- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiZmniejsz zużycie energii. Kilka drobnych...

Zmniejsz zużycie energii. Kilka drobnych rad

Niedawno obcho­dzo­no Dzień Obniżania Kosztów Energii. Instytucje i fir­my z bran­ży ener­ge­tycz­nej udzie­la­ły rad, co zro­bić, by rachu­nek za ener­gię był mniej­szy. Zużycie ener­gii moż­na łatwo zmniej­szyć, bo bez­po­śred­nio prze­ło­ży się na niż­sze rachun­ki. Kilka rad może zcskoczyć. 

Wyłącz to

Po pierw­sze: wyłą­czaj urzą­dze­nia, któ­rych nie uży­wasz. Brzmi banal­nie, jed­nak ile razy zosta­wia­my włą­czo­ny kom­pu­ter, bo „zaraz wrócimy“? 

Podczas pra­cy przy kom­pu­te­rze na począ­tek zacznij od zmniej­sze­nia jasno­ści ekra­nu. Zrezygnuj z wyga­sza­cza ekra­nu, nawet jeśli jest to ład­ny czy śmiesz­ny obra­zek. A przede wszyst­kim wyłącz go, gdy nie jest uży­wa­ny. Pamiętaj też o wyłą­cze­niu dodat­ko­wych urzą­dzeń, np. dru­kar­ki, głośników…. 

I podob­nie postę­puj z inny­mi sprzętami. 

Odłącz to

W try­bie off czy stand-​by, czy­li wyłą­czo­nym lub goto­wo­ści do włą­cze­nia, zuży­cie ener­gii jest bar­dzo małe. Zgodnie z unij­ny­mi regu­la­cja­mi urzą­dze­nia powin­ny mak­sy­mal­nie pobie­rać wte­dy pół wata. Z kolei te pod­łą­cza­ne do inter­ne­tu w try­bie czu­wa­nia, mają nie­co więk­sze zuży­cie ener­gii. Sieciowe urzą­dze­nia w try­bie goto­wo­ści mogą pobie­rać kil­ka watów. Obejmuje to tele­wi­zo­ry i deko­de­ry sie­cio­we, dru­kar­ki, kon­so­le do gier czy modemy.… 

Nadal nie­któ­re sprzę­ty nie­uży­wa­ne, ale pod­łą­czo­ne do sie­ci, pobie­ra­ją ener­gię. Przykładem niech będzie lap­top. W cza­sach pra­cy zdal­nej i zdal­nej nauki chce­my mieć lap­to­py zawsze pod ręką. Zostawiamy je włą­czo­ne do kon­tak­tu, tak na wszel­ki wypa­dek, i po pro­stu zamy­ka­my kla­pę. W ten spo­sób nasz lap­top zuży­je rocz­nie oko­ło 35 kWh ener­gii, tyl­ko przez samo pod­łą­cze­nie. To 20 zł w rachun­ku za prąd. 

A teraz dodaj­my do tego inne urzą­dze­nia, któ­re są wiecz­nie pod­łą­czo­ne do prą­du. Na przy­kład deko­der, router, tele­wi­zor. I tak po tro­chu rachu­nek rośnie nawet o 100–200 zł. 

Zmniejsz zużycie energii 

Jedna z rad, któ­ra zasko­czy­ła mnie naj­bar­dziej, doty­czy­ła pie­kar­ni­ka. Utrzymywanie go w czy­sto­ści i nie­otwie­ra­nie pod­czas uży­wa­nia zmniej­szy pobór ener­gii. Dbajmy też o to, by uszczel­ki były szczelne. 

Ale i tak naj­waż­niej­sza jest lodów­ka, któ­ra odpo­wia­da nawet za oko­ło 30 proc. rachun­ku za prąd. Ją przede wszyst­kim utrzy­muj­my w czy­sto­ści, bez szro­nu, któ­ry zwięk­sza zuży­cie energii. 

W przy­pad­ku pral­ki – lepiej pocze­kaj, aż się zapeł­ni i nie rób pra­nia na próżno.

Czytaj: Nie prze­sa­dzaj z pra­niem

Bez paniki

Oszczędzać ener­gię trze­ba z gło­wą. Bez sen­su jest cią­głe gasze­nie świa­teł, jeśli masz już ener­go­osz­częd­ne żarów­ki i oświe­tle­nie LED. Podobnie nie wpa­daj w pani­kę, gdy łado­war­ka zosta­ła w gniazd­ku, choć tele­fon już daw­no jest odłą­czo­ny. Praktycznie nie będzie to mia­ło wpły­wu na rachu­nek za prąd. 

Zamiast obse­syj­nie spraw­dzać sprzę­ty, lepiej zasta­no­wić się nad zmia­ną tary­fy albo okre­su roz­li­cze­nia. Można też porów­nać ofer­ty róż­nych sprze­daw­ców i zasta­no­wić się nad tym, czy nie zmie­nić dostaw­cy energii. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
2 KOMENTARZE
  1. W lodów­ce mam nasta­wio­ną auto­ma­tycz­ną tem­pe­ra­tu­rę „Eco”. Jest tak­że usta­wie­nie „Wakacje”.

  2. Można opty­ma­li­zo­wac zuży­cie ener­gii przez lodów­ke. Robi to facho­wiec z pro­fe­sjo­nal­nym mier­ni­kiem. Mój mąz ma taką usłu­ge w ofer­cie. Jest to wyko­ny­wa­ne na czę­ści elek­trycz­nej, bez naru­sza­nia szczel­no­sci ukła­du. Da sie oszczę­dzić ok 20% ener­gii a sama usłu­ga nie kosz­tu­je drogo !

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...