- reklama -

Antysmogowy kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze

Pierwsze ban­ki zaofe­ru­ją anty­smo­go­we kre­dy­ty do 100 tys. zło­tych. Można za to sfi­nan­so­wać wymia­nę ogrze­wa­nia, ter­mo­mo­der­ni­za­cję i insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Dotacja pokry­je część spła­ty kapitału. 

Sfinansowanie inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę, ocie­ple­nie ścian, wymia­nę okien i drzwi oraz wymia­nę kotła grzew­cze­go będzie prost­sze. Idea jest taka, że w jed­nym okien­ku w ban­ku skła­da się wnio­sek o kre­dyt z gwa­ran­cją BGK, a następ­nie wnio­sek o dota­cję z pro­gra­mu Czyste Powietrze, któ­ra spła­ci część kre­dy­tu. W ten spo­sób oso­by sta­ra­ją­ce się o dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze nie będą musia­ły wykła­dać na całą inwe­sty­cję wła­snych pie­nię­dzy. Antysmogowy kre­dyt z dota­cją będzie też alter­na­ty­wą dla kre­dy­tów komercyjnych. 

Kredyt Czyste Powietrze z dota­cją na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu oraz gwa­ran­cją BGK moż­na zacią­gnąć na mak­sy­mal­nie 12 lat, a jego war­tość może wynieść nawet 100 tys. zł. – wice­pre­zes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Dzięki gwa­ran­cjom BGK dostęp­ność kre­dy­tu ma być znacz­nie więk­sza, ponie­waż ban­ki mogą pro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­wa­nia inwe­sty­cji. Tę ofer­tę kie­ru­ją do wła­ści­cie­li domów jednorodzinnych.

Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­py cie­pła w bankach 

Gdzie się udać po kredyt z dotacją?

Umowę doty­czą­cą udzie­la­nia kre­dy­tów z gwa­ran­cją BGK pod­pi­sa­ły: Alior Banki, BOŚ i BNP Paribas. Na razie nie opu­bli­ko­wa­ły one jesz­cze swo­ich warun­ków anty­smo­go­wych kre­dy­tów. Natomiast już teraz ofe­ru­ją róż­ne kre­dy­ty na eko­lo­gicz­ne inwe­sty­cje. Antysmogowy kre­dyt z dota­cją wyróż­niać się ma pre­fe­ren­cyj­ny­mi warun­ka­mi, taki­mi jak dłuż­szym okres spła­ty, niż­sze opro­cen­to­wa­nie. To też może spra­wić, że ina­czej będzie obli­cza­na zdol­ność kre­dy­to­wa klien­ta, a więc wię­cej osób otrzy­ma szan­sę na kredyt.

Na swo­jej stro­nie BOŚ zachę­ca już do wzię­cia eko­kre­dy­tów z dopła­ta­mi z woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Daje on moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia 90 proc. przedsięwzięcia. 

Bank udzie­li Ci spe­cjal­ne­go pre­fe­ren­cyj­ne­go kre­dy­tu na sfi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć prze­wi­dzia­nych w pro­gra­mie „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie, któ­re uzy­skasz w pro­gra­mie, zosta­nie prze­zna­czo­ne na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu zacią­gnię­te­go kre­dy­tu – BOŚ.

Do pro­gra­mu mają wejść jesz­cze: Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...