- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiZmniejsz zużycie energii. Kilka drobnych...

Zmniejsz zużycie energii. Kilka drobnych rad

Niedawno obcho­dzo­no Dzień Obniżania Kosztów Energii. Instytucje i fir­my z bran­ży ener­ge­tycz­nej udzie­la­ły rad, co zro­bić, by rachu­nek za ener­gię był mniej­szy. Zużycie ener­gii moż­na łatwo zmniej­szyć, bo bez­po­śred­nio prze­ło­ży się na niż­sze rachun­ki. Kilka rad może zcskoczyć. 

Wyłącz to

Po pierw­sze: wyłą­czaj urzą­dze­nia, któ­rych nie uży­wasz. Brzmi banal­nie, jed­nak ile razy zosta­wia­my włą­czo­ny kom­pu­ter, bo “zaraz wrócimy”? 

Podczas pra­cy przy kom­pu­te­rze na począ­tek zacznij od zmniej­sze­nia jasno­ści ekra­nu. Zrezygnuj z wyga­sza­cza ekra­nu, nawet jeśli jest to ład­ny czy śmiesz­ny obra­zek. A przede wszyst­kim wyłącz go, gdy nie jest uży­wa­ny. Pamiętaj też o wyłą­cze­niu dodat­ko­wych urzą­dzeń, np. dru­kar­ki, głośników…. 

I podob­nie postę­puj z inny­mi sprzętami. 

Odłącz to

W try­bie off czy stand-​by, czy­li wyłą­czo­nym lub goto­wo­ści do włą­cze­nia, zuży­cie ener­gii jest bar­dzo małe. Zgodnie z unij­ny­mi regu­la­cja­mi urzą­dze­nia powin­ny mak­sy­mal­nie pobie­rać wte­dy pół wata. Z kolei te pod­łą­cza­ne do inter­ne­tu w try­bie czu­wa­nia, mają nie­co więk­sze zuży­cie ener­gii. Sieciowe urzą­dze­nia w try­bie goto­wo­ści mogą pobie­rać kil­ka watów. Obejmuje to tele­wi­zo­ry i deko­de­ry sie­cio­we, dru­kar­ki, kon­so­le do gier czy modemy…. 

Nadal nie­któ­re sprzę­ty nie­uży­wa­ne, ale pod­łą­czo­ne do sie­ci, pobie­ra­ją ener­gię. Przykładem niech będzie lap­top. W cza­sach pra­cy zdal­nej i zdal­nej nauki chce­my mieć lap­to­py zawsze pod ręką. Zostawiamy je włą­czo­ne do kon­tak­tu, tak na wszel­ki wypa­dek, i po pro­stu zamy­ka­my kla­pę. W ten spo­sób nasz lap­top zuży­je rocz­nie oko­ło 35 kWh ener­gii, tyl­ko przez samo pod­łą­cze­nie. To 20 zł w rachun­ku za prąd. 

A teraz dodaj­my do tego inne urzą­dze­nia, któ­re są wiecz­nie pod­łą­czo­ne do prą­du. Na przy­kład deko­der, router, tele­wi­zor. I tak po tro­chu rachu­nek rośnie nawet o 100-​200 zł. 

Zmniejsz zużycie energii 

Jedna z rad, któ­ra zasko­czy­ła mnie naj­bar­dziej, doty­czy­ła pie­kar­ni­ka. Utrzymywanie go w czy­sto­ści i nie­otwie­ra­nie pod­czas uży­wa­nia zmniej­szy pobór ener­gii. Dbajmy też o to, by uszczel­ki były szczelne. 

Ale i tak naj­waż­niej­sza jest lodów­ka, któ­ra odpo­wia­da nawet za oko­ło 30 proc. rachun­ku za prąd. Ją przede wszyst­kim utrzy­muj­my w czy­sto­ści, bez szro­nu, któ­ry zwięk­sza zuży­cie energii. 

W przy­pad­ku pral­ki – lepiej pocze­kaj, aż się zapeł­ni i nie rób pra­nia na próżno.

Czytaj: Nie prze­sa­dzaj z pra­niem

Bez paniki

Oszczędzać ener­gię trze­ba z gło­wą. Bez sen­su jest cią­głe gasze­nie świa­teł, jeśli masz już ener­go­osz­częd­ne żarów­ki i oświe­tle­nie LED. Podobnie nie wpa­daj w pani­kę, gdy łado­war­ka zosta­ła w gniazd­ku, choć tele­fon już daw­no jest odłą­czo­ny. Praktycznie nie będzie to mia­ło wpły­wu na rachu­nek za prąd. 

Zamiast obse­syj­nie spraw­dzać sprzę­ty, lepiej zasta­no­wić się nad zmia­ną tary­fy albo okre­su roz­li­cze­nia. Można też porów­nać ofer­ty róż­nych sprze­daw­ców i zasta­no­wić się nad tym, czy nie zmie­nić dostaw­cy energii. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
2 KOMENTARZE
  1. W lodów­ce mam nasta­wio­ną auto­ma­tycz­ną tem­pe­ra­tu­rę „Eco”. Jest tak­że usta­wie­nie „Wakacje”.

  2. Można opty­ma­li­zo­wac zuży­cie ener­gii przez lodów­ke. Robi to facho­wiec z pro­fe­sjo­nal­nym mier­ni­kiem. Mój mąz ma taką usłu­ge w ofer­cie. Jest to wyko­ny­wa­ne na czę­ści elek­trycz­nej, bez naru­sza­nia szczel­no­sci ukła­du. Da sie oszczę­dzić ok 20% ener­gii a sama usłu­ga nie kosz­tu­je drogo !

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł