- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneSłoma i zrębki drewna zamiast...

Słoma i zrębki drewna zamiast węgla

W Grudziądzu powie­dze­nie „sło­mia­ny zapał” nabie­rze nowe­go zna­cze­nia. Grudziądz będzie jed­nym z pierw­szych miast w Polsce, któ­re wyko­rzy­sta sło­mę do wytwo­rze­nia eko­lo­gicz­ne­go cie­pła. W całym kra­ju trwa­ją nato­miast inwe­sty­cje w zastę­po­wa­nie węgla bio­ma­są. Będzie eko­lo­gicz­niej, czy­ściej a rachun­ki za cie­pło moga być pod więk­szą kontrolą. 

Niewątpliwym atu­tem bio­ma­sy jest jej dostęp­ność, gdyż róż­ne­go rodza­ju mate­ria orga­nicz­na wystę­pu­je nie­mal na całej pla­ne­cie. Pozyskanie bio­ma­sy i tech­no­lo­gia przy­go­to­wa­nia jej do dal­szych pro­ce­sów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej lub elek­trycz­nej nie są pro­ble­ma­tycz­ne. Dodatkowo – zaso­by bio­ma­sy są odtwa­rzal­ne, więc zali­cza się ona do odna­wial­nych źró­deł energii. 

Słoma od rolnika 

Dzięki nowej tech­no­lo­gii gru­dziądz­ka Elektrociepłownia „Łąkowa” zmniej­szy uży­cie węgla kamien­ne­go. Inwestycja w spa­la­nie bio­ma­sy ozna­cza czyst­sze śro­do­wi­sko i alter­na­tyw­ne źró­dło ener­gii. Wykorzystaną bio­ma­są będzie luź­na sło­ma sta­no­wią­ca odpad z pro­duk­cji rolnej. 

Nowy kocioł bio­ma­so­wy wytwo­rzy parę o tem­pe­ra­tu­rze 460 st. C i ciśnie­niu 42 bar, zaś komo­ra spa­la­nia zosta­nie zop­ty­ma­li­zo­wa­na w celu uzy­ska­nia naj­lep­szej sprawności. 

Biomasa zastępuje węgiel w Łomży

Wiele miej­skich cie­płow­ni i elek­tro­cie­płow­ni prze­cho­dzi z węgla na bio­ma­sę. To roz­wią­za­nie wca­le nie jest droż­sze, a a ogra­ni­cza emi­sje CO2. Koszt upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla spra­wia, że za cie­pło przyj­dzie nam pła­cić dro­żej. No chy­ba, że wła­śnie pro­du­cen­ci cie­pła zaczną prze­cho­dzić na eko­lo­gicz­ne ogrzewanie. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży wybra­ło bio­ma­sę drzew­ną z ukła­dem odzy­sku cie­pła ze spa­lin. Nowy kocioł wod­ny o mocy 12,5 MW wyko­rzy­stu­je bio­ma­sę jako pali­wo, co zna­czą­co przy­czy­nia się do reduk­cji dwu­tlen­ku węgla uwal­nia­ne­go do atmos­fe­ry. Projekt reali­zo­wa­no ze środ­ków unij­nych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

W Ełku wybierają zielone ciepło

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zde­cy­do­wa­ła się na budo­wę kotłow­ni bazu­ją­cej na pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej ze spa­la­nia bio­ma­sy. W ramach pro­jek­tu powsta­nie nowy budy­nek kotłow­ni na bio­ma­sę o mocy ciepl­nej 10 MW. Będzie wyko­rzy­sty­wa­ła zręb­ki drzew­ne wraz z eko­no­mi­ze­rem suchym oraz kon­den­sa­cyj­nym, ukła­dem maga­zy­no­wa­nia i poda­wa­nia pali­wa, odpro­wa­dze­niem spa­lin i odpo­pie­la­niem oraz kom­plet­ną insta­la­cją technologiczno-hydrauliczną. 

We wszyst­kie te inwe­sty­cje zaan­ga­żo­wa­ła się fir­ma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce. W Grudziądzu i Ełku nad­zo­ru­je inwe­sty­cję, w Łomży peł­ni funk­cję inży­nie­ra kontraktu. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł