- reklama -

Antysmogowy kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze

Pierwsze ban­ki zaofe­ru­ją anty­smo­go­we kre­dy­ty do 100 tys. zło­tych. Można za to sfi­nan­so­wać wymia­nę ogrze­wa­nia, ter­mo­mo­der­ni­za­cję i insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Dotacja pokry­je część spła­ty kapitału. 

Sfinansowanie inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę, ocie­ple­nie ścian, wymia­nę okien i drzwi oraz wymia­nę kotła grzew­cze­go będzie prost­sze. Idea jest taka, że w jed­nym okien­ku w ban­ku skła­da się wnio­sek o kre­dyt z gwa­ran­cją BGK, a następ­nie wnio­sek o dota­cję z pro­gra­mu Czyste Powietrze, któ­ra spła­ci część kre­dy­tu. W ten spo­sób oso­by sta­ra­ją­ce się o dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze nie będą musia­ły wykła­dać na całą inwe­sty­cję wła­snych pie­nię­dzy. Antysmogowy kre­dyt z dota­cją będzie też alter­na­ty­wą dla kre­dy­tów komercyjnych. 

Kredyt Czyste Powietrze z dota­cją na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu oraz gwa­ran­cją BGK moż­na zacią­gnąć na mak­sy­mal­nie 12 lat, a jego war­tość może wynieść nawet 100 tys. zł. – wice­pre­zes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Dzięki gwa­ran­cjom BGK dostęp­ność kre­dy­tu ma być znacz­nie więk­sza, ponie­waż ban­ki mogą pro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­wa­nia inwe­sty­cji. Tę ofer­tę kie­ru­ją do wła­ści­cie­li domów jednorodzinnych.

Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­py cie­pła w bankach 

Gdzie się udać po kredyt z dotacją?

Umowę doty­czą­cą udzie­la­nia kre­dy­tów z gwa­ran­cją BGK pod­pi­sa­ły: Alior Banki, BOŚ i BNP Paribas. Na razie nie opu­bli­ko­wa­ły one jesz­cze swo­ich warun­ków anty­smo­go­wych kre­dy­tów. Natomiast już teraz ofe­ru­ją róż­ne kre­dy­ty na eko­lo­gicz­ne inwe­sty­cje. Antysmogowy kre­dyt z dota­cją wyróż­niać się ma pre­fe­ren­cyj­ny­mi warun­ka­mi, taki­mi jak dłuż­szym okres spła­ty, niż­sze opro­cen­to­wa­nie. To też może spra­wić, że ina­czej będzie obli­cza­na zdol­ność kre­dy­to­wa klien­ta, a więc wię­cej osób otrzy­ma szan­sę na kredyt.

Na swo­jej stro­nie BOŚ zachę­ca już do wzię­cia eko­kre­dy­tów z dopła­ta­mi z woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Daje on moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia 90 proc. przedsięwzięcia. 

Bank udzie­li Ci spe­cjal­ne­go pre­fe­ren­cyj­ne­go kre­dy­tu na sfi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć prze­wi­dzia­nych w pro­gra­mie „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie, któ­re uzy­skasz w pro­gra­mie, zosta­nie prze­zna­czo­ne na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu zacią­gnię­te­go kre­dy­tu – BOŚ.

Do pro­gra­mu mają wejść jesz­cze: Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł