- reklama -

Porównujemy dotacje do pomp ciepła

Dotacje do pomp cie­pła dosta­nie­my przy wymia­nie prze­sta­rza­łe­go ogrze­wa­nia. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zale­ży od miej­sca zamiesz­ka­nia i docho­dów. Ostatnio uru­cho­mio­no dwa pilo­ta­żo­we pro­gra­my skie­ro­wa­ne do miesz­kań­ców budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych. Jak to się ma do już ist­nie­ją­cych dota­cji, z któ­rych mogą korzy­stać miesz­kań­cy domów jednorodzinnych?

Podstawowe wymo­gi są takie same: dota­cja przy­słu­gu­je tyl­ko oso­bom o rocz­nym docho­dzie do 100 tys. zł. Wyższe dota­cje są tyl­ko dla uboż­szych, o docho­dach na jed­ne­go człon­ka rodzi­ny do 1400 zł/​os., a w gospo­dar­stwach jed­no­oso­bo­wych – 1960 zł. 

Dalej już jest bar­dziej skomplikowanie.

Czyste Powietrze – dotacje do pomp ciepła

Przypominamy, że przy wymia­nie kop­ciu­cha w pro­gra­mie Czyste Powietrze dota­cje do pomp cie­pła wynoszą:

 • 20 250 zł – grun­to­wa – 45 proc. kosztów
 • 9 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 30 proc. kosztów
 • 13,5 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 45 proc. kosztów
 • 3 tys. zł powietrze/​powietrze – 30 proc. kosztów

Osoby ubo­gie dostaną:

 • 27 tys. zł – grun­to­wa – 60 proc. kosztów
 • 18 tys. zł – powietrze/​woda – 60 proc. kosztów
 • 6 tys. zł powietrze/​powietrze – 60 proc. kosztów.

Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w bankach

Jakie dofinansowanie dostaną mieszkańcy w Pszczynie

W Pszczynie w kwiet­niu ruszył pro­gram dla budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych. Dotacja dla miesz­kań­ców budyn­ków, w któ­rych jest 3-​20 loka­li, w przy­pad­ku pomp cie­pła wynosi:

 • 13,5 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 45 proc. kosztów
 • 18 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 60 proc. kosztów
 • 3 tys. zł powietrze/​powietrze – 30 proc. kosztów

Osoby uboż­sze dosta­ną maksymalnie: 

 • 18 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 60 proc. kosztów
 • 21 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 70 proc. kosztów
 • 6 tys. zł – powietrze/​powietrze – 60 proc. kosztów

Dofinansowanie przy­zna­je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budynki wielorodzinne w zachodniopomorskim

W woje­wódz­twie zachod­nio­po­mor­skim też uru­cho­mio­no “pilo­ta­żo­wy pro­gram” dla miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych. Pod wzglę­dem pozio­mu dota­cji jest podob­ny do Czystego Powietrza. Dofinansowanie przy­zna­je WFOŚiGW w Szczecinie.

Dotacje do pomp cie­pła wyniosą:

 • 9 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A+ – 30 proc. kosztów
 • 13,5 tys. zł – powietrze/​woda kla­sy A++ – 45 proc. kosztów
 • 3 tys. zł powietrze/​powietrze – 30 proc. kosztów.

Osoby ubo­gie dostaną:

 • 18 tys. zł – powietrze/​woda – 60 proc. kosztów
 • 6 tys. zł powietrze/​powietrze – 60 proc. kosztów.

Kto nie może liczyć na dotacje do pomp ciepła

Nie ma ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu dla osób, któ­re nie wymie­nia­ją kop­ciu­cha, podob­nie jak dla miesz­kań­ców domów wielorodzinnych. 

Można nato­miast szu­kać dota­cji przy­zna­wa­nych przez urzę­dy gmin. Koszty zaku­pu i mon­ta­żu pom­py cie­pła moż­na też odli­czyć w zezna­niu podat­ko­wym, w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł