- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiSkąd ciepło w kaloryferach

Skąd ciepło w kaloryferach

Dzieci w szko­łach uczą się, skąd się bie­rze cie­pło i jak z nie­go mądrze korzy­stać. W „Lekcjach cie­pła” wzię­ło udział 400 tys. dzie­ci. Polski smog nie bie­rze się zni­kąd. Wymaga edu­ka­cji od przedszkola.

Projekt edukacyjno-​ekologiczny reali­zo­wa­ny przez dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­we­go w przed­szko­lach oraz naj­młod­szych kla­sach szkół pod­sta­wo­wych. Pomagają w tym ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­ne z serii „Czerwony Kapturek w mieście”. 

Skąd się bierze smog 

Czerwony Kapturek razem z bab­cią i mamą decy­du­ją się na wypro­wadz­kę z nie­bez­piecz­ne­go lasu, by zamiesz­kać na osie­dlu. Babcia nie musi już nosić drew­na na opał, bo korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­we­go, a wnucz­ka może czę­ściej odwie­dzać bab­cię, któ­rej towa­rzy­szy zacza­ro­wa­ny kot Klucha, obja­śnia­ją­cy dziew­czyn­ce skąd cie­pło bie­rze się w kalo­ry­fe­rach oraz jak z nie­go korzy­stać, by się nie marnowało.

Zły stan powie­trza to jeden z klu­czo­wych pro­ble­mów śro­do­wi­sko­wych z jaki­mi zma­ga­my się jako kraj. Z powo­du zanie­czysz­czeń każ­de­go roku przed­wcze­śnie umie­ra ponad 45 tys. Polaków. Głównym powo­dem takie­go sta­nu jest bli­sko 3,5 mln pie­ców, w któ­rych spa­la­ny jest węgiel, a czę­sto tak­że śmie­ci. Piece odpo­wia­da­ją za 78,5 proc. emi­sji benzo(a)pirenu w Polsce i  47 proc. emi­sji pyłu PM2.5.

Podłączenie indy­wi­du­al­nych użyt­kow­ni­ków do cie­pła sys­te­mo­we­go, bądź tam gdzie to nie jest moż­li­we – wymia­na sta­rych pie­ców na nowo­cze­śniej­sze urzą­dze­nia, to jeden z klu­czo­wych wska­zy­wa­nych spo­so­bów popra­wy jako­ści powie­trza w Polsce. 

Oszczędzanie ciepła

Ale do zmniej­sze­nia emi­sji, a tym samym spo­wol­nie­nia zmian kli­ma­tycz­nych, mogą włą­czyć się tak­że użyt­kow­ni­cy eko­lo­gicz­nych form ogrze­wa­nia, cho­ciaż­by ci korzy­sta­ją­cy już z cie­pła sys­te­mo­we­go. Wystarczy mądrze wyko­rzy­sty­wać ener­gię ciepl­ną i jej nie mar­no­wać. To jed­nak wyma­ga zmia­ny nawy­ków, cze­go w ramach „lek­cji cie­pła” cie­płow­ni­cy uczą naj­młod­sze poko­le­nie. Ważną czę­ścią pro­jek­tu jest zachę­ca­nie dzie­ci do dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi ze swo­imi rodzi­na­mi.  W ten spo­sób dzie­ci sta­ją się amba­sa­do­ra­mi efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia ener­gii w swo­ich domach, roz­po­wszech­nia­jąc zdo­by­te infor­ma­cje wśród najbliższych.

„Lekcje cie­pła” reali­zo­wa­ne są od 2013 roku w przed­szko­lach oraz kla­sach 1–3 i 4–5 szkół pod­sta­wo­wych. Z roku na rok pro­jekt uzu­peł­nia­ny jest o nowe mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla dzie­ci i nauczy­cie­li, któ­rych war­tość mery­to­rycz­ną doce­nia­ją eks­per­ci nauczania. 

Materiał cie­ka­wy i cen­ny dla nauczy­cie­li. Trudne tema­ty doty­czą­ce cie­pła, trans­por­tu ener­gii, tem­pe­ra­tu­ry, poru­sza­ne są z popraw­no­ścią, któ­rej nie­jed­ne pod­ręcz­ni­ki szkol­ne mogły­by pozaz­dro­ścić – Wojciech Dindorf, fizyk, mate­ma­tyk i popu­la­ry­za­tor nauki. 

Bazę mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych pro­gra­mu sta­no­wią ksią­żecz­ki z baj­ka­mi pobu­dza­ją­cy­mi  wyobraź­nię dzie­ci, zilu­stro­wa­ne przez pol­ską artyst­kę Dorotę Szoblik. Do tej pory do pro­jek­tu zgło­si­ło się 8,3 tys. nauczy­cie­li z całej Polski, a w lek­cjach udział wzię­ło ponad 400 tys. uczniów. Planowane jest roz­sze­rze­nie pro­jek­tu tak­że o zaję­cia w kla­sach star­szych oraz dla uczniów lice­ów, któ­re będą wyja­śniać kwe­stie powsta­wa­nia smo­gu w mia­stach oraz emi­sji zanie­czysz­czeń do atmosfery. 

Polska lekcja wyróżniona w UE

„Lekcje cie­pła” to pro­jekt edukacyjno-​ekologiczny powsta­ły z ini­cja­ty­wy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Działania edu­ka­cyj­ne dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­we­go reali­zu­ją zało­że­nia euro­pej­skiej stra­te­gii „District Heating and Cooling Strategy” (tłum. Strategia dot. Ciepłownictwa Systemowego i Chłodnictwa), któ­ra zakła­da ini­cjo­wa­nie dzia­łań pod­no­szą­cych świa­do­mość w zakre­sie ener­gii i klimatu. 

Projekt został wyróż­nio­ny w kon­kur­sie The EU Sustainable Energy Awards, gdzie zna­lazł się w fina­ło­wej dwu­na­st­ce euro­pej­skich ini­cja­tyw, któ­re pro­mu­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój ryn­ku ener­gii. Otrzymał tak­że srebr­ną nagro­dę w kon­kur­sie Power of Content Marketing 2019 w Warszawie. Projektowi nie­mal­że od począt­ku patro­nu­je Ministerstwo Środowiska, a ostat­nio swój hono­ro­wy patro­nat potwier­dził tak­że Minister Klimatu i Środowiska.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...