- reklama -

Porównujemy dotacje do pomp ciepła

Dotacje do pomp cie­pła dosta­nie­my przy wymia­nie prze­sta­rza­łe­go ogrze­wa­nia. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zale­ży od miej­sca zamiesz­ka­nia i docho­dów. Ostatnio uru­cho­mio­no dwa pilo­ta­żo­we pro­gra­my skie­ro­wa­ne do miesz­kań­ców budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych. Jak to się ma do już ist­nie­ją­cych dota­cji, z któ­rych mogą korzy­stać miesz­kań­cy domów jednorodzinnych?

Podstawowe wymo­gi są takie same: dota­cja przy­słu­gu­je tyl­ko oso­bom o rocz­nym docho­dzie do 100 tys. zł. Wyższe dota­cje są tyl­ko dla uboż­szych, o docho­dach na jed­ne­go człon­ka rodzi­ny do 1400 zł/​os., a w gospo­dar­stwach jed­no­oso­bo­wych – 1960 zł. 

Dalej już jest bar­dziej skomplikowanie.

Czyste Powietrze – dotacje do pomp ciepła

Przypominamy, że przy wymia­nie kop­ciu­cha w pro­gra­mie Czyste Powietrze dota­cje do pomp cie­pła wynoszą:

 • 20 250 zł – grun­to­wa – 45 proc. kosztów
 • 9 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 30 proc. kosztów
 • 13,5 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 45 proc. kosztów
 • 3 tys. zł powietrze/​powietrze – 30 proc. kosztów

Osoby ubo­gie dostaną:

 • 27 tys. zł – grun­to­wa – 60 proc. kosztów
 • 18 tys. zł – powietrze/​woda – 60 proc. kosztów
 • 6 tys. zł powietrze/​powietrze – 60 proc. kosztów.

Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w bankach

Jakie dofinansowanie dostaną mieszkańcy w Pszczynie

W Pszczynie w kwiet­niu ruszył pro­gram dla budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych. Dotacja dla miesz­kań­ców budyn­ków, w któ­rych jest 3–20 loka­li, w przy­pad­ku pomp cie­pła wynosi:

 • 13,5 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 45 proc. kosztów
 • 18 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 60 proc. kosztów
 • 3 tys. zł powietrze/​powietrze – 30 proc. kosztów

Osoby uboż­sze dosta­ną maksymalnie: 

 • 18 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 60 proc. kosztów
 • 21 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 70 proc. kosztów
 • 6 tys. zł – powietrze/​powietrze – 60 proc. kosztów

Dofinansowanie przy­zna­je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budynki wielorodzinne w zachodniopomorskim

W woje­wódz­twie zachod­nio­po­mor­skim też uru­cho­mio­no „pilo­ta­żo­wy pro­gram“ dla miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych. Pod wzglę­dem pozio­mu dota­cji jest podob­ny do Czystego Powietrza. Dofinansowanie przy­zna­je WFOŚiGW w Szczecinie.

Dotacje do pomp cie­pła wyniosą:

 • 9 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 30 proc. kosztów
 • 13,5 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 45 proc. kosztów
 • 3 tys. zł powietrze/​powietrze – 30 proc. kosztów.

Osoby ubo­gie dostaną:

 • 18 tys. zł – powietrze/​woda – 60 proc. kosztów
 • 6 tys. zł powietrze/​powietrze – 60 proc. kosztów.

Kto nie może liczyć na dotacje do pomp ciepła

Nie ma ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu dla osób, któ­re nie wymie­nia­ją kop­ciu­cha, podob­nie jak dla miesz­kań­ców domów wielorodzinnych. 

Można nato­miast szu­kać dota­cji przy­zna­wa­nych przez urzę­dy gmin. Koszty zaku­pu i mon­ta­żu pom­py cie­pła moż­na też odli­czyć w zezna­niu podat­ko­wym, w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...