- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWymień za darmo piec węglowy....

Wymień za darmo piec węglowy. Dotacje w 2021 roku

Dotacje do wymia­ny pie­ca w 2021 roku mogą pokryć nawet 100 proc. kosz­tów takiej inwe­sty­cji w domach. Miasta dopła­ca­ją do nowe­go, eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia, ponie­waż smog to duży pro­blem wystę­pu­ją­cy w Polsce głów­nie w sezo­nie jesienno-​zimowym. Dofinansowanie do wymia­ny kop­ciu­cha moż­na też wziąć z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Jak się jed­nak oka­zu­je jeśli prze­szka­dza ci sta­ry kop­ciuch, dota­cje na jego wymia­nę dosta­niesz wyż­sze w mia­stach. Nic też nie stoi na prze­szko­dzie, by wymie­nić sta­ry piec, dofi­nan­so­wa­nie wziąć zaś z obu programów.

To jed­nak nie wszyst­ko. Warto wie­dzieć, że im wcze­śniej wymie­ni­my kop­ciu­cha, tym więk­sze może­my dostać dofi­nan­so­wa­nie. Wymiana pie­ca jest koniecz­na w więk­szo­ści woje­wództw, gdzie obo­wią­zu­ją uchwa­ły anty­smo­go­we. Używanie sta­re­go kop­ciu­cha mimo zaka­zów ozna­cza karę grzyw­ny do 5 tys. zł. 

Zobacz, gdzie obo­wią­zu­ją uchwa­ły antysmogowe

Maksymalne dofinansowanie na wymianę kopiciucha 

Tylko do koń­ca 2021 roku Wrocław na wymia­nę kop­ciu­cha daje dota­cje, któ­re pokry­wa­ją do 100 pro­cent kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych inwe­sty­cji, ale jed­no­cze­śnie nie wię­cej niż 15 tys. zł. Piec moż­na wymie­nić nawet bez wkła­du wła­sne­go – insta­la­tor może bowiem roz­li­czyć kosz­ty prac bez­po­śred­nio z Urzędem Miejskim Wrocławia, ofe­ru­jąc usłu­gę pełnomocnictwa.

W 2022 roku dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny kop­ciu­cha wynie­sie we Wrocławiu mak­sy­mal­nie 12 tys. zł, w kolej­nych latach male­je co roku o 2 tys. zł.

Wysokie dotacje do wymiany pieca w 2021 roku

Warszawa zasto­so­wa­ła podob­ną stra­te­gię, co Wrocław, a wcze­śniej Kraków. Co roku zmniej­sza miej­skie dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pie­ca. Dotacje uza­leż­nio­no od nowe­go źró­dła cie­pła Warszawski pro­gram dota­cji pozwa­la na wymia­nę kop­ciu­cha i instalację:

  • pom­py cie­pła – dota­cje wyno­szą: 40 tys. zł przy grun­to­wej pom­pie cie­pła lub 30 tys. zł przy pom­pie cie­pła powietrze-woda
  • ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go – dota­cja 10 tys. zł
  • przy­łą­cze­nie nie­ru­cho­mo­ści do sie­ci cie­płow­ni­czej – 30 tys. zł
  • kotła gazo­we­go – 12 tys. zł

Dodatkowo miesz­kań­cy, któ­rzy zde­cy­du­ją się na likwi­da­cję kop­ciu­cha, mogą otrzy­mać środ­ki na:

odna­wial­ne źró­dła ener­gii (OZE), tj. kolek­to­ry sło­necz­ne, insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne czy tur­bi­ny wia­tro­we – ale tyl­ko pod warun­kiem, że współ­pra­cu­ją one z nowym, eko­lo­gicz­nym źró­dłem ogrzewania.

Składając wnio­sek do koń­ca 2021 roku otrzy­mu­je się do 90 proc. dofi­nan­so­wa­nia na wymia­nę kop­ciu­cha, a przy zło­że­niu do koń­ca 2022 roku wyso­kość dota­cji wynie­sie do 70 proc.

Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych

W Bydgoszczy na wymia­nę pie­ca mak­sy­mal­na dota­cja wyno­si już tyl­ko 5 tys. zł. Nabór wnio­sków trwa do 31 paź­dzier­ni­ka. Miasto ma rów­nież zachę­tę dla miesz­kań­ców blo­ków i kamie­nic. Warunkiem do sko­rzy­sta­nia z dodat­ko­wej dota­cji jest zasa­da „zero węgla w całym budyn­ku” po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji. W przy­pad­ku kom­plek­so­wych inwe­sty­cji w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych dota­cje do wymia­ny kop­ciu­chów wyno­szą do 8 tys. zł w zależ­no­ści od zasto­so­wa­ne­go źró­dła cie­pła. Nabór wnio­sków dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji kom­plek­so­wych w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych zacznie się 15 listo­pa­da i potrwa do koń­ca 2021 roku.

Czytaj tak­że: Od cze­go zale­ży dofi­nan­so­wa­nie do pom­py ciepła

Dofinansowanie do 100 proc. kosztów wymiany pieca

Wysokie dota­cje do wymia­ny pie­ca dają też na przy­kład Kielce. Na pod­łą­cze­nie do sie­ci cie­płow­ni­czej w budyn­ku miesz­kal­ne­go wie­lo­ro­dzin­ne­go i insta­la­cji węzła ciepl­ne­go dota­cja wyno­si 40 tys. zł. Podłączenie do sie­ci cie­płow­ni­czej domu jed­no­ro­dzin­ne­go jest dofi­nan­so­wa­ne kwo­tą 8 tys. zł, insta­la­cja kotła gazo­we­go, pom­py cie­pła lub elek­trycz­ne­go ogrze­wa­nia to tak­że 8 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia. Dotacja może być udzie­lo­na w kwo­cie 100 proc. kosz­tu kwa­li­fi­ko­wa­ne­go realizacji.

Warto spraw­dzać dofi­nan­so­wa­nia w urzę­dach miej­skich. Mogą uzu­peł­nić dofi­nan­so­wa­nie wymia­ny kotła, któ­re daje ogól­no­pol­ski pro­gram Czyste Powietrze. Aby z nie­go sko­rzy­stać trze­ba jed­nak mieć rocz­ne docho­dy nie więk­sze niż 100 tys. zł. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...