- reklama -
Strona głównaPoradnikKażdy z nas jest narażony...

Każdy z nas jest narażony na cyberatak

- reklama -

Wojna Rosji z Ukrainą zwięk­szy­ła moż­li­wość poten­cjal­nych cybe­ra­ta­ków. Świadomość zagro­że­nia zmniej­sza ryzy­ko tego, że pad­nie­my ofia­rą oszu­stwa. Coraz więk­szą wagę fir­my przy­wią­zu­ją do zabez­pie­czeń i do edu­ka­cji klientów.

Kilka firm ener­ge­tycz­nych nie­daw­no ostrze­ga­ło swo­ich klien­tów o oszu­stwach. Cyberprzestępcy pod­szy­wa­li się pod dostaw­ców ener­gii elek­trycz­nej i wysy­ła­li SMS-​y o wyłą­cze­niu prą­du, jeśli nie ure­gu­lu­je się należ­no­ści na rachun­ku. Kwoty nie musia­ły być duże, co dodat­ko­wo wpro­wa­dza­ło w błąd klien­tów. Gdy wyda­wa­ło się, że fala fał­szy­wych SMS-​ów już minę­ła, wia­do­mo­ści roz­sy­ła­ne przez cybe­ro­szu­stów poja­wi­ły się od nowa. Takie zagro­że­nia cybe­ra­ta­ka­mi poja­wia­ją się czę­sto i doty­czą róż­nych bran­ży, na co uczu­la­ją swo­ich klien­tów fir­my – od ban­ków po dostaw­ców paczek.

Czytaj tak­że: SMS PGE o wyłą­cze­niu prą­du. Sprawdź, zanim zapłacisz

Można odróżnić oszustów

Przed wzmo­żo­ną falą cybe­ra­ta­ków ostrze­ga bran­ża fin­tech. Zdaniem Huberta Rachwalskiego, sze­fa star­tu­pu Nethone, któ­ry poma­ga zapo­bie­gać oszu­stwom zwią­za­nym z płat­no­ścia­mi onli­ne, Kreml nie­ofi­cjal­nie wspie­ra dzia­ła­nia cyber­prze­stęp­cze, licząc na desta­bi­li­za­cję Zachodu i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki roz­wią­za­niom z wyko­rzy­sta­niem sztucz­nej inte­li­gen­cji ata­ki blo­ko­wa­ne są jesz­cze zanim prze­stęp­cy przy­stą­pią do dzia­ła­nia. Nowoczesne meto­dy opar­te są na mode­lach ML (machi­ne lear­ning), któ­re ana­li­zu­ją tysią­ce danych w cza­sie rze­czy­wi­stym, aby stwo­rzyć dokład­ny obraz każ­de­go użyt­kow­ni­ka. Tych praw­dzi­wych moż­na więc odróż­nić od oszu­stów, a nawet od botów. Z kolei Paweł Seweryn, part­ner zarzą­dza­ją­cy w Daftcode, pod­kre­śla, że żaden pod­miot ani kon­su­ment nie jest “zbyt mały”, aby go zaatakować. 

Błędnie przy­ję­ło się, że ata­ki cyber­prze­stęp­ców skie­ro­wa­ne są głów­nie na duże kor­po­ra­cje. W rze­czy­wi­sto­ści jest jed­nak zupeł­nie odwrotnie.

Paweł Seweryn, part­ner zarzą­dza­ją­cy w Daftcode

Możemy uniknąć zagrożeń

Eksperci radzą więc fir­mom odpo­wied­nio inwe­sto­wać w bez­pie­czeń­stwo cyfro­we. Co war­to pod­kre­ślić, zwy­kli użyt­kow­ni­cy rów­nież pono­szą odpo­wie­dzial­ność za utrzy­ma­nie bez­pie­czeń­stwa swo­ich kont. Z tego powo­du nie­zwy­kle waż­na jest edu­ka­cja na temat zagro­żeń zwią­za­nych z cyber­prze­stęp­czo­ścią oraz spo­so­bów utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niej „higie­ny cyfro­wej”, za pomo­cą na przy­kład sil­nych haseł. Tauron zde­cy­do­wał się na uru­cho­mie­nie quizu, w któ­rym każ­dy może spraw­dzić swo­ją wie­dzę na temat bez­pie­czeń­stwa w Internecie. Grupa jest dru­gim co do wiel­ko­ści w Polsce pro­du­cen­tem ener­gii i naj­więk­szym dys­ty­bu­to­rem prą­du, któ­ry dostar­cza do 5,6 mln klientów.

Kroki mają­ce na celu znacz­ną popra­wę bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie są dość pro­ste. Natomiast kon­se­kwen­cje nie­uwa­gi mogą być poważ­ne, bo wią­zać się z tym mogą stra­ty finan­so­we, utra­ta danych czy dostę­pu do kont. Szczególnie teraz cyber­prze­stęp­cy wyko­rzy­stu­ją naiw­ność wie­lu osób, gdy poja­wia­ją się akcje pomo­cy Ukrainie. Warto dobrze spraw­dzać nadaw­cę wia­do­mo­ści i uni­kać kli­ka­nia w nie­spraw­dzo­ne, podej­rza­ne lin­ki w wia­do­mo­ściach e-​mail i SMS-ach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...