- reklama -

Antysmogowy kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze

Pierwsze ban­ki zaofe­ru­ją anty­smo­go­we kre­dy­ty do 100 tys. zło­tych. Można za to sfi­nan­so­wać wymia­nę ogrze­wa­nia, ter­mo­mo­der­ni­za­cję i insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Dotacja pokry­je część spła­ty kapitału. 

Sfinansowanie inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę, ocie­ple­nie ścian, wymia­nę okien i drzwi oraz wymia­nę kotła grzew­cze­go będzie prost­sze. Idea jest taka, że w jed­nym okien­ku w ban­ku skła­da się wnio­sek o kre­dyt z gwa­ran­cją BGK, a następ­nie wnio­sek o dota­cję z pro­gra­mu Czyste Powietrze, któ­ra spła­ci część kre­dy­tu. W ten spo­sób oso­by sta­ra­ją­ce się o dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze nie będą musia­ły wykła­dać na całą inwe­sty­cję wła­snych pie­nię­dzy. Antysmogowy kre­dyt z dota­cją będzie też alter­na­ty­wą dla kre­dy­tów komercyjnych. 

Kredyt Czyste Powietrze z dota­cją na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu oraz gwa­ran­cją BGK moż­na zacią­gnąć na mak­sy­mal­nie 12 lat, a jego war­tość może wynieść nawet 100 tys. zł. – wice­pre­zes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Dzięki gwa­ran­cjom BGK dostęp­ność kre­dy­tu ma być znacz­nie więk­sza, ponie­waż ban­ki mogą pro­po­no­wać lep­sze warun­ki finan­so­wa­nia inwe­sty­cji. Tę ofer­tę kie­ru­ją do wła­ści­cie­li domów jednorodzinnych.

Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­py cie­pła w bankach 

Gdzie się udać po kredyt z dotacją?

Umowę doty­czą­cą udzie­la­nia kre­dy­tów z gwa­ran­cją BGK pod­pi­sa­ły: Alior Banki, BOŚ i BNP Paribas. Na razie nie opu­bli­ko­wa­ły one jesz­cze swo­ich warun­ków anty­smo­go­wych kre­dy­tów. Natomiast już teraz ofe­ru­ją róż­ne kre­dy­ty na eko­lo­gicz­ne inwe­sty­cje. Antysmogowy kre­dyt z dota­cją wyróż­niać się ma pre­fe­ren­cyj­ny­mi warun­ka­mi, taki­mi jak dłuż­szym okres spła­ty, niż­sze opro­cen­to­wa­nie. To też może spra­wić, że ina­czej będzie obli­cza­na zdol­ność kre­dy­to­wa klien­ta, a więc wię­cej osób otrzy­ma szan­sę na kredyt.

Na swo­jej stro­nie BOŚ zachę­ca już do wzię­cia eko­kre­dy­tów z dopła­ta­mi z woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Daje on moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia 90 proc. przedsięwzięcia. 

Bank udzie­li Ci spe­cjal­ne­go pre­fe­ren­cyj­ne­go kre­dy­tu na sfi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć prze­wi­dzia­nych w pro­gra­mie „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie, któ­re uzy­skasz w pro­gra­mie, zosta­nie prze­zna­czo­ne na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu zacią­gnię­te­go kre­dy­tu – BOŚ.

Do pro­gra­mu mają wejść jesz­cze: Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...