- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneMilion oszczędności w firmach. Tauron...

Milion oszczędności w firmach. Tauron wspiera efektywność energetyczną

Prawie milion zło­tych mogły zaosz­czę­dzić na wydat­kach za ener­gię fir­my, któ­re prze­pro­wa­dzi­ły w cią­gu dwóch ostat­nich lat audyt ener­ge­tycz­ny i wdro­ży­ły reko­men­do­wa­ne przez eks­per­tów TAURONA roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną. Firmy ogra­ni­czy­ły w ten spo­sób zuży­cie ener­gii łącze­nie nawet o 300 GWh. To to tyle, ile zuży­wa fir­ma pro­duk­cyj­na w cią­gu roku.

O oszczęd­no­ściach gene­ro­wa­nych dzię­ki audy­tom ener­ge­tycz­nym eks­per­ci TAURONA opo­wie­dzą pod­czas webi­na­rium już 15 mar­ca. Zapisy na biz​nes​.tau​ron​.pl

– Najtańsza ener­gia to ta zaosz­czę­dzo­na, dla­te­go pro­mu­je­my wdra­ża­nie roz­wią­zań z zakre­su efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej nie tyl­ko w gospo­dar­stwach domo­wych, ale rów­nież w biz­ne­sie. Audyt ener­ge­tycz­ny i wpro­wa­dzo­ne w jego wyni­ku roz­wią­za­nia pro­efek­tyw­no­ścio­we potra­fią wyge­ne­ro­wać dla fir­my zna­czą reduk­cję zuży­cia ener­gii. Nawet o 30 pro­cent może obni­żyć rachun­ki za ener­gię fir­ma, któ­ra wdro­ży roz­wią­za­nia opty­ma­li­zu­ją­ce jej zuży­cie – wyja­śnia Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON.

Mniej znaczy więcej

Poprawa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej czę­sto jest koja­rzo­na ze zmniej­sze­niem zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na to poję­cie szer­sze, któ­re ozna­cza sku­tecz­niej­sze zuży­wa­nie ener­gii potrzeb­nej
do prze­pro­wa­dze­nia tego same­go procesu.

Firmy mogą więc osią­gać efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną w róż­ny spo­sób. Mogą na przy­kład ogra­ni­czyć stra­ty ener­gii albo wpro­wa­dzić nowe, lep­sze roz­wią­za­nia, któ­re zmniej­szą zuży­cie ener­gii lub też zwięk­szą efek­tyw­ność dane­go procesu.

Dzięki wzro­sto­wi efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej fir­ma może ogra­ni­czyć zuży­cie ener­gii oraz obni­żyć kosz­ty zwią­za­ne z jej zaku­pem przy tej samej lub więk­szej wydaj­no­ści pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż.  – Rozwiązania oszczęd­no­ścio­we dobie­ra­ne są każ­do­ra­zo­wo indy­wi­du­al­nie dla fir­my. Przykładowo, po prze­pro­wa­dze­niu audy­tu i wdro­że­niu reko­men­do­wa­nych roz­wią­zań, takich jak odzysk cie­pła z insta­la­cji chłod­ni­czej pras, jeden z naszych klien­tów zre­du­ko­wał zuży­cie ener­gii o 700 MWh w cią­gu roku, a inny zmniej­szył zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię o ponad 520 MWh, dzię­ki zasto­so­wa­niu regu­la­cji pręd­ko­ści obro­to­wej pras hydrau­licz­nych – wyli­cza Tomasz Lender.

Po pierwsze audyt

Pierwszym kro­kiem w kie­run­ku efek­tyw­ne­go zuży­cia ener­gii przez każ­dą fir­mę powi­nien być audyt ener­ge­tycz­ny, czy­li prze­gląd i oce­na bie­żą­ce­go zuży­cia ener­gii w firmie.

W jego efek­cie eks­per­ci pro­po­nu­ją roz­wią­za­nia, któ­re mają popra­wić efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną i zna­leźć poten­cjal­ne oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii. Audyt może doty­czyć całe­go przed­się­bior­stwa –  obej­mu­je wte­dy obiek­ty, pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne lub pro­duk­cyj­ne, kon­kret­ne urzą­dze­nia i insta­la­cje; lub też badać tyl­ko jed­no przed­się­wzię­cie, któ­re ma słu­żyć popra­wie efek­tyw­no­ści energetycznej.

Więcej o oszczęd­no­ściach z efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w fir­mach będzie moż­na dowie­dzieć się pod­czas dar­mo­we­go webi­na­rium z eks­per­ta­mi TAURONA już 15 mar­ca o godz. 10.00.  

Zapisy na biz​nes​.tau​ron​.pl

Tarcza i efektywność dla domu

Zainteresowanie efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną wzra­sta rów­nież wśród gospo­darstw domo­wych. Oprócz dobrych nawy­ków domow­ni­ków przy korzy­sta­niu z ener­gii, istot­nym wspar­ciem w zre­du­ko­wa­niu kosz­tów mediów ener­ge­tycz­nych dla domu są na przy­kład roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne typu smart home.  Poprzez  efek­tyw­ne zarzą­dza­nie ogrze­wa­niem czy oświe­tle­niem domu tech­no­lo­gia ta sku­tecz­nie wspie­ra energooszczędność.

Oszczędności dla gospo­darstw domo­wych zapew­nia­ją tak­że ogra­ni­czo­ne ceny prą­du w ramach rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pię­ciu milio­nów klien­tów TAURONA ozna­cza to oszczęd­no­ści na rachun­kach rzę­du oko­ło 2000 zł.

Wszystkie gospo­dar­stwa domo­we, bez koniecz­no­ści skła­da­nia oświad­cze­nia, będą korzy­stać z zamro­żo­nych cen do limi­tu zuży­cia 2000 kWh. Klienci, któ­rzy są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limi­tów 2600 kWh lub 3000 kWh muszą zało­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to czas do koń­ca czerw­ca tego roku. W tej gru­pie znaj­du­ją się m.in. gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych zamiesz­ku­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, klien­ci, któ­rzy posia­da­ją Kartę Dużej Rodziny i rolnicy. 

Najważniejsze infor­ma­cje na temat roz­wią­zań zawar­tych w Tarczy są dostęp­ne dla klien­tów TAURONA na stro­nach tau​ron​.pl/​z​a​m​r​o​z​e​n​i​e​-​p​r​adu oraz tau​ron​.pl/​c​eny

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...