- reklama -
Strona głównaPoradnikKażdy z nas jest narażony...

Każdy z nas jest narażony na cyberatak

Wojna Rosji z Ukrainą zwięk­szy­ła moż­li­wość poten­cjal­nych cybe­ra­ta­ków. Świadomość zagro­że­nia zmniej­sza ryzy­ko tego, że pad­nie­my ofia­rą oszu­stwa. Coraz więk­szą wagę fir­my przy­wią­zu­ją do zabez­pie­czeń i do edu­ka­cji klientów.

Kilka firm ener­ge­tycz­nych nie­daw­no ostrze­ga­ło swo­ich klien­tów o oszu­stwach. Cyberprzestępcy pod­szy­wa­li się pod dostaw­ców ener­gii elek­trycz­nej i wysy­ła­li SMS‑y o wyłą­cze­niu prą­du, jeśli nie ure­gu­lu­je się należ­no­ści na rachun­ku. Kwoty nie musia­ły być duże, co dodat­ko­wo wpro­wa­dza­ło w błąd klien­tów. Gdy wyda­wa­ło się, że fala fał­szy­wych SMS-​ów już minę­ła, wia­do­mo­ści roz­sy­ła­ne przez cybe­ro­szu­stów poja­wi­ły się od nowa. Takie zagro­że­nia cybe­ra­ta­ka­mi poja­wia­ją się czę­sto i doty­czą róż­nych bran­ży, na co uczu­la­ją swo­ich klien­tów fir­my – od ban­ków po dostaw­ców paczek.

Czytaj tak­że: SMS PGE o wyłą­cze­niu prą­du. Sprawdź, zanim zapłacisz

Można odróżnić oszustów

Przed wzmo­żo­ną falą cybe­ra­ta­ków ostrze­ga bran­ża fin­tech. Zdaniem Huberta Rachwalskiego, sze­fa star­tu­pu Nethone, któ­ry poma­ga zapo­bie­gać oszu­stwom zwią­za­nym z płat­no­ścia­mi onli­ne, Kreml nie­ofi­cjal­nie wspie­ra dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­cze, licząc na desta­bi­li­za­cję Zachodu i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki roz­wią­za­niom z wyko­rzy­sta­niem sztucz­nej inte­li­gen­cji ata­ki blo­ko­wa­ne są jesz­cze zanim prze­stęp­cy przy­stą­pią do dzia­ła­nia. Nowoczesne meto­dy opar­te są na mode­lach ML (machi­ne lear­ning), któ­re ana­li­zu­ją tysią­ce danych w cza­sie rze­czy­wi­stym, aby stwo­rzyć dokład­ny obraz każ­de­go użyt­kow­ni­ka. Tych praw­dzi­wych moż­na więc odróż­nić od oszu­stów, a nawet od botów. Z kolei Paweł Seweryn, part­ner zarzą­dza­ją­cy w Daftcode, pod­kre­śla, że żaden pod­miot ani kon­su­ment nie jest „zbyt mały“, aby go zaatakować. 

Błędnie przy­ję­ło się, że ata­ki cyber­prze­stęp­ców skie­ro­wa­ne są głów­nie na duże kor­po­ra­cje. W rze­czy­wi­sto­ści jest jed­nak zupeł­nie odwrotnie.

Paweł Seweryn, part­ner zarzą­dza­ją­cy w Daftcode

Możemy uniknąć zagrożeń

Eksperci radzą więc fir­mom odpo­wied­nio inwe­sto­wać w bez­pie­czeń­stwo cyfro­we. Co war­to pod­kre­ślić, zwy­kli użyt­kow­ni­cy rów­nież pono­szą odpo­wie­dzial­ność za utrzy­ma­nie bez­pie­czeń­stwa swo­ich kont. Z tego powo­du nie­zwy­kle waż­na jest edu­ka­cja na temat zagro­żeń zwią­za­nych z cyber­prze­stęp­czo­ścią oraz spo­so­bów utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niej „higie­ny cyfro­wej”, za pomo­cą na przy­kład sil­nych haseł. Tauron zde­cy­do­wał się na uru­cho­mie­nie quizu, w któ­rym każ­dy może spraw­dzić swo­ją wie­dzę na temat bez­pie­czeń­stwa w Internecie. Grupa jest dru­gim co do wiel­ko­ści w Polsce pro­du­cen­tem ener­gii i naj­więk­szym dys­ty­bu­to­rem prą­du, któ­ry dostar­cza do 5,6 mln klientów.

Kroki mają­ce na celu znacz­ną popra­wę bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie są dość pro­ste. Natomiast kon­se­kwen­cje nie­uwa­gi mogą być poważ­ne, bo wią­zać się z tym mogą stra­ty finan­so­we, utra­ta danych czy dostę­pu do kont. Szczególnie teraz cyber­prze­stęp­cy wyko­rzy­stu­ją naiw­ność wie­lu osób, gdy poja­wia­ją się akcje pomo­cy Ukrainie. Warto dobrze spraw­dzać nadaw­cę wia­do­mo­ści i uni­kać kli­ka­nia w nie­spraw­dzo­ne, podej­rza­ne lin­ki w wia­do­mo­ściach e‑mail i SMS-ach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...