. 

Czytaj wię­cej: Rusza sło­necz­ny sezon

Limit nie jest zwią­za­ny z jed­nym przed­się­wzię­ciem czy domem. To zna­czy, że jeśli masz wię­cej domów i w każ­dym z nich robisz inwe­sty­cję, to możesz te wydat­ki połą­czyć. Jest jed­nak waru­nek: łącz­nie nie możesz odpi­sać od pod­sta­wy swo­je­go opo­dat­ko­wa­nia wię­cej niż 53 tys. zł w odnie­sie­niu do wszyst­kich reali­zo­wa­nych przed­się­wzięć termomodernizacyjnych.

A dotacje na panele słoneczne?

Otrzymane dota­cje trze­ba odjąć od ponie­sio­nych kosz­tów. W przy­pad­ku foto­wol­ta­iki wie­le osób dosta­ło dota­cję z pro­gra­mu Mój Prąd (do 5 tys. zł). Odliczeniu pod­le­ga tyl­ko ten wyda­tek, któ­ry nie został pokry­ty dotacją.

Co jeśli dota­cja nie przy­szła, bo wnio­sek jest w trak­cie roz­pa­try­wa­nia? Wtedy odli­cza się całość kosz­tów, a gdy dota­cja przyj­dzie w tym roku to w zezna­niu podat­ko­wym za 2021 rok trze­ba będzie ją doli­czyć do pod­sta­wy opodatkowania.

Nie ma zna­cze­nia, czy inwe­sty­cja była finan­so­wa­na kre­dy­tem czy zapła­co­na w inny spo­sób. Możesz odli­czyć całość ponie­sio­nych wydat­ków, któ­rych wyma­ga­ła foto­wol­ta­ika. Ulga podat­ko­wa przy­słu­gu­je bez wzglę­du na wyso­kość spła­co­ne­go kredytu.

Terminy

Inwestycja musi być wyko­na­na mak­sy­mal­nie w 3 lata. Co jeśli jed­ne­go roku wydasz wię­cej niż wyno­szą docho­dy? Wtedy wydat­ki moż­na odli­czyć w kolej­nych latach. Możesz liczyć zwrot podat­ku za foto­wol­ta­ikę dłu­żej jed­nak niż przez 6 lat. 

Formularz od podatku

Ulgę odli­cza się na for­mu­la­rzu PIT/​O. Sumę wpi­su­je się w czę­ści B – odli­cze­nia od docho­du (przy­cho­du) w wier­szu 6, gdzie są wydat­ki na reali­za­cję przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne­go. Kwotę prze­no­si się do for­mu­la­rza PIT-37,PIT-36,PIT-36L, PIT-​28 do odli­czeń od dochodów. 

Zapominalscy mogą zło­żyć korek­tę zeznania.

Na temat ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej porad­nik przy­go­to­wa­ła Krajowa Administracja Skarbowa.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł