- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiSkąd ciepło w kaloryferach

Skąd ciepło w kaloryferach

Dzieci w szko­łach uczą się, skąd się bie­rze cie­pło i jak z nie­go mądrze korzy­stać. W „Lekcjach cie­pła” wzię­ło udział 400 tys. dzie­ci. Polski smog nie bie­rze się zni­kąd. Wymaga edu­ka­cji od przedszkola.

Projekt edukacyjno-​ekologiczny reali­zo­wa­ny przez dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­we­go w przed­szko­lach oraz naj­młod­szych kla­sach szkół pod­sta­wo­wych. Pomagają w tym ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­ne z serii „Czerwony Kapturek w mieście”. 

Skąd się bierze smog 

Czerwony Kapturek razem z bab­cią i mamą decy­du­ją się na wypro­wadz­kę z nie­bez­piecz­ne­go lasu, by zamiesz­kać na osie­dlu. Babcia nie musi już nosić drew­na na opał, bo korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­we­go, a wnucz­ka może czę­ściej odwie­dzać bab­cię, któ­rej towa­rzy­szy zacza­ro­wa­ny kot Klucha, obja­śnia­ją­cy dziew­czyn­ce skąd cie­pło bie­rze się w kalo­ry­fe­rach oraz jak z nie­go korzy­stać, by się nie marnowało.

Zły stan powie­trza to jeden z klu­czo­wych pro­ble­mów śro­do­wi­sko­wych z jaki­mi zma­ga­my się jako kraj. Z powo­du zanie­czysz­czeń każ­de­go roku przed­wcze­śnie umie­ra ponad 45 tys. Polaków. Głównym powo­dem takie­go sta­nu jest bli­sko 3,5 mln pie­ców, w któ­rych spa­la­ny jest węgiel, a czę­sto tak­że śmie­ci. Piece odpo­wia­da­ją za 78,5 proc. emi­sji benzo(a)pirenu w Polsce i  47 proc. emi­sji pyłu PM2.5.

Podłączenie indy­wi­du­al­nych użyt­kow­ni­ków do cie­pła sys­te­mo­we­go, bądź tam gdzie to nie jest moż­li­we – wymia­na sta­rych pie­ców na nowo­cze­śniej­sze urzą­dze­nia, to jeden z klu­czo­wych wska­zy­wa­nych spo­so­bów popra­wy jako­ści powie­trza w Polsce. 

Oszczędzanie ciepła

Ale do zmniej­sze­nia emi­sji, a tym samym spo­wol­nie­nia zmian kli­ma­tycz­nych, mogą włą­czyć się tak­że użyt­kow­ni­cy eko­lo­gicz­nych form ogrze­wa­nia, cho­ciaż­by ci korzy­sta­ją­cy już z cie­pła sys­te­mo­we­go. Wystarczy mądrze wyko­rzy­sty­wać ener­gię ciepl­ną i jej nie mar­no­wać. To jed­nak wyma­ga zmia­ny nawy­ków, cze­go w ramach „lek­cji cie­pła” cie­płow­ni­cy uczą naj­młod­sze poko­le­nie. Ważną czę­ścią pro­jek­tu jest zachę­ca­nie dzie­ci do dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi ze swo­imi rodzi­na­mi.  W ten spo­sób dzie­ci sta­ją się amba­sa­do­ra­mi efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii w swo­ich domach, roz­po­wszech­nia­jąc zdo­by­te infor­ma­cje wśród najbliższych.

„Lekcje cie­pła” reali­zo­wa­ne są od 2013 roku w przed­szko­lach oraz kla­sach 1–3 i 4–5 szkół pod­sta­wo­wych. Z roku na rok pro­jekt uzu­peł­nia­ny jest o nowe mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla dzie­ci i nauczy­cie­li, któ­rych war­tość mery­to­rycz­ną doce­nia­ją eks­per­ci nauczania. 

Materiał cie­ka­wy i cen­ny dla nauczy­cie­li. Trudne tema­ty doty­czą­ce cie­pła, trans­por­tu ener­gii, tem­pe­ra­tu­ry, poru­sza­ne są z popraw­no­ścią, któ­rej nie­jed­ne pod­ręcz­ni­ki szkol­ne mogły­by pozaz­dro­ścić – Wojciech Dindorf, fizyk, mate­ma­tyk i popu­la­ry­za­tor nauki. 

Bazę mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych pro­gra­mu sta­no­wią ksią­żecz­ki z baj­ka­mi pobu­dza­ją­cy­mi  wyobraź­nię dzie­ci, zilu­stro­wa­ne przez pol­ską artyst­kę Dorotę Szoblik. Do tej pory do pro­jek­tu zgło­si­ło się 8,3 tys. nauczy­cie­li z całej Polski, a w lek­cjach udział wzię­ło ponad 400 tys. uczniów. Planowane jest roz­sze­rze­nie pro­jek­tu tak­że o zaję­cia w kla­sach star­szych oraz dla uczniów lice­ów, któ­re będą wyja­śniać kwe­stie powsta­wa­nia smo­gu w mia­stach oraz emi­sji zanie­czysz­czeń do atmosfery. 

Polska lekcja wyróżniona w UE

„Lekcje cie­pła” to pro­jekt edukacyjno-​ekologiczny powsta­ły z ini­cja­ty­wy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Działania edu­ka­cyj­ne dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­we­go reali­zu­ją zało­że­nia euro­pej­skiej stra­te­gii „District Heating and Cooling Strategy” (tłum. Strategia dot. Ciepłownictwa Systemowego i Chłodnictwa), któ­ra zakła­da ini­cjo­wa­nie dzia­łań pod­no­szą­cych świa­do­mość w zakre­sie ener­gii i klimatu. 

Projekt został wyróż­nio­ny w kon­kur­sie The EU Sustainable Energy Awards, gdzie zna­lazł się w fina­ło­wej dwu­na­st­ce euro­pej­skich ini­cja­tyw, któ­re pro­mu­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój ryn­ku ener­gii. Otrzymał tak­że srebr­ną nagro­dę w kon­kur­sie Power of Content Marketing 2019 w Warszawie. Projektowi nie­mal­że od począt­ku patro­nu­je Ministerstwo Środowiska, a ostat­nio swój hono­ro­wy patro­nat potwier­dził tak­że Minister Klimatu i Środowiska.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...