- reklama -

Kredyt antysmogowy z dotacją w kolejnym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz na ter­mo­mo­der­ni­za­cję domu. Kredyt udzie­la­ny jest nawet na 12 lat.

To już trze­ci bank, któ­ry daje kre­dy­ty z dofi­nan­so­wa­niem z Programu Czyste Powietrze w 2021 r. Dofinansowanie do pom­py cie­pła wyno­si w tym pro­gra­mie nawet 27 tys. zł, a dota­cje do foto­wol­ta­iki o mocy 2–10 kW wyno­szą 5 tys. zł. 

Kto może skorzystać z dotacji?

Dofinansowanie na wymia­nę źró­deł cie­pła i ter­mo­mo­der­ni­za­cję prze­wi­dzia­no dla wła­ści­cie­li i współ­wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, lub wydzie­lo­nych w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych loka­li miesz­kal­nych z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wie­czy­stą. Warunkiem jest pozby­cie się kop­ciu­cha z domu.

Czytaj tak­że: Jak dostać anty­smo­go­wy kre­dyt z dota­cją w banku

Co waż­ne, by sko­rzy­stać z dota­cji nie moż­na mieć rocz­nych docho­dów wyż­szych niż 100 tys. zł. W przy­pad­ku uzy­ski­wa­nia docho­dów z róż­nych źró­deł, docho­dy sumu­je się. Te oso­by dosta­ją stan­dar­do­we dota­cje do pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki, kotłów gazo­wych i na pel­let, pokry­wa­ją­ce 30 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Na przy­kład w 2021 r. dota­cje do pomp cie­pła wyno­szą 9 tys. zł albo 13,5 tys. zł przy pod­wyż­szo­nej efek­tyw­no­ści pom­py powietrze/​woda. Jeśli cho­dzi o grun­to­we pom­py cie­pła, dofi­nan­so­wa­nie wyno­si 20 250 zł.

Wyższe dofi­nan­so­wa­nie wyso­ko­ści 60 proc. obej­mu­je oso­by o docho­dzie nie wyż­szym niż:

564 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym,
2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

te oso­by dostają 

Na czym polega kredyt antysmogowy 

BNP Paribas udzie­la kre­dy­tu do 100 tys. zł, na mak­sy­mal­nie 12 lat. Rzeczywista rocz­na sto­pa opro­cen­to­wa­nia (RRSO) wyno­si 5,72 proc. 

Dla porów­na­nia Alior Bank udzie­la kre­dy­tu na mak­sy­mal­nie 10 lat, a RRSO wyno­si 7,43 proc. Maksymalna kwo­ta jest taka sama, czy­li 100 tys. zł.

Z kolei BOŚ Bank ofe­ru­je kre­dy­ty do 12 lat, a RRSO wyno­si 6,11 proc. BOŚ pobie­ra pro­wi­zję 2 proc. , nie mniej niż 100 zł. Ma tez opła­tę za pro­wa­dze­nie rachun­ku, jeśli mie­sięcz­nie pły­wy są niż­sze niż tysiąc złotych. 

To bank przyj­mu­je wnio­sek o dota­cję z pro­gra­mu Czyste Powietrze i prze­ka­zu­je ją do odpo­wied­nie­go woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Po pozy­tyw­nej decy­zji WFOŚiGW, dota­cja spły­wa na kon­to ban­ko­we i pomniej­sza kapi­tał do spła­ty. Warto jed­nak pamię­tać, że z inwe­sty­cji bene­fi­cjent nie roz­li­cza się w ban­ku, ale w WFOŚiGW. Na jeden dom moż­na dostać jed­ną dotację. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
A jeszcze lepsze jest to...