- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneSłoma i zrębki drewna zamiast...

Słoma i zrębki drewna zamiast węgla

W Grudziądzu powie­dze­nie „sło­mia­ny zapał” nabie­rze nowe­go zna­cze­nia. Grudziądz będzie jed­nym z pierw­szych miast w Polsce, któ­re wyko­rzy­sta sło­mę do wytwo­rze­nia eko­lo­gicz­ne­go cie­pła. W całym kra­ju trwa­ją nato­miast inwe­sty­cje w zastę­po­wa­nie węgla bio­ma­są. Będzie eko­lo­gicz­niej, czy­ściej a rachun­ki za cie­pło moga być pod więk­szą kontrolą. 

Niewątpliwym atu­tem bio­ma­sy jest jej dostęp­ność, gdyż róż­ne­go rodza­ju mate­ria orga­nicz­na wystę­pu­je nie­mal na całej pla­ne­cie. Pozyskanie bio­ma­sy i tech­no­lo­gia przy­go­to­wa­nia jej do dal­szych pro­ce­sów wytwa­rza­nia ener­gii ciepl­nej lub elek­trycz­nej nie są pro­ble­ma­tycz­ne. Dodatkowo – zaso­by bio­ma­sy są odtwa­rzal­ne, więc zali­cza się ona do odna­wial­nych źró­deł energii. 

Słoma od rolnika 

Dzięki nowej tech­no­lo­gii gru­dziądz­ka Elektrociepłownia „Łąkowa” zmniej­szy uży­cie węgla kamien­ne­go. Inwestycja w spa­la­nie bio­ma­sy ozna­cza czyst­sze śro­do­wi­sko i alter­na­tyw­ne źró­dło ener­gii. Wykorzystaną bio­ma­są będzie luź­na sło­ma sta­no­wią­ca odpad z pro­duk­cji rolnej. 

Nowy kocioł bio­ma­so­wy wytwo­rzy parę o tem­pe­ra­tu­rze 460 st. C i ciśnie­niu 42 bar, zaś komo­ra spa­la­nia zosta­nie zop­ty­ma­li­zo­wa­na w celu uzy­ska­nia naj­lep­szej sprawności. 

Biomasa zastępuje węgiel w Łomży

Wiele miej­skich cie­płow­ni i elek­tro­cie­płow­ni prze­cho­dzi z węgla na bio­ma­sę. To roz­wią­za­nie wca­le nie jest droż­sze, a a ogra­ni­cza emi­sje CO2. Koszt upraw­nień do emi­sji dwu­tlen­ku węgla spra­wia, że za cie­pło przyj­dzie nam pła­cić dro­żej. No chy­ba, że wła­śnie pro­du­cen­ci cie­pła zaczną prze­cho­dzić na eko­lo­gicz­ne ogrzewanie. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży wybra­ło bio­ma­sę drzew­ną z ukła­dem odzy­sku cie­pła ze spa­lin. Nowy kocioł wod­ny o mocy 12,5 MW wyko­rzy­stu­je bio­ma­sę jako pali­wo, co zna­czą­co przy­czy­nia się do reduk­cji dwu­tlen­ku węgla uwal­nia­ne­go do atmos­fe­ry. Projekt reali­zo­wa­no ze środ­ków unij­nych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

W Ełku wybierają zielone ciepło

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zde­cy­do­wa­ła się na budo­wę kotłow­ni bazu­ją­cej na pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej ze spa­la­nia bio­ma­sy. W ramach pro­jek­tu powsta­nie nowy budy­nek kotłow­ni na bio­ma­sę o mocy ciepl­nej 10 MW. Będzie wyko­rzy­sty­wa­ła zręb­ki drzew­ne wraz z eko­no­mi­ze­rem suchym oraz kon­den­sa­cyj­nym, ukła­dem maga­zy­no­wa­nia i poda­wa­nia pali­wa, odpro­wa­dze­niem spa­lin i odpo­pie­la­niem oraz kom­plet­ną insta­la­cją technologiczno-hydrauliczną. 

We wszyst­kie te inwe­sty­cje zaan­ga­żo­wa­ła się fir­ma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce. W Grudziądzu i Ełku nad­zo­ru­je inwe­sty­cję, w Łomży peł­ni funk­cję inży­nie­ra kontraktu. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...