- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneSłoma i zrębki drewna zamiast...

Słoma i zrębki drewna zamiast węgla

W Grudziądzu powie­dze­nie „sło­mia­ny zapał” nabie­rze nowe­go zna­cze­nia. Grudziądz będzie jed­nym z pierw­szych miast w Polsce, któ­re wyko­rzy­sta sło­mę do wytwo­rze­nia eko­lo­gicz­ne­go cie­pła. W całym kra­ju trwa­ją nato­miast inwe­sty­cje w zastę­po­wa­nie węgla bio­ma­są. Będzie eko­lo­gicz­niej, czy­ściej a rachun­ki za cie­pło moga być pod więk­szą kontrolą. 

Niewątpliwym atu­tem bio­ma­sy jest jej dostęp­ność, gdyż róż­ne­go rodza­ju mate­ria orga­nicz­na wystę­pu­je nie­mal na całej pla­ne­cie. Pozyskanie bio­ma­sy i tech­no­lo­gia przy­go­to­wa­nia jej do dal­szych pro­ce­sów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej lub elek­trycz­nej nie są pro­ble­ma­tycz­ne. Dodatkowo – zaso­by bio­ma­sy są odtwa­rzal­ne, więc zali­cza się ona do odna­wial­nych źró­deł energii. 

Słoma od rolnika 

Dzięki nowej tech­no­lo­gii gru­dziądz­ka Elektrociepłownia „Łąkowa” zmniej­szy uży­cie węgla kamien­ne­go. Inwestycja w spa­la­nie bio­ma­sy ozna­cza czyst­sze śro­do­wi­sko i alter­na­tyw­ne źró­dło ener­gii. Wykorzystaną bio­ma­są będzie luź­na sło­ma sta­no­wią­ca odpad z pro­duk­cji rolnej. 

Nowy kocioł bio­ma­so­wy wytwo­rzy parę o tem­pe­ra­tu­rze 460 st. C i ciśnie­niu 42 bar, zaś komo­ra spa­la­nia zosta­nie zop­ty­ma­li­zo­wa­na w celu uzy­ska­nia naj­lep­szej sprawności. 

Biomasa zastępuje węgiel w Łomży

Wiele miej­skich cie­płow­ni i elek­tro­cie­płow­ni prze­cho­dzi z węgla na bio­ma­sę. To roz­wią­za­nie wca­le nie jest droż­sze, a a ogra­ni­cza emi­sje CO2. Koszt upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla spra­wia, że za cie­pło przyj­dzie nam pła­cić dro­żej. No chy­ba, że wła­śnie pro­du­cen­ci cie­pła zaczną prze­cho­dzić na eko­lo­gicz­ne ogrzewanie. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży wybra­ło bio­ma­sę drzew­ną z ukła­dem odzy­sku cie­pła ze spa­lin. Nowy kocioł wod­ny o mocy 12,5 MW wyko­rzy­stu­je bio­ma­sę jako pali­wo, co zna­czą­co przy­czy­nia się do reduk­cji dwu­tlen­ku węgla uwal­nia­ne­go do atmos­fe­ry. Projekt reali­zo­wa­no ze środ­ków unij­nych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

W Ełku wybierają zielone ciepło

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zde­cy­do­wa­ła się na budo­wę kotłow­ni bazu­ją­cej na pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej ze spa­la­nia bio­ma­sy. W ramach pro­jek­tu powsta­nie nowy budy­nek kotłow­ni na bio­ma­sę o mocy ciepl­nej 10 MW. Będzie wyko­rzy­sty­wa­ła zręb­ki drzew­ne wraz z eko­no­mi­ze­rem suchym oraz kon­den­sa­cyj­nym, ukła­dem maga­zy­no­wa­nia i poda­wa­nia pali­wa, odpro­wa­dze­niem spa­lin i odpo­pie­la­niem oraz kom­plet­ną insta­la­cją technologiczno-hydrauliczną. 

We wszyst­kie te inwe­sty­cje zaan­ga­żo­wa­ła się fir­ma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce. W Grudziądzu i Ełku nad­zo­ru­je inwe­sty­cję, w Łomży peł­ni funk­cję inży­nie­ra kontraktu. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...